Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 12 m² Vytlačiť
 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 12 nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4710, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: iná budova, popis stavby: obchod a služby.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 26.02.2018.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru“

 

 

 

Zdroj: OSM  Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 12.02.2018

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka