Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle  § 82 ods.7  zákona č.543/2002 Z .z.

o  ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov

 

     Mesto Detva, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa §64 ods.1 písm. e) a §69 ods.1 písm. d) a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   oznamuje   začatie správneho konania  vo veci  vydania súhlasu podľa §47 ods.3 zákona na výrub drevín  na pozemku  KN-C parc. č. 10740/104 v k. ú. Detva, pre žiadateľa    Ing. Anna Mroceková, Štúrova 76, 962 12  Detva.

    Orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní osobám, ktoré  spĺňajú podmienky  podľa § 82 ods.3 zákona najneskôr do 16.11.2017. Potvrdenie záujmu je potrebné doručiť písomne na adresu:

 

Mestský úrad v Detve, J. G. Tajovského 7, 96212 Detva

 

alebo

elektronicky na e-mailovú adresu    eva.bohumelova@detva.sk

 

 

Dátum vyvesenia: 7.11.2017

Dátum zvesenia: 14.11.2017

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Bohumeľová

 

 

Zdroj : Mestský úrad Detva, odd. výstavby a životného prostredia

V Detve : 7.11.2017

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka