Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti o výmere 1 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137Vytlačiť
 

Mesto Detva má zámer prenajať

 

  • časť nehnuteľnosti o výmere 1 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5100/2 o výmere 2184 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
  • časť nehnuteľnosti o výmere 1 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 4704 o výmere 4335 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“,
  • časť nehnuteľnosti o výmere 1 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3552/2 o výmere 80 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“.
  • časť nehnuteľnosti o výmere 1 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5428 o výmere 1621 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“
  • časť nehnuteľnosti o výmere 1 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5374 o výmere 2630 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“.

 

V prípade záujmu o prenájom uvedenej časti pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 19.03.2018.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 05.03.2018

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka