Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

.Realizácia vzdelávacieho projektu

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 
Realizácia vzdelávacieho projektu – progresivita vo výchove a vzdelávaní.
 
Mesto Detva ako zriaďovateľ  štyroch základných škôl získalo finančné prostriedky z Európskych sociálnych fondov na projekt „Základné školy v Detve už on line“, ktorý svojim spôsobom nadväzuje na priority zabezpečovania výchovno - vzdelávacieho procesu na svojich školách. Dovoľte, aby som Vás aspoň rámcovo poinformoval prostredníctvom novín o obsahu a cieľoch tohto projektu s ktorým sme začali v októbri 2006. Cieľom projektu je prostredníctvom jeho aktivít vybudovať e-portál umiestnený v prostredí siete Internet, na ktorom budú elektronické cvičebnice s učebnými textami, príkladmi, testmi a rôznymi formami opakovania učiva. Elektronická cvičebnica by mala obsahovať aj také príspevky pedagóga, ktoré neobsahujú tlačené učebnice, ale majú prispieť ku zlepšeniu kvality vyučovacieho procesu na základných školách a tým k zlepšeniu pripravenosti mladých ľudí - absolventov strednej školy pre trh práce. Výhodou elektronickej cvičebnice, že ju možno vo veľmi krátkom čase prispôsobiť rýchlym zmenám učebných osnov, ktoré je potrebné urobiť v rámci „Reformy školstva“,  v dôsledku požiadaviek spoločnosti založenej na vedomostiach a v záujme prechodu vzdelávania na Európsky rozmer.
 
Cieľom projektu je :
-         Zabezpečiť kvalitné vzdelanie odpovedajúce požiadavkám trhu práce, ktoré požaduje jazykovo zdatných mladých ľudí
-         Zabezpečiť možnosti pre rýchle zmeny učebných textov vzhľadom na veľmi rýchly vedecko-technický pokrok
-         Zabezpečiť vo vyučovacom procese prostredie s modernými didaktickými pomôckami pre kvalitnú prípravu mladých ľudí na trh práce
-         Zabezpečiť vyučovanie s využitím maximálnej podpory informačných a komunikačných technológií
-         Zabezpečiť prostriedky pre získanie zručnosti naučiť sa učiť s prechodom na osobný rozvoj v rámci celoživotného vzdelávania
-         Zabezpečiť celkovú podporu kvalitnejšieho vyučovania pre všetkých žiakov základných škôl v Detve
 
Cieľovými skupinami projektu sú :
Pedagogickí pracovníci, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci hlavne 8. a 9.ročníka základných škôl    
Realizáciou projektu na nadviaže na niekoľko významných koncepčných materiálov, ktoré priamo súvisia so školstvom a to  :
Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov ( projekt „Milénium“), Memorandum celoživotného vzdelávania, Národný akčný plán zamestnanosti, PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja,  Národný program výchovy a vzdelávania,   Koncepcia celoživotného vzdelávania,  Národný program výchovy a vzdelávania a tiež PHSR mesta Detvy. Realizáciou projektu teda nadviažeme na smerovania výchovy a vzdelávania na Slovensku na obdobie najbližších 10 až 20 rokov, čo možno vyjadriť nasledujúcimi prioritami výchovy a vzdelávania vôbec:
 
1. Prispôsobovanie obsahu a procesu výchovy a vzdelávania potrebám učiacej sa, informatickej spoločnosti  
2. Vytvorenie a zabezpečenie systému riadenia a kvality výchovy a vzdelávania v nových podmienkach   
3. Zisťovanie a hodnotenie kvality a efektívnosti vzdelávania
4. Obrat v zabezpečovaní kvality, postavení a profesijných perspektív učiteľov.   
5. Cieľavedomé podporovanie prepájania trhu vzdelávania a trhu práce  
 
Taktiež budeme napĺňať Strategický ciele plánu hospodárskeho a sociálneho .rozvoja mesta Detvy a síce :
- Vybudovať do r. 2010 školy v Detve s postačujúcou materiálnou, technickou, výpočtovou a didaktickou vybavenosťou.
- V spolupráci “škola, rodina, kultúrne inštitúcie” vytvoriť podmienky pre výchovu a vzdelávanie  v treťom tisícročí.
 
 
Projekt sa bude zameriavať okrem iného aj na naplnenie nasledovných oblastí  :
-                            Inovácia pedagogickej dokumentácie, učebných plánov, učebných osnov zahŕňajúcich špecifikáciu vzdelávacích štandardov, vrátane adaptácie zručností pedagogických pracovníkov na tieto zmeny a zvýšenie podpory praxe zabezpečením vstupu zamestnávateľa, prípadne reprezentantov zamestnancov do ich tvorby
-                            Podpora projektového vyučovania v deviatom ročníku základných a na stredných školách
-                            Príprava návrhov učebníc alebo ich častí, učebných osnov, didaktických a metodických pomôcok pre učiteľov a žiakov a zabezpečenie ich dostupnosti prostredníctvom Internetu
-                            Podpora inovácie vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií zameranej na tímovú spoluprácu žiakov, riešenie problémových úloh z reálneho sveta, spolupráca žiakov a mimoškolských inštitúcií (podniky, obce, vysoké školy)
-                            Príprava technickej a softvérovej podpory pre elektronické a zmiešané vzdelávanie (vzdelávacie siete, e-portály, systémy správy vzdelávania)
Prečo sme si vybrali práve vypracovanie e-portálu šitého na podmienky základných škôl v Detve. Zámer spočíval v stálej neaktuálnosti učebných textov pre vyučovanie. Pedagógovia využívali vlastné písané učebné texty a prípravy, z ktorých potom na vyučovaní diktovali žiaci a tí len písali a písali. Túto stratu času, pri ktorej študenti len písali, chceme odbúrať a ušetrený čas využiť výhodnejšie, napr. na opakovanie, resp. docvičovanie náročnejších kapitol vyučovanej problematiky. Na podporu a pre ozrejmenie zámerov projektu pre učiteľov v mesiaci december boli uskutočnené štyri stretnutia pedagógov základných škôl, kde sme diskutovali k príprave elektronickej cvičebnice jej obsahu a rozsahu ako aj sme preverovali záujem pedagógov o aktívnu spoluprácu na aktivitách projektu.
 
Čo vlastne predstavuje a čo prinesie  e-portál a elektronické učebníce pre našich žiakov a učiteľov ?
E-portál bude elektronický portál umiestnený v sieti Internet prístupný 24 hodín denne a 365 dní v roku. Umiestnený bude na novej doméne na našom serveri. Na tejto stránke bude umiestnený odkaz na stránky jednotlivých základných škôl v Detve a opačne na stránkach škôl bude umiestnený odkaz na e-portál.s elektronickými cvičebnicami.  
E-portál bude rozdelený na jednotlivé základné školy v Detve, bude obsahovať hlavné menu a podmenu. Hlavné menu bude pozostávať z  ročníkov a podmenu z elektronických cvičebníc. Elektronické cvičebnice môžu byť rozdelené na povinné a nepovinné predmety. Prostredníctvom aktuálnych informácií e-portálu po editácii cvičebnice budú môcť zverejniť krátku správu pre ostatných pedagógov.   
Súčasťou hlavného menu môžu byť informácie pre rodičov z procesu vyučovania, správanie žiakov, dochádzka, prospech  a informácie rodičovskej rady. K jednotlivým informáciám bude individuálny prístup cez prihlasovacie meno a heslo. 
Cieľom elektronickej cvičebnice nie je nahradiť aktuálne tlačené učebnice, ale prispieť k doplneniu tlačenej učebnice napomôcť učiteľovi a žiakovi pri utvrdzovaní jednotlivých častí učiva a tým nastúpiť cestu k Reforme vzdelávania. Výhodou elektronickej cvičebnice bude rýchle prispôsobenie zmenám, ktoré prináša rýchly vedecko-technický rozvoj a s tým požiadavky na zmeny učebných osnov, učebných textov.  E-portál s elektr. cvičebnicami bude prístupný na Internete, čím bude zabez-pečené pravidlo rovnosti príležitostí pre rôzne pohlavia a pre národnostné menšiny.
 
 
 
Projekt realizuje team pracovníkov v zložení :
Koordinátor  projektu je Mgr. P. Lalík, vedúci OŠKaSV,  manažéri  projektu sú
Ing. Peter Debnár, predseda komisie mládeže, vzdel. a športu a riaditelia ZŠ v Detve, ďalej experti na tvorbu nových učebných textov, čo je 22 učiteľov ZŠ, dvaja externí experti na napĺňanie e-cvičebníc a  ešte ekonom a správca siete.
 
Projekt vlastne pozostáva z dvoch etáp:
1.etapa - vybudovanie portálu, elektronických cvičebníc, pilotného overenia, preškolenia pedagógov
2.etapa – využitie vo vyučovacom procese po skončení projektu
 
Finančne náročná 1.etapa bude realizovaná z nenávratného finančného príspevku .
2.etapa finančne menej náročná bude financovaná z rozpočtu školy. V rámci 2.etapy bude potrebné financovať doménu, na ktorej bude e-portál prezentovaný širokej internetovej verejnosti.
Štruktúrou pre zabezpečenie funkčnosti aktivít projektu je vedenie školy a pedagogický zbor. Aktivity projektu budú realizované najmä za účelom využívania v budúcnosti a to po skončení projektu.
Budovanie a udržovanie e-portálu bude aj vecou prestíže základných škôl v Detve, nakoľko podobnú formu vzdelávania nevyužíva žiadna škola v regióne Detvy a blízkeho okolia. Je to priestor pre získavanie väčšieho počtu žiakov do našej školy, nakoľko im budeme vedieť ponúknuť kvalitnejšie vzdelanie prostredníctvom nových metód vyučovania, najmä informatiky a cudzích jazykov. Na záver projektu bude spracovaná hodnotiaca správa poskytujúca obraz o realizácii projektu, výsledky a návrhy z pilotného overovania využitia možností elektronických cvičebníc vo vyučovacom procese. Tieto skúsenosti a poznatky môžu tiež napomôcť k zdokonaleniu legislatívy SR pri stanovovaní nových vyučovacích postupov a škola sa môže  stať pilotnou školou na overenie v rámci procesu Reformy vzdelávania na Slovensku.
Čaká nás náročná dvojročná cesta realizácie projektu a následne vytvorenia podmienok na jeho udržateľnosť. Chcel by som sa touto cesto poďakovať firme
E-soft,  konkrétne  p. Vrťovi  a  p. Svetlíkovéj za spracovanie tohto projektu, pedagogickým pracovníkom našich základných škôl za spoluprácu pri tvorbe a zároveň chcem vysloviť presvedčenie, že projekt sa nám podarí zrealizovať v tom rozsahu a obsahu ako aj ideovej náplne s akou bol pripravovaný.
 
Mgr. Pavel Lalík  vedúci odd. školstva, kultúry a soc. vecí  

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka