Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Malé obecné služby

                                        Menšie obecné služby mesta Detva
                               realizácia Národného projektu č. V.  v  podmienkach mesta Detva
 
       Mesto Detva sa na základe výzvy Národného úradu práce SR zapojilo do realizácie Národného projektu č. V.  aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi v marci roku 2004.  Hlavným cieľom projektu je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi ako prostriedok zvyšovania ich zamestnateľnosti. Obce, mestá a neziskové organizácie ako oprávnené subjekty pri zabezpečovaní cieľu projektu získali možnosť získania finančného príspevku na organizovanie aktivačných prác formou menších obecných služieb. Príspevok je možné použiť na úhradu časti nákladov na ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť UoZ a na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou, ktorých obsah určuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
       Mesto Detva ako účastník dohôd uzatvorených  medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen a mestom Detva, zabezpečuje organizovanie aktivačných prác formou menších obecných služieb v rámci aktivačnej činnosti  UoZ v zmysle platnej dohody v danom kalendárnom období.
       S cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť naplnenia cieľov uzatvorených dohôd;  zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych  podmienok  a životného prostredia obyvateľov mesta, zodpovední pracovníci MsÚ Detva vypracovali zámer organizovania vykonávaných činností menšími obecnými službami v  meste realizáciou týchto  prác pracovníkmi z radov UoZ.  V zámere pri stanovovaní cieľov  kvantifikovaného prínosu organizovaných prác sa vychádzalo z aktuálnej potreby zabezpečenia života mesta v oblasti  komunálnych služieb. Dôraz bol položený na aktivačné činnosti s vyššou pridanou hodnotou ako rekonštrukcia a oprava nehnuteľného majetku mesta, údržba verejnej zelene, čistenie verejných priestranstiev mesta, ochrana objektov proti vandalizmu, zber a triedenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.
      V priebehu doterajšieho obdobia  bolo organizovanie aktivačnej činnosti zabezpečené novoprijatými zamestnancami úradu – koordinátormi organizovania aktivačných prác. Mesto Detva vytvorilo možnosť zamestnania pre 415 UoZ.  Naplnenosť vytvorených pracovných miest,  sa na začiatku zmluvného obdobia podarilo realizovať na úrovni 82 %. V priebehu realizácie dohody došlo k poklesu naplnenosti zaradenia UoZ na úroveň 70 % vytvorených pracovných miest. Dosiahnuté % naplnenosti bolo ovplyvnené  počtom evidovaných UoZ v meste Detva spĺňajúcich podmienku zaradenia na aktivačnú činnosť, ich záujmom  o zaradenie do programu aktivačných prác, a subjektívnej skutočnosti nespolupráce zo strany UoZ (neodôvodnený odchod z pracoviska, alkoholizmus, nepravidelná  účasť v zamestnaní). V súčasnom období mesto Detva zamestnáva 269 UoZ, pričom povinnosťou každého pracovníka je odpracovať 12 hodín v týždni, t.z., že denne sa zúčastňuje aktivačných prác cca 84 UoZ.                       
Práce sú organizované v celom meste a okolí (Piešť I., II., Skliarovo, Laštek).
Výkazy vykonávaných prác tvoria prílohu tohto  dokumentu.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka