Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 5 m²Vytlačiť
 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 5 m² nachádzajúceho sa v budove MsÚ Detva so súpisným číslom 1369 na ul. J. G. Tajovského 7, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 3904, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1045 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, druh stavby: iná budova, popis stavby: budova MsÚ.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 26.04.2018.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru MsÚ Detva.“

 

 

 

Zdroj: OSM Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 11.04.2018

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka