Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2013Vytlačiť
 

Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2013

Nové VZN o určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia schválené na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva prináša v rámci financovania niekoľko zásadných zmien:

Viac peňazí pre materské školy

Podľa pôvodného VZN schváleného v decembri roku 2012 mali mať  materské školy cez normatívy príjem vo výške 601 250 €. Po aktualizácii však môžu v roku 2013 počítať s príjmom vo výške 641 760 € čo je nárast na úroveň 106,7 % pôvodného finančného objemu.
Zároveň sa odstránili nerovnaké podmienky fungovania materských škôl, nakoľko dve existovali ako samostatné právne subjekty a dve boli naviazané na rozpočet mesta. Dnes, keď všetky pôsobia ako rozpočtové organizácie majú vytvorené rovnaké podmienky a zároveň rovnako veľkú mieru samostatnosti.
Je len na vedení jednotlivých materských škôl ako sa dokážu vyrovnať s novou situáciou a pri vyššom objeme finančných prostriedkov realizovať nie len bežnú prevádzku zariadení, ale aj rôzne rozvojové programy. Efektívne spravovanie finančných prostriedkov sa určite odrazí na počtoch detí v jednotlivých materských školách.

Viac peňazí pre základné školy

Normatív na školské kluby sa navýšil z pôvodnej sumy 273,6 € na dieťa na sumu 288 € na jedno dieťa čo je pre rok 2013 nárast na úroveň 105,3 %. V celkovom objeme to znamená nárast zo sumy 111 902 € na sumu 117 800 €. Uvedené zvýšenie finančných prostriedkov by malo školám zabezpečiť bezproblémové fungovanie školských klubov.
Veľká zmena nastala vo financovaní školských jedální. Mesto ako zriaďovateľ upustilo od financovania na základe množstva navareného jedla a prešlo na financovanie na potencionálneho stravníka, čiže na počet detí v školách. Uvedená zmena prináša do školských jedální nielen vyšší objem finančných prostriedkov, ale aj lepšiu možnosť plánovania príjmov na celý rok.
Okrem navýšenia finančných prostriedkov na školské kluby a školské jedálne vyšlo mesto ako zriaďovateľ jednotlivým školám v ústrety aj v tom, že ich finančné prebytky z roku 2012 necháva na použitie tam, kde sa vytvorili, aj keď v zmysle zákona to majú byť jednoznačne príjmy  mesta ako zriaďovateľa. Školy si tak k už zvýšeným príjmom na školské kluby a školské jedálne môžu do príjmov zarátať aj nemalú sumu vo výške takmer 50 000 €.
Okrem už spomínaného objemu finančných prostriedkov, môžu jednotlivé školy do príjmov zahrnúť aj dotáciu zabezpečujúcu 5 % navýšenie mzdových prostriedkov, ktorú poskytuje ministerstvo financií a ktorá za prvý štvrťrok už bola školám poskytnutá.
Ďalšou veľkou zmenou vo financovaní škôl je aj poukazovanie finančných prostriedkov na prenesený výkon. Mesto v súvislosti so zmenou legislatívnych podmienok upustilo od financovania na jedného žiaka, ale normatív rozdelilo na mzdový a prevádzkový tak ako bol narátaný a zverejnený na stránke Ministerstva školstva. Školám mesto poukazuje 100% mzdového normatívu, čo musí jednotlivým školám zabezpečiť zvýšené vyplácanie miezd, za ktoré učitelia v minulom roku bojovali. Či sa to na jednotlivých školách naozaj realizuje bude predmetom kontroly v zmysle uznesenia Komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej.

Zmena financovania centier voľného času

Legislatívna zmena vo financovaní centier voľného času, ktorá bola prijatá na základe zneužívania predchádzajúcich právnych noriem sa Detvy dotkla veľmi negatívne. Obrovský prepad schváleného normatívu na jedno dieťa ohrozuje v súčasnosti existenciu našich centier. Štát prispieva mestám na centrá vo výške 62 € na dieťa s trvalým pobytom v meste vo veku od 5 do 15 rokov. Takto zmenou štátnej legislatívy, sa znížil objem finančných prostriedkov, určených pre tieto zariadenia oproti roku 2012 o cca 70 %.
Na druhej strane z tohto balíka môže mesto podporiť záujmové aktivity detí a mládeže, to znamená, že môže podporiť všetky subjekty, ktoré zabezpečujú športové, kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a ďalšie voľnočasové aktivity pre uvedenú kategóriu obyvateľov mesta.
Tento spôsob financovania voľnočasových aktivít odstránil diskrimináciu detí, ktoré neboli v minulosti zapojené do aktivít v CVČ. Aj aktualizované VZN počíta s touto možnosťou. Pre rok 2013 si môžu o dotáciu požiadať subjekty, ktoré nemajú svoje krúžky registrované v CVČ. Pre rok 2014 si môžu všetky športové kluby, telovýchovné organizácie, folklórne, spevácke a divadelné súbory, neziskové organizácie a občianske združenia pracujúce s deťmi vo veku od 5 do 15 rokov požiadať o dotáciu do 30. 9. 2013.

Verím, že mesto Detva ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vytvoril z pohľadu finančného zabezpečenia pre deti nášho mesta také podmienky, aby sa mohli k spokojnosti ich ale aj ich rodičov realizovať nielen v rámci vyučovania, ale aby mali zabezpečené adekvátne podmienky v materských školách, školských kluboch, školských jedálňach ako aj vo využívaní svojich voľnočasových  aktivít.

Ing. Mojmír Chalupský
vedúci ekonomického oddelenia

V Detve, dňa 11.04.2013


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka