Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kompetencie

Vedúca oddelenia rozvoja

1. riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia v zmysle čl. 7 Organizačného poriadku Mestského úradu v Detve

2. v oblasti tvorby rozvojových dokumentov a podpory rozvoja
- pravidelne sleduje informácie o možnostiach finančnej podpory poskytovaných z verejných   zdrojov národných a medzinárodných, najmä v oblasti štátnej pomoci, grantov a fondov EÚ,
- poskytuje informácie a konzultácie ostatným organizačným útvarom o potencionálnych vonkajších podporných zdrojoch ( grantoch a fondoch ), pre ich využitie pri konkrétnych prioritách rozvoja mesta a pri implemetácii týchto opatrení,
- podieľa sa na príprave a spracovaní žiadostí k získaniu finančnej podpory odborne-poradenskou činnosťou, ako aj v súčinnosti s dotknutými organizačnými útvarmi spracovaním konkrétnych žiadostí,
- napomáha implementácii rozvojových projektov spolu s ostatnými organizačnými útvarmi v zmysle konkrétne stanovených úloh a kompetencií,
- zhromažďuje a spracúva podklady o území pre hodnotenie potencionálnych možností rozvoja mesta,
- podieľa sa na posudzovaní potrieb, navrhovaní stratégií rozvoja mesta spolu s ostatnými organizačnými útvarmi, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, orgánmi štátnej a verejnej správy, podnikateľmi a širokou verejnosťou,
- podieľa sa na spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
- vypracúva podklady o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi,
- spolupracuje pri príprave a tvorbe regionálnych operačných programov,
- vypracúva stanoviská k programom regionálneho rozvoja, sektorovým operačným programom a rozvojovým dokumentom vyššieho charakteru,
- podieľa sa na presadzovaní potrieb a záujmov mesta v kontakte so štátnymi orgánmi a vyššími územnými samosprávami v snahe vyváženého regionálneho rozvoja a vyrovnávania regionálnych rozdielov,
- podieľa sa na aktivitách, tvorbe a implementácii rozvojových zámerov, ktoré sú spoločným záujmom viacerých obcí a regiónu,
- iniciuje nadväzovanie kontaktov so zahraničnými partnermi, podieľa sa pri ich vyhľadávaní, rozvíjaní spolupráce a propagovaní spoločných aktivít,
- podieľa sa na podpore a vytváraní podnikateľských zón, najmä pri príprave územia, vyhľadávaní potencionálnych investorov a zabezpečovaní komunikácie s dotknutými subjektami,
- napomáha pri tvorbe koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí zabezpečovaných jednotlivými organizačnými útvarmi, najmä pri výbere a uplatňovaní vhodných stratégií,
- spolupracuje so špecializovanými subjektami a partnermi pri zabezpečovaní trvalo-udržateľného rozvoja územia.

3. v oblasti cestovného ruchu
- podieľa sa na hodnotení potencionálu, tvorbe a vypracovaní programu cestovného ruchu v rámci regiónu a kraja,
- iniciuje a navrhuje opatrenia na dobudovanie infraštruktúry podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v spolupráci so subjektami cestovného ruchu, inštitúciami a širšou verejnosťou a ich zakomponovanie do rozvojových dokumentov,
- odborne poradensky napomáha subjektom v cestovnom ruchu pri zámeroch a aktivitách investičného charakteru.


Referent oddelenia rozvoja

1. v oblasti tvorby rozvojových dokumentov a podpory rozvoja
- pravidelne sleduje informácie o možnostiach finančnej podpory poskytovaných z verejných zdrojov národných a medzinárodných, najmä v oblasti štátnej pomoci, grantov a fondov EÚ,
- poskytuje informácie a konzultácie ostatným organizačným útvarom o potencionálnych vonkajších podporných zdrojoch ( grantoch a fondoch ), pre ich využitie pri konkrétnych prioritách rozvoja mesta a pri implemetácii týchto opatrení,
- podieľa sa na príprave a spracovaní žiadostí k získaniu finančnej podpory odborne-poradenskou činnosťou, ako aj v súčinnosti s dotknutými organizačnými útvarmi spracovaním konkrétnych žiadostí,
- napomáha implementácii rozvojových projektov spolu s ostatnými organizačnými útvarmi v zmysle konkrétne stanovených úloh a kompetencií, 
- zhromažďuje a spracúva podklady o území pre hodnotenie potencionálnych možností rozvoja mesta,
- podieľa sa na posudzovaní potrieb, navrhovaní stratégií rozvoja mesta spolu s ostatnými organizačnými útvarmi, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, orgánmi štátnej a verejnej správy, podnikateľmi a širokou verejnosťou,
- podieľa sa na spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
- vypracúva podklady o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi,
- spolupracuje pri príprave a tvorbe regionálnych operačných programov,
- vypracúva stanoviská k programom regionálneho rozvoja, sektorovým operačným programom a rozvojovým dokumentom vyššieho charakteru,
- podieľa sa na presadzovaní potrieb a záujmov mesta v kontakte so štátnymi orgánmi a vyššími územnými samosprávami v snahe vyváženého regionálneho rozvoja a vyrovnávania regionálnych rozdielov,
- podieľa sa na aktivitách, tvorbe a implementácii rozvojových zámerov, ktoré sú spoločným záujmom viacerých obcí a regiónu,
- iniciuje nadväzovanie kontaktov so zahraničnými partnermi, podieľa sa pri ich vyhľadávaní, rozvíjaní spolupráce a propagovaní spoločných aktivít,
- podieľa sa na podpore a vytváraní podnikateľských zón, najmä pri príprave územia, vyhľadávaní potencionálnych investorov a zabezpečovaní komunikácie s dotknutými subjektami,
- napomáha pri tvorbe koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí zabezpečovaných jednotlivými organizačnými útvarmi, najmä pri výbere a uplatňovaní vhodných stratégií,
- spolupracuje so špecializovanými subjektami a partnermi pri zabezpečovaní trvalo-udržateľného rozvoja územia,

2. v oblasti cestovného ruchu
- iniciuje a navrhuje zhotovenie propagačných materiálov pre podporu cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu, 
- zhromažďuje informácie o subjektoch a aktivitách cestovného ruchu z okruhu svojej pôsobnosti,
- podieľa sa na hodnotení potencionálu, tvorbe a vypracovaní programu cestovného ruchu v rámci regiónu a kraja,
- napomáha spolupráci subjektov cestovného ruchu v záujme zviditeľňovania Detvy a rozvoja regiónu, najmä koordináciou spoločných aktivít a ich podporou,
- iniciuje a navrhuje opatrenia na dobudovanie infraštruktúry podporujúcej rozvoj cestovného ruchu v spolupráci so subjektami cestovného ruchu, inštitúciami a širšou verejnosťou a ich zakomponovanie do rozvojových dokumentov,
- spracúva podklady a základné informácie o Detve a jej pozoruhodnostiach za účelom propagácie,
- napomáha vytváraniu partnerstiev pre spoločnú prezentáciu a účasť na výstavných podujatiach a veľtrhoch cestovného ruchu v spolupráci s ďalšími subjektami a partnermi.

Autor : Ing. Anna Golianová, MsÚ – OR
Dátum : 21.10.2008
Zdroj : Organizačný poriadok MsÚ v Detve


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka