Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, DetvaVytlačiť
 

M E S T O   D E T V A

J. G. Tajovského 1369/7, Detva

zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským

 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

v ý b e r o v é  k o n a n i e

na pozíciu  

        riaditeľ Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12,  Detva

s  nástupom od 1. januára 2018

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Detve, alebo doporučenou poštou na adresu:

Mestský úrad, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva v zalepenej obálke označenej heslom "Neotvárať - výberové konanie - riaditeľ Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12,  Detva“ s uvedením odosielateľa v termíne do 08.decembra 2017 do 12.00 hod, tak aby bola zaevidovaná najneskôr  k tomuto termínu na podateľni Mestského úradu v Detve.

 

Zdroj: Ing. Margita Gajdošová, OŠKaSV, MsÚ v Detve


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka