Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti o výmere 94 m², 23 m² , 25 m² nachádzajúcich sa v okrese Detva.Vytlačiť
 

Mesto Detva má zámer prenajať

 

  • prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 94 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 1714/101 o výmere 1312 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „E“,
  • prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 23 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 457 o výmere 578 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „E“,
  • prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 25 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 451/1 o výmere 290 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „E“,

 

V prípade záujmu o prenájom uvedenej časti pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 26.10.2017.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemkov, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 12.10.2017

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka