Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Základné údaje

INFORMÁCIE O WEBOVOM SÍDLE

Návštevníci stránky www.detva.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke Mesta Detva. Toto webové sídlo – www.detva.sk - vlastní a spravuje Mesto Detva.
Stránka bola spustená do prevádzky v 01/2003 a je spravovaná pomocou redakčného systému WEBYGROUP s.r.o. Zvolen. V roku 2009 bol uskutočnený prechod na novšiu verziu redakčného systému, vďaka ktorému stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Od roku 2009 je táto stránka dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do roku 2009, nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla Mesta Detva. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní starších stránok vytvorených do roku 2009. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: milan.suja@detva.sk.

SPRÁVCA A VLASTNÍK OBSAHU

Mesto Detva
Mestský úrad Detva
J.G.Tajovského 7
962 12 Detva
e-mail: sekretariat@detva.sk
http: www.detva.sk

IČO: 00319805
DIČ: 2021318651
bankové spojenie: VÚB Zvolen, retailová pobočka Detva
č. účtu: SK9702000000000019724412

BIC - SWIFT:SUBASKBX
 

TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


Správca obsahu webového sídla

Milan Suja
Mestský úrad v Detve
Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí
J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
milan.suja@detva.sk


INFORMÁCIE O KOMPETENCIÁCH

Mesto Detva je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


Mesto Detva spravuje:

Mestský úrad www.detva.sk
Matričný úrad https://ako-vybavit.detva.sk/matricny-urad.phtml?id5=19700
Mestská polícia mspolicia@speedex.sk
obecný vodovod Kostolná milan.spac@detva.sk

Mesto Detva je zriaďovateľom škôl a školských zariadení:

Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva www.zskukdt.edu.sk
Základná škola s materskou školou, Štúrova 12, Detva www.zsstudt.edu.sk
Základná škola, Obrancov mieru 884/23, Detva www.zsmierudt.edu.sk
Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva www.4zsdt.sk
Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12 www.zusdetva.edupage.org
Materská škola Námestie SNP 17, Detva http://4msdt.netspace.sk/
Materská škola A. Bernoláka 19, Detva http://7msdt.netspace.sk
Materská škola M. R. Štefánika 908/40, Detva www.5msdt.webnode.sk
Materská škola Obrancov mieru 876/5, Detva www.msdt6.estranky.sk
Centrum voľného času Trend, Obrancov mieru 7, Detva www.cvctrend.sk
   

Mesto Detva je aj zriaďovateľom:

Kultúrne centrum A. Sládkoviča www.kcdetva.sk
Domov dôchodcov Detva www.dddetva.sk

Spoločnosti na území mesta Detva, v ktorých má mesto majetkovú účasť:

Technické služby Detva s.r.o. http://tsdetva.sk/
BYTES, s.r.o. http://www.bytes.sk/

Spoločný stavebný úrad

V sídle Mestského úradu v Detve zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
http://ako-vybavit.detva.sk/stavebny-urad.phtml?id5=19762


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka