Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Základné údaje

INFORMÁCIE O WEBOVOM SÍDLE

Návštevníci stránky www.detva.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke Mesta Detva. Toto webové sídlo – www.detva.sk - vlastní a spravuje Mesto Detva.
Stránka bola spustená do prevádzky v 01/2003 a je spravovaná pomocou redakčného systému WEBYGROUP s.r.o. Zvolen. V roku 2009 bol uskutočnený prechod na novšiu verziu redakčného systému, vďaka ktorému stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Od roku 2009 je táto stránka dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do roku 2009, nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla Mesta Detva. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní starších stránok vytvorených do roku 2009. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: eva.hubonova@detva.sk .

SPRÁVCA A VLASTNÍK OBSAHU
Mesto Detva

Mestský úrad Detva
J.G.Tajovského 7
962 12 Detva
e-mail: sekretariat@detva.sk
http: www.detva.sk

IČO: 00319805
DIČ: 2021318651
bankové spojenie: VÚB Zvolen, retailová pobočka Detva
č. účtu: SK9702000000000019724412

BIC - SWIFT:SUBASKBX

primátor mesta: Ing. Ján Šufliarský
kancelária: I. poschodie, číslo dverí 207
kontakt:
telefón: +421 045 37 00 401, +421 045 37 00 404, 0905 553 799
e-mail: primator@detva.sk , jan.sufliarsky@detva.sk

zástupca primátora: Ing. Ladislav Bódi
kancelária: I. poschodie, číslo dverí 205
kontakt:
telefón: +421 045 37 00 402, +421 045 37 00 404, 0915 121 161
e-mail: ladislav.bodi@detva.sk


prednosta Mestského úradu v Detve: Ing. Štefan Slemenský
kancelária: I. poschodie, číslo dverí 205
kontakt:
telefón: +421 045 37 00 403, +421 045 37 00 404, 0917 880 629
e-mail: stefan.slemensky@detva.sk


sekretariát: Zuzana Lepiešová
kancelária: I. poschodie, číslo dverí 207
kontakt:
telefón: +421 045 37 00 404, 0915 978 804
e-mail: zuzana.lepiesova@detva.sk

ÚRADNÉ HODINY
 

Mestský úrad v Detva

Pondelok 7.30 hod. 16.00 hod.  
Utorok 7.30 hod. 16.00 hod. nestránkový deň
Streda 7.30 hod. 16.30 hod.  
Štvrtok 7.30 hod. 16.00 hod. nestránkový deň
Piatok 7.30 hod. 15.30 hod.  Pokladňa
 

Pondelok 7.30 hod. 16.00 hod.  
Utorok 7.30 hod. 16.00 hod. nestránkový deň
Streda 7.30 hod. 16.30 hod.  
Štvrtok 7.30 hod. 16.00 hod. nestránkový deň
Piatok 7.30 hod. 15.30 hod.  

 

Matrika

Pondelok 7.30 hod. 16.00 hod.  
Utorok     nestránkový deň
Streda 7.30 hod. 16.30 hod.  
Štvrtok 7.30 hod. 11.30 hod.  
Piatok 7.30 hod. 11.30 hod.  

Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. - 12:30 hod.


 

MAILOVÉ KONTAKTY
Všeobecné informácie:  sekretariat@detva.sk

Podateľňa: podatelna@detva.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: eva.hubonova@detva.sk


Útvar hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór mesta:
Ing. Rastislav Gonda, rastislav.gonda@detva.sk

Pracovníci Mestského úradu v Detve
Prednosta Mestského úradu v Detve:
Ing. Štefan Slemenský, stefan.slemensky@detva.sk
Sekretariát: Zuzana Lepiešová, zuzana.lepiesova@detva.sk
Právnik mesta: Mgr. Lenka Hriňová, lenka.hrinova@detva.sk

Oddelenie rozvoja
Vedúca oddelenia:
Ing. Anna Golianová, anna.golianova@detva.sk
 

Organizačné oddelenie
Vedúca oddelenia:
Ing. Eva Budáčová, eva.budacova@detva.sk
Pracovníci oddelenia:
Anna Gondová, anna.gondova@detva.sk
Eva Golianová, eva.golianova@detva.sk
Anna Salvová, anna.salvova@detva.sk
Anna Jamrichová, anna.jamrichova@detva.sk
Dáša Šmálová, dasa.smalova@detva.sk
Anna Nôtová, anna.notova@detva.sk
Zdenko Mašír, zdenko.masir@detva.sk

Jozef Lakota, 0915 108 240

Ekonomické oddelenie
Vedúci oddelenia:
Ing. Mojmír Chalupský, mojmir.chalupsky@detva.sk
Pracovníci oddelenia:
Ľubica Hanusová, lubica.hanusova@detva.sk
Margita Václavíková, margita.vaclavikova@detva.sk
Viera Golianová, viera.golianova@detva.sk
Gabriela Jágerská, gabriela.jagerska@detva.sk
Martina Vajsová, martina.vajsova@detva.sk
Gabriela Novosadová, gabriela.novosadova@detva.sk

Emília Žubrietovská, emilia.zubrietovska@detva.sk
Emília Kmeťová, emilia.kmetova@detva.sk


Oddelenie správy majetku
Vedúci oddelenia: 
Ing. Jana Pálková, jana.palkova@detva.sk
Pracovníci oddelenia:
Štefan Žitniak, stefan.zitniak@detva.sk
Anna Sekerešová, anna.sekeresova@detva.sk
Jana Šufliarská, jana.sufliarska@detva.sk
Ing. Ľubica Melichová, lubica.melichova@detva.sk
Milan Spač, milan.spac@detva.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia
Vedúci oddelenia:
Ing. Peter Jamnický, peter.jamnicky@detva.sk
Pracovníci oddelenia:
Ing. arch. Beáta  Mikušová, beata.mikusova@detva.sk
Jozef Krnáč, jozef.krnac@detva.sk
Ing. Darina Krekáňová, darina.krekanova@detva.sk
Jana Ľuptáková, jana.luptakova@detva.sk
Jaroslav Stašák, jaroslav.stasak@detva.sk

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí
Vedúci oddelenia:

Pracovníci oddelenia:
Eva Huboňová, eva.hubonova@detva.sk
Anna Kucejová, anna.kucejova@detva.sk
Mgr. Anna Budáčová, anna.budacova@detva.sk
Katarína Kružliaková, katarina.kruzliakova@detva.sk
 

TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
WEBY GROUP s.r.o.

Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

Správca obsahu webového sídla
Eva Huboňová
Mestský úrad v Detve
Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí
J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
eva.hubonova@detva.sk


INFORMÁCIE O KOMPETENCIÁCH

Mesto Detva je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Mesto Detva spravuje:
- Mestský úrad www.detva.sk
- Matričný úrad www.detva.sk/?id_menu=62780
- Mestská polícia mspolicia@speedex.sk
- obecný vodovod Kostolná milan.spac@detva.sk

Mesto Detva je zriaďovateľom škôl a školských zariadení:
- Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva www.zskukdt.edu.sk
- Základná škola s materskou školou, Štúrova 12, Detva www.zsstudt.edu.sk
- Základná škola, Obrancov mieru 884/23, Detva www.zsmierudt.edu.sk
- Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva www.4zsdt.sk
- Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12 www.zusdetva.edupage.org
- Materská škola Námestie SNP 17, Detva http://4msdt.netspace.sk/
- Materská škola A. Bernoláka 19, Detva    http://7msdt.netspace.sk
- Materská škola M. R. Štefánika 908/40, Detvawww.5msdt.webnode.sk
- Materská škola Obrancov mieru 876/5, Detva www.msdt6.estranky.sk
- Centrum voľného času Trend, Obrancov mieru 7, Detva www.cvctrend.sk
- školský obvod mesta a obcí Stožok  a Dúbravy

Mesto Detva je aj zriaďovateľom:
- Kultúrne centrum A. Sládkoviča www.kcdetva.sk
- Domov dôchodcov  www.dddetva.sk


Spoločnosti na území Mesta Detva, v ktorých má Mesto Detva majetkovú účasť:
- Technické služby s.r.o. Detva www.tsdetva.sk
- Bytes s.r.o. bytes@bytes.sk


Spoločný stavebný úrad v sídle Mestského úradu v Detve zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
www.detva.sk/?id_menu=61236

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka