Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Investor Punch Precision Detva odovzdal mestu štúdiu vplyvov na životné prostredie EIA Vytlačiť
 

Detva z Krného - foto Z Juhaniaková.jpg

Detva, 10. novembra 2017 - Nový investor, Punch Precision Detva s. r. o., záujemca o vybudovanie výrobného podniku v priemyselnom parku Detva - Trstená predložil mestu Detva Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA).

Dokument analyzuje vplyv nového výrobného závodu na život a životné prostredie v Detve a bude predmetom pracovného stretnutia poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve so zástupcami investora v pondelok 13. novembra 2017.

V utorok 14. novembra o 16.00 hodine je verejnosť pozvaná na zasadnutie mimoriadneho Mestské zastupiteľstva v obradnej sieni mesta, s bodom rokovania: Zámer výstavby v Priemyselnom parku Detva - Trstená, schválenie odpredaja pozemkov pre výstavbu.

Svoj investičný zámer v priemyselnom parku v Detve zástupcovia nového investora prezentovali poslancom Mestského zastupiteľstva a občanom Detvy ešte dňa 17. októbra 2017. Video záznam.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA).

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozptylová štúdia

Akustická štúdia

Správa z dendrologického prieskumu

Dopravno kapacitné posúdenie

Upustenie od požiadavky variantného riešenia

 

Záverečné zhodnotenie spracovateľa k zámeru činnosti Detva - Priemyselný park Trstená

Zo Zámeru činnosti podľa zákona č. 24/2006 z. z. uvádzame záverečné zhodnotenie:

 

V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Navrhovaná činnosť je hodnotená so snahou o maximálne zladenie požiadaviek ochrany prírody a krajiny a požiadaviek využitia územia. V rámci zámeru sa skúmali najmä strety záujmov v oblasti ochrany prírody a krajiny a v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva. V rámci zámeru boli vypracované expertízy odborne spôsobilými osobami:

· Rozptylová štúdia (Hesek, 2017) – Príloha A

· Akustická štúdia (Plaskoň, 2017) – Príloha B

· Dendrologické posúdenie (Šmídt, 2017) – Príloha C

· Dopravno-kapacitné posúdenie (Vydra, 2017) – Príloha D

Výsledky týchto štúdií, ktoré sú prezentované v predchádzajúcich kapitolách zámeru nepreukázali výrazne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ani na zdravie obyvateľov a obytnú pohodu v najbližšej obytnej zástavbe.

Na základe dostupných informácií nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude mať významné negatívne vplyvy na kvalitu a pohodu obyvateľov mesta Detva.

Vo vzťahu k dotknutému územiu je podstatná časť významných vplyvov na životné prostredie súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti situovaná do obdobia výstavby.

V etape prevádzky navrhovanej činnosti sú potenciálne významnejšie negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie človeka minimalizované až eliminované návrhom prevádzky objektov a realizáciou potrebných opatrení.

Zastávame názor, že navrhovanou činnosťou nedôjde k prekročeniu ekologickej únosnosti prostredia, a tiež že výstavba výrobných hál, administratívnej budovy, parkovísk a prístupovej cesty k týmto objektom a ich následné využitie sa dá zosúladiť zo záujmami ochrany prírody.

Najmä dôsledným uplatňovaním opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov počas výstavby ako aj počas prevádzky, môže byť v konečnom dôsledku antropogénna zaťaženosť územia výrazne znížená.

Z uvedených dôvodov považujeme realizáciu zámeru činnosti „DETVA – PRIEMYSELNÝ PARK TRSTENÁ, VÝROBNÉ HALY, 1. ETAPA“ v posudzovanom realizačnom variante za environmentálne prijateľnú, ekonomicky vhodnú a technicky realizovateľnú.

Text: autorský kolektív Pavol Tupý, Adam Lichý, Ferdinand Hesek, Vladimír Plasko, Ján Šmídt, Vladimír Vydra

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka