Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto pripravuje zmeny a doplnky v územnom pláne mesta

Mesto pripravuje zmeny a doplnky v územnom pláne mestaVytlačiť
 

Na stole je papierový podklad územného plánu, v pozadí vlajky Slovenska a Detvy

Detva, 4. september 2018

V ostatných dňoch sa na internete a v niektorých regionálnych mediach začali šíriť dezinformácie o návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta č. 4. Obyvateľom sú podsúvané informácie, ktoré pravdepodobne vyplývajú z neznalosti problematiky územného rozvoja, ako aj textu pôvodného územného plánu mesta.

Schválenie územného plánu, tohto strategického dokumentu, je veľmi zložitý a časovo náročný proces. Práce na Územnom pláne mesta Detva, zmeny a doplnky č. 4 (ÚPN) začali zverejnením oznámenia o prípravných prácach v marci 2017.

Všetky žiadosti o zmeny v ÚPN mesta doručené do konca júla 2017 od fyzických aj právnických osôb boli odovzdané spracovateľom na posúdenie. Po odovzdaní žiadostí o zmeny spracovateľom sa intenzívne začali práce na spracovaní samotnej dokumentácie. Dokumentácia ÚPN mesta, zmeny a doplnky č. 4 bola spracovateľom spracovaná v marci 2018.

Dňa 17. apríla 2018 sa uskutočnila prezentácia návrhu Územného plánu – zmeny a doplnky č. 4 mestským poslancom v Komisii výstavby, územného plánu a životného prostredia, ktorí svoje pripomienky a podnety doručili na Mestský úrad dňa 11. mája 2018. Územný plán mesta Detva, zmeny a doplnky č.4  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v termíne od  9. apríla 2018 do 11. mája 2018, prerokovanie s dotknutými orgánmi sa konalo dňa 18. apríla 2018 o 10.00 hod. na mestskom úrade, s verejnosťou o 16.00 hod. taktiež na mestskom úrade. Z každého prerokovania bol zhotovený zápis a prezenčná listina. Na prerokovanie boli písomne pozvaní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

V súlade so stavebným zákonom je lehota na prerokovanie určená na 30 dní, to je obdobie, v ktorom môžu zástupcovia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb ako aj verejnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky a doručiť ich mestu Detva. Súčasne sa uskutočňoval  proces posudzovania strategického dokumentu Územného plánu mesta Detva, zmeny a doplnky č. 4 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. V stanovenej lehote bolo doručených 24 vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávneho kraja a dotknutých právnických osôb.  Tieto stanoviská orgán územného plánovania musí vyhodnotiť a následne ich zapracovať do dokumentácie, respektíve dospieť k dohode. Zo strany verejnosti bolo doručených 29 pripomienok.

Z pripomienok doručených zo strany orgánov verejnej správy bude potrebné prerokovať stanovisko doručené z úradu Banskobystrického samosprávneho kraja k návrhu prekládky časti cesty III. triedy mimo zastavané územie mesta. K žiadosti o súhlas podľa § 25 stavebného zákona, ktorý vydáva Okresný úrad v sídle kraja, je potrebné predložiť  vyhodnotenie doručených stanovísk a pripomienok vrátane povinných vyjadrení a súhlasov (Banskobystrický samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad v sídle kraja, odbor pozemnej dopravy a cestných komunikácií a Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana  prírody), pričom napríklad vyjadrenie za ochranu prírody bolo doručené mestu Detva 14. augusta 2018 ale žiadosť bola podaná 28. marca 2018, čo je takmer po piatich mesiacoch.

Opätovné prerokovanie pripomienok by sa malo konať v mesiaci september 2018. Vyhodnotenie všetkých doručených pripomienok bude postúpené spracovateľovi na zapracovanie do návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Takto upravený návrh  územného plánu – zmeny a doplnky č. 4 s návrhom všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa bude vyhlasovať záväzná časť, sa predloží na Okresný úrad v sídle kraja so žiadosťou o preskúmanie návrhu územného plánu podľa § 25 stavebného zákona. Podanie žiadosti na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky sa predpokladá v októbri 2018. Okresný úrad má lehotu na vybavenie 30 dní. Po doručení súhlasného stanoviska bude možné  návrh ÚPN mesta Detva, zmeny a doplnky č. 4 predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Detve na schválenie.

Celý postup presne upravuje stavebný zákon, pričom na územné plánovanie a proces obstarávania sa lehoty upravené zákonom o správnom konaní nevzťahujú.

Text: Štefan Slemenský
Ilustračné foto: Zuzana Vrťová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka