Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Rozhýb svoju myseľ a telo bol celoročný bohatý projektVytlačiť
 

2.jpg

Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole, ul. Obrancov mieru 884 zrealizoval v termíne od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 projekt s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 2800 €.

Zámerom projektu bolo podporiť kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času detí mimo vyučovania v školskom klube, organizáciou netradičných aktivít a celoklubových projektov s kvalitným materiálnym zabezpečením.

Revitalizáciou herne ŠKD zabezpečil atraktívne edukačné prostredie, ktoré je flexibilné, prispôsobuje sa potrebám detí. Nové usporiadanie edukačného prostredia poskytuje  deťom oddychovú zónu, priestor na hry, dostatok priestoru na spoločné klubové aktivity, besedy, kvízy, vystúpenia, súťaže, rôzne tvorivé a čitateľské dielne a čitateľskú zónu pre školskú knižnicu. Zároveň umožňuje viacúčelové využívanie priestoru nielen pre aktivity ŠKD a školskú knižnicu ale aj pre komunitu školy.

3.jpg

V rámci materiálneho zabezpečenia zakúpili koberec do herne ŠKD, podložky na sedenie, mobilný flipchart s príslušenstvom, športové náčinie, reproduktory k počítaču, spoločenské hry, stavebnice lego, bezdrôtové mikrofóny, krásnu a odbornú literatúru pre deti, výtvarný materiál a odmeny pre deti.

Medzi dosiahnuté výsledky v rámci skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu možno zaradiť zatraktívnenie  priestorov ŠKD, realizáciu edukačného procesu formou klubových projektov, kde sa deti aktívne zapájali do celého procesu - plánovali, realizovali ako aj hodnotili svoje projekty, podporu medzigeneračnej komunikácie, vytvorenie čitateľskej zóny pre podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a fantázie detí, podporu zdravého životného štýlu formou športových súťaží, pohybových aktivít ako aj besied so zdravotníkmi, rozvoj fantázie, kreativity, konštruktívneho myslenia, hrubej aj jemnej motoriky ako aj pracovnej činnosti detí formou konštruktívnych a spoločenských hier, prehĺbenie spolupráce medzi jednotlivými školskými zariadeniami a skvalitnenie spolupráce s rodičmi, školami, športovým klubom a verejnosťou.

Tu poďakovanie za spoluprácu patrí Základnej škole s materskou školou A. Vagača v Detve, Školskému klubu detí pri Základnej škole J. J. Thurzu v Detve, Materskej škole na ulici M. R. Štefánika v Detve, zdravotnej sestre Lucii Matúškovej, dentálnej sestre Janke Cerovskej, lesníkovi Antonovi  Kamenskému, Klubu športovej gymnastiky v Detve.

Realizácia  čiastkových aktivít projektu: Vo vestibule školy bola umiestnená nástenka pre pravidelnú propagáciu a prezentáciu aktivít. Na webové sídlo školy umiestnili propagáciu projektu.

Športovo - pohybové akcie: Pohybovými aktivitami deti viedli k dodržiavaniu pravidiel,        k sebaovládaniu, prekonávaniu únavy a k radosti z hry. Podarilo sa zvýšiť záujem o pohybové aktivity ako sú pohybové hry, relaxačné cvičenia, cvičenie s náčiním a cvičenia na náradí. Aktivity mali výstižné mená ako Do sveta zvieratiek, Športom k zdraviu a dobrej nálade, Švihadlový maratón a Gymnastický deň.

Celoklubové projekty, besedy, kvízy, vystúpenia, súťaže, rôzne tvorivé a čitateľské dielne.  Hravým spôsobom umožnili deťom aktívne sa podieľať na príprave týchto rozmanitých aktivít vo všetkých ich fázach. Realizáciou takýchto aktivít zvýšili záujem detí o čítanie a využívanie školskej knižnice. V tejto časti pomenovali aktivity ako Kráľ čitateľov, čo bolo vyhlásenie súťaže.

Sme škola kde sa šikanovanie Netoleruje!  - informačná výchova, beseda, edukatívne aktivity v oddeleniach zamerané na práva detí. Potom aktivita Toto čítam ja - možno budeš aj ty?! -  projekt pri príležitosti mesiaca Marec, mesiaca knihy, práca s knihou, prezentácia prečítanej knihy, ilustrácie.

Rozprávková noc v školskej knižnici bolo zapojenie sa do medzinárodného projektu Noc s Andersenom.                                                

Rozprávka nás spája zas bola tvorivá dramatizácia, vystúpenia. Deti na dobrých chodníčkoch - Moje zdravie a fajčenie bol klubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy s využitím fondu školskej knižnice. Voda v našom živote bol celoklubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy s využitím fondu školskej knižnice, prezentáciou plagátov vo vestibule  školy. Neodpadni z odpadov - od teórie k praxi realizovali ako celoklubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy, prezentácia, kvíz, vychádzka do lesa - zbieranie odpadkov v prírode,  správne triedenie odpadu výstavka plagátov a prác.

Lesné tajomstvá sa volal klubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy s využitím fondu školskej knižnice, beseda s lesníkom, výstava plagátov a výtvarných prác, sprievodné akcie. I. stupeň zažil aj Rozprávkový karneval, tvorivé dielne, dramatizácia, karneval.

Aktivita Bezpečne v on-line svete Povedzme to komixom boli počítačové prezentácie, projekty, tvorba kreslených komixov, čo bola vlastná tvorba detí.

Vyhodnotenie súťaže o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice malo názov Kráľ čitateľov.

V konštruktívnych a spoločenských hrách deti rozvíjali svoju kreativitu, fantáziu, sociálnu hru, konštruktívne myslenie, priestorovú orientáciu, hrubú aj jemnú motoriku a cit k pracovnej činnosti.        Patrila sem celoklubová aktivita prebiehala jednotlivo podľa vekovej kategórie Legománia, celoklubový projekt ako súťaž v spoločenských hrách Ako sa zabávať a pritom sa nehádať.                        

Zahrajme sa spolu alebo staré a nové majstrovanie bol projekt ku dňu rodiny. Vytvoril priestor pre priateľské stretnutia detí, rodičov a starých rodičov a upevňovanie medzigeneračných vzťahov.

Realizáciou projektu sa zvýšila úroveň ŠKD aj úroveň školy. Zaujímavými podujatiami a aktivitami si deti budovali kladný vzťah k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu času mimo vyučovania a k zdravému životnému štýlu.

Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole, ul. Obrancov mieru 884 ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pre rok 2017 na realizáciu tohto projektu.

 

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

Text: Emília Hroncová, Ľubica Paprčková, Hana Hanusková
Foto: Emília Hroncová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka