Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v budove so súp. č. 840 na ul. Štúrovej č. 29, druh stavby: iná budova, popis stavby: budova T-20, postavenej na pozemku par. č. 5117, o výmere 428 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v uvedenej budove v pivničných priestoroch o výmere 95 m² na dobu neurčitú za odplatu 1,00 €/rok bez energií pre FITNESS ZORALE ČAWE, občianske združenie, Štúrova č. 60, 962 12  Detva, IČO: 50405667 za účelom vytvorenia fitnes centra pre deti a mládež.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je prevádzkovanie fitnes centra na činnosť a voľnočasové aktivity pre deti a mládež bývajúcich v blízkom okolí uvedeného nebytového priestoru. 

 

 

Mesto Detva

má zámer

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Zimného štadióna v Detve na dobu neurčitú, vo výške nájomného 1,– € ročne za účelom prevádzkovania činnosti občianskeho združenia Free Fight Club Detva, Dolinky č. 10, 962 12  Detva, IČO: 42304601.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je vykonávanie športových a voľnočasových aktivít a reprezentácia mesta Detva. 

 

 

Mesto Detva

má zámer

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať nebytové priestory v celkovej výmere 53,50 m² nachádzajúcich sa v budove so súpisným č. 1320 na ul. J. G. Tajovského č. 5 (Poliklinika Detva), druh stavby: Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: zdravotné zariadenie, postavenej na pozemku parcela č. 3886, o výmere 1143 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom na dobu určitú od 01.04.2018 do 31.03.2019 za nájomné vo výške 1,00 €/rok bez energií pre:

  • MUDr. Jana Makasová

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zriadenie a prevádzkovanie novej pľúcnej ambulancie v Detve. 

 

 

Mesto Detva

má zámer

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so súpisným č. 913 na ul. M. R. Štefánika 57 v Detve (budova letného štadióna), druh stavby: iná budova, popis stavby: budova – letný štadión, postavenej na pozemku parcela č. 3801 o výmere 653 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, ďalej škvárové ihrisko, hlavné futbalové ihrisko a pomocné futbalové ihrisko na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,00 €/rok bez energií pre:

  • Mestský futbalový klub Detva, M. R. Štefánika 57/20, 962 12Detva, IČO: 42394554

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vykonávanie športovej činnosti a ostatných aktivít MFK Detva. 

 

 

Zdroj: OSM Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 07.03.2018

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka