Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 449 m² Vytlačiť
 

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 449 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3603/4 o výmere 449 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 20.12.2017.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

 

Zdroj: OSM Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 06.12.2017

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka