Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Sociálne služby

Mesto Detva poskytuje nasledovné sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú :

- opatrovateľská služba

- sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov

b)  Podporné služby, ktorými sú :

- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 

c) Zároveň mesto Detva prostredníctvom Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí poskytuje finančné príspevky v zmysle § 88 ods. 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v zmysle zákona o hmotnej núdzi.

 

d) Terénna sociálna práca v obci poskytovaná v marginalizovanej rómskej komunite.

 

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí (v domácnosti) fyzickej osoby. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelia, ktorí sú zamestnancami mesta Detva. 

Sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

V meste Detva pôsobia nasledujúce organizácie:

-         Klub dôchodcov č.1

-         Klub dôchodcov č.2

-         Klub dôchodcov č.3

-         Klub dôchodcov č.4

-         Základná organizácia Jednota dôchodcov

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni - v jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka