Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuálne info

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie - informácia

Dňa 24.04.2013 sa v Lučenci konalo Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (ďalej len OOCR TNP). Na valnom zhromaždení  bola prerokovaná činnosť organizácie za uplynulý rok 2012 a bol predložený plán činnosti    na rok 2013.
Ťažiskovými formami cestovného ruchu v destinácii sa za rok činnosti organizácie vyprofilovali: cykloturistika a pešia turistia spojená s poznávaním turistických atraktivít regiónu, rekreačná ekoturistika, vidiecka rekreácia obohatená o tradičné jedlá – bioprodukty, poznávacia turistika orientovaná na paleontologické, geologické a archeologické lokality, hypoturistika, rekreačné využívanie termálnych prameňov, folklór a tradičné remeslá, rekreácia spojená s lyžovaním a zimnou turistikou.
Z činnosti OOCR TNP v roku 2012: boli zhotovené propagačné a informačné materiály (turistické mapy a panely, plagát podujatí, tabuľky na značenie cyklotrás a pod.), vytvorená web stránka a logo destinácie, spracovaná koncepcia rozvoja cestovného ruchu a štúdia uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám, atď..
V roku 2013 bude OOCR TNP nadväzovať na aktivity z minulého roka: značenie cca 150 km cykloturistických trás, informačné panely, spoločný plagát podujatí, prezentačný materiál, spracovanie vykonávacích projektov cykloturistických trás, prezentačný deň destinácie    na podujatí „Košice-európske hlavné mesto kultúry“, školenia a workshopy pre starostov a podnikateľov, a pod..
Na stránke www.tournovohrad.sk , ktorá je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke, sú zverejnené základné dokumenty organizácie, a to Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v destinácii Novohrad a Podpoľanie a interný dokument Štúdia uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám v regióne destinácie Turistický Novohrad a Podpoľanie. Oba dokumenty sú zverejnené v ich prvotných návrhoch. Ku koncepcii zaslalo oddelenie rozvoja Mestského úradu v Detve  pripomienky, ktoré boli na Valnom zhromaždení prijaté a odsúhlasené na zapracovanie.
Koncepcia bude, po zapracovaní pripomienok aj ostatných členov OOCR TNP, predložená obecným zastupiteľstvám členov OOCR TNP na prerokovanie a následne na schválenie.
Nakoľko sú dokumenty „živé“, je možné postupne predkladať aj pripomienky  zo strany verejnosti, a to prostredníctvom oddelenia rozvoja MsÚ v Detve na kontaktný e-mail: anna.golianova@detva.sk. Pripomienky bude OOCR TNP postupne prerokovávať  a pripomienky, ktoré budú v súlade so zámermi organizácie, budú do dokumentov zapracovávané.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie je otvorená  pre ďalších záujemcov o členstvo v organizácii. Informácie o podmienkach vstupu  do organizácie poskytneme na Mestskom úrade v Detve, oddelenie rozvoja,  J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. tel.: 045/5410477, e-mail anna.golianova@detva.sk  .

V Detve, 26.04.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve

 

Nové projekty – informácia

Oddelenie rozvoja Mestského úradu v Detve v 04/2013, v spolupráci s kolegami z Kultúrneho centra A. Sládkoviča, Oddelenia výstavby a životného prostredia a Oddelenia správy majetku Mestského úradu v Detve, spracovalo a podalo dva nové projekty: Digitalizácia Kina Marína a Revitalizácia parku „Zelená fontána“.
Projekt Digitalizácia Kina Marína pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča rieši, zakúpenie časti technického vybavenia kina. Prislúchajúce rozvody realizuje Mesto Detva v rámci prebiehajúcich rekonštrukčných prác budovy. Časť technického vybavenia Mesto Detva bude zabezpečovať, v prípade schválenia projektu, z vlastných zdrojov.
Druhým podaným projektom je projekt Revitalizácia parku „Zelená fontána“, ktorým, v prípade schválenia projektu, bude realizovaná revitalizácia zelene a doplnenie drobnej architektúry na Ul. Obrancov mieru. Projekt vhodným spôsobom doplní revitalizáciu blízkeho okolia budovy Kultúrneho centra A. Sládkoviča.
V zmysle pokynov oboch výziev na dotácie nie je právny nárok.

V Detve, 23.04.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spúšťa nový mikropôžičkový program - informácia
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorej jedným   zo zakladajúcich členov je aj MH SR spúšťa nový mikropôžičkový program  a prostredníctvom spoločnosti Fond fondov s.r.o. aj fond na podporu start-upových projektov. Cieľom oboch projektov je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov a prispieť tak    k rastu zamestnanosti ako jednej z hlavných priorít vlády SR.
Na nový mikropôžičkový program je na začiatok vyčlenený rozpočet v objeme približne  6,5 mil. eur. Program je založený na revolvingovom systéme. To znamená, že zo splácania poskytnutých mikropôžičiek sa budú poskytovať ďalšie úvery.
Fond na podporu informačných technológií (FIT) poskytne mladým nádejným slovenským podnikateľom prostriedky v celkovej výške 4,2 mil. eur.
Mikropôžičky sa budú poskytovať v minimálnej výške 2 500 eur. Maximálna výška pôžičky predstavuje sumu 50 000 eur. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov  s možnosťou odloženia splátky istiny maximálne o 6 mesiacov. Úroková sadzba sa odvíja  od základnej sadzby ECB a od marže stanovenej na základe ratingu a je fixná počas celej doby splácania úveru. V súčasnosti predstavuje rozhranie od 1,26% do 9,16%.
FIT je určený na podporu start-upov, hlavne z oblasti informačných technológií. Mladí inovátori okrem finančných prostriedkov potrebujú aj mentoring a skúseností ľudí z oboru. Fond vznikol spojením štátu ako majoritného akcionára a privátneho investora  ako minoritného akcionára. Podobné projekty sú bežné v najrozvinutejších svetových ekonomikách a ich výsledkom sú úspešné start-upy po celom svete. Mladým start-upistom budú radiť aj úspešní podnikatelia a manažéri, ktorí budú dohliadať na činnosť fondu  a zároveň budú odovzdávať svoje skúsenosti z praxe.
Podrobnosti: www.narmsp.sk/sk/mikropozicky

V Detve, 22.04.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MH SR,
www.economy.gov.sk/aktuality-narmsp-spusta-novy-mikropozickovy-program/10s140252c

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2008 – 2013, Strategická časť – vyhodnotenie za rok 2012
                                                    
Dňa 21.03.2013 predložilo oddelenie rozvoja Mestského úradu v Detve Vyhodnotenie plnenia aktivít v roku 2012 Strategickej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2008 – 2013 Mestskému zastupiteľstvu v Detve na prerokovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k uvedenému dokumentu Uznesenie č. 257/13 z 21.03.2013.
Vyhodnotenie plnenia aktivít v roku 2012 Strategickej časti, Akčný a Finančný plán a Zásobník projektov sú zverejnené na web stránke Mesta Detva www.detva.sk/?id_menu=83413.

V Detve, 27.03.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja

 

Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov – informácia o vyhlásenej výzve
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z.  o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a na základe schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.34478(2012/X) v y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2013 v termíne od 19.03.2013 do 17.04.2013 na podporné opatrenie podľa § 11 nariadenia vlády Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov.
Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (podľa sídla žiadateľa) na formulári, ktorého vzor  je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami. (Pozor!  Bol aktualizovaný formulár žiadosti (Príloha č. 1))
Aktuálna schéma štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov, zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným  č. SA.34478(2012/X) je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=5483  .
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vykonanie   § 11 nariadenia vlády je zverejnený na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=5483 .
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty (Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č.                                   0918 612 458, e-mail sylvia.carna@apa.sk ).
V Detve, 26.03.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra www.apa.sk

Predaj z dvora – informácia
Informácie pre lokálnych/malých producentov potravín a spotrebiteľov so záujmom o domáce, gazdovské, tradičné výrobky predávané z dvora nájdete napríklad na stránke www.predajzdvora.sk . .
Tvorcovia web stránky sú presvedčení, že predaj z dvora a priamy kontakt spotrebiteľa s výrobcom – farmárom je základom trvalo udržateľného poľnohospodárstva nielen na Slovensku. Na stránke nájdete: zákony, pravidlá, aktuality, mapu fariem a ďalšie informácie.
V Detve, 14.03.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve
Zdroj: www.predajzdvora.sk

1. výzva pre udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie - informácia.
OZ Podpoľanie vyhlásilo 1. výzvu pre udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie.
Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 4.3.2013 do 20.3.2013.
Certifikačná komisia bude zasadať do 25.3.2013, kedy posúdi žiadosti a rozhodne o udelení prvých certifikátov v Podpoľaní.
Konzultácie a odpovede na Vaše otázky poskytne priamo v kancelárii OZ Podpoľanie  Ing. Elena Jankovičová, alebo na tel.čísle: 045/ 533 48 77, mobil: 0904 101 012

Viac informácii: o systéme a cieľoch značenia miestnych produktov a služieb, výzvu, certifikačné kritéria pre udelenie značky, formuláre žiadostí pre výrobky a služby nájdete      na stránke Regionálny produkt Podpoľanie   /  www.produkt.podpolanou.sk

V Detve, 27.02.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: OZ Podpoľanie www.podpolanou.sk

 

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry číslo 71 zo dňa 29.01.2013 (Zmena počas trvania výziev) – informácia

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že mení text výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle ustanovenia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (bod 3.1 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok) a to v časti „Ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku“, v štvrtej odrážke nasledovne:
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení,  podpísaná  štatutárnym zástupcom  žiadateľa alebo  osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa spolu so všetkými povinnými  prílohami v zalepenej obálke/balíku s uvedením čísla výzvy,  názvu žiadateľa a názvu opatrenia umiestneným v ľavom hornom rohu obálky. V pravom dolnom rohu obálky bude napísané „ Neotvárať“.
Termín prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok ostáva nezmenený.

Aktuálne otvorené výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013:
2012/PRV/22 – Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov  a produktov lesného hospodárstva;  termín do:  3.5.2013
2012/PRV/23 – Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov;  termín do:  19.4.2012
2012/PRV/24 – Opatrenie 3.2A Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; termín do:  17.5.2013
2012/PRV/25 – Opatrenie 3.2B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; termín do:  5.4.2013
2012/PRV/26 – Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb; termín do:  22.3.2013

Aktuálne otvorené výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Rybného hospodárstva:
2012/OPRH/01 – Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov;  termín: od vyhlásenia výzvy 23.10.2012 do zazmluvnenia celkových finančných prostriedkov alokovaných     pre túto výzvu
2013/OPRH/01 – Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície   do  spracovania a uvádzania na trh; termín do:  14.6.2013

V Detve, 04.02.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra, www.apa.sk

 

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa zrušuje:
• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby             na veľké dobytčie jednotky v platnom znení,
• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb     v rastlinnej výrobe.
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z. oznamuje žiadateľom, že v roku 2013 nebude prijímať žiadosti o:
• podporu na veľké dobytčie jednotky (VDJ),
• doplnkovú platbu na plochu (DPP),
• platbu na chmeľ.

Detve, 31.01.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra, www.apa.sk

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – informácia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21.12.2012 Výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy: KaHR-31SP-1201.
Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu;
2. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. b. – i.);
3. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. a. – g.), pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
4. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
i. existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
ii. iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu (podľa písm. b – h), ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
5. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu (podľa písm. j. – k.).

Výzva je zverejnená na www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR),
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk
webové sídlo: www.sacr.sk
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 3. apríla 2013.
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SACR:
- osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013

V Detve, 04.01.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MH SR

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – informácia pre poľnohospodárskych prvovýrobcov a vlastníkov lesov

Číslo výzvy: 2012/PRV/26

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb, v termíne od 11.03.2013 do 22.03.2013.

Oprávnení žiadatelia:
FO a PO pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: max. 1 500 EUR.

Oprávnené aktivity v rámci projektu:
Účelom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť výdavky vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach hospodárenia.

Celé znenie výzvy a potrebné prílohy nájdete na web stránke: 
www.apa.sk/index.php?navID=422
 

V Detve, 17.decembra 2012
Spracovala: Katarína Melichová, MsÚ v Detve
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Výzva na predkladanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – informácia  pre obhospodarovateľov lesov

Číslo výzvy: 2012/PRV/23

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov v termíne od 08.04.2013 do 19.04.2013.

Oprávnenými žiadateľmi sú FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
o súkromných vlastníkov a ich združení;
o obcí a ich združení;
o cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 2 600 EUR a max. 400 000 EUR.

Oprávnené aktivity v rámci projektu:
Investície sú v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, ktoré presahuje
10 ha. Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:
• obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia;
• obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov);
• výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napr. sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov) vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
• obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

Celé znenie výzvy a potrebné prílohy nájdete na web stránke: 
www.apa.sk/index.php?navID=419


V Detve, 17.decembra 2012
Spracovala: Katarína Melichová, MsÚ v Detve
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – informácia pre spracovávateľov lesných produktov

Číslo výzvy: 2012/PRV/22

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, v termíne od 22.04.2013 do 03.05.2013.

Výzva je určená len pre spracovávateľov lesných produktov.
Oprávnenými  žiadateľmi v prípade spracovania lesných produktov sú:
a) fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
- súkromných vlastníkov a ich združení,
- obcí a ich združení,
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.
b) fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva za predpokladu poskytovania týchto služieb len subjektom uvedeným v bode a).

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 2 600 EUR a max. 400 000 EUR.
Oprávnenými aktivitami v rámci projektu sú:
o výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových ciest;
o obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva, t.j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva,
o spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín, zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.)
o na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie),
o strojov a zariadení na výrobu biomasy (podporované sektory: lesné hospodárstvo).

Celé znenie výzvy a potrebné prílohy nájdete na web stránke: 
www.apa.sk/index.php?start&navID=418


V Detve, 17.decembra 2012
Spracovala: Katarína Melichová, MsÚ v Detve
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra

 

 

 

Krajský portál o cestovnom ruchu – informácia pre podnikateľov cestovného ruchu.

Banskobystrický samosprávny kraj, v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov v rámci Regionálneho operačného programu, implementuje projekt "Atraktivity Banskobystrického samosprávneho kraja", cieľom ktorého je zabezpečiť ucelený systém propagácie jednotlivých turistických atraktivít. Jednou z oprávnených aktivít projektu je vytvorenie krajského portálu o cestovnom ruchu. Jeho výstupom je web portál "www.branadosrdca.sk", ktorý je v súčasnosti v testovacej verzii.
Návštevníci tohto portálu majú možnosť oboznámiť sa s ponukou cestovného ruchu jednotlivých regiónov. Prezentované sú kultúrno-historické pamiatky, možnosti zimnej a letnej rekreácie, ponuka vidieka a kúpeľníctva.
Portál bude pravidelne aktualizovaný a subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu majú možnosť svojej bezplatnej prezentácie.
Na portáli bude možnosť bezplatnej prezentácie aj pre ubytovacie zariadenia. Informácie o ubytovacom zariadení, ktoré sú potrebné pre zverejnenie na portáli:
1. opis ubytovacieho zariadenia: max. 10 – 11 riadkov (930 znakov)
2. foto vo formáte (jpg, gif ...) s menom autora a jeho súhlasom so zverejnením
3. kontaktné údaje + web link na stránku ubytovacieho zariadenia.
Uvedené informácie, v prípade záujmu o bezplatnú prezentáciu na portáli www.branadosrdca.sk  zašlite na adresu zriaďovateľa krajského portálu cestovného ruchu info@branadosrdca.sk .

Bližšie informácie poskytuje:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Oddelenie cestovného ruchu
Ing. Silvia Neviďanská a Mgr. Imrich Fekete
tel. č.: 048/43 25 115, 43 25 125
e-mail: info@branadosrdca.sk

V Detve, 2.4.2012
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: BBSK, Oddelenie cestovného ruchu


Nový portál eGOV (Zverejňovanie dokumentov) na web stránke mesta

Mesto Detva pripravilo pre občanov a podnikateľské subjekty na svojej web stránke www.detva.sk  nový portál CG eGOV. Portál slúži na komunikáciu KLIENT – MESTO, pričom využíva priamo informácie z informačného systému samosprávy CG ISS a ukladá doň údaje zadané klientom. Klient mesta aj samospráva získa aktuálnu informáciu vždy v aktuálnom čase.
Vstup do privátnej zóny eGOV je možný len po pridelení prihlasovacieho mena a hesla klientovi.
Žiadosť o pridelenie prihlasovacieho mena a hesla pre vstup do privátnej zóny pre konkrétneho klienta je možný len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať: titul, meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu , príp. telefónne číslo.
Žiadosti o pridelenie hesla zasielajte na adresu: Mestský úrad v Detve, organizačné oddelenie, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva.
Bližšie informácie poskytuje Zdenko Mašír, organizačné oddelenie, telefón: 54 56 601, e-mail: zdenko.masir@detva.sk .

Privátna zóna umožňuje publikáciu súkromných informácií získaných priamo z CG ISS, jedná sa o informácie, ktoré sa priamo vzťahujú ku klientovi mesta a pozostáva z vnútornej časti – príprava údajov z CG ISS pre systém CG eGOv a vonkajšej časti – publikácia v internetovom prostredí. Privátna sekcia je prístupná pre klienta úradu, ktorý má k dispozícii prihlasovacie meno a heslo. Privátne informácie sú rozdelené do oblastí nasledovne:
1. Základné údaje – osoba, adresy, kontakty, vzťahy (rodinné), účty
2. Domy a byty – vzťah ku stavbám, vzťah k bytom
3. Stavebné činnosti – vzťah k stavebným objektom, vzťah k zvláštnemu užívaniu komunikácie
4. Dane – aktuálne zdaňovacie obdobie; staršie zdaňovacie obdobia; daňové objekty; daňové objekty – stavby; daňové objekty – byty; daňové objekty – pozemky; saldo na dani – aktuálne zdaňovacie obdobie; pohyby na dani; celkové saldo osoby
5. Poplatky – poplatníci, poplatky, poplatky za komunálny odpad, daň za psa, poplatky ostatné, saldo za miestne dane
6. Písomnosti – doručená pošta, odoslaná pošta
7. Ekonomika – dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, objednávky
8. Zmluvy – zoznam zmlúv, zoznam naviazaného majetku k osobe, saldo pohybov za zmluvu

Elektronická komunikácia Životné situácie umožňuje prácu (sprístupnenie) s elektronickými formulármi, zabezpečuje zber údajov z internetového prostredia do prostredia vnútorného informačného systému. Klient mesta bude posielať elektronické formuláre, ktoré budú k dispozícii na stránke mesta. Takto zaslané elektronické formuláre budú uložené priamo vo vnútornom systéme a ďalej prístupné z modulov CG ISS. Prostredníctvom CG eGov časť AVÍZA bude taktiež mesto informovať klienta, ktorý má prístup do privátnej zóny o stave vybavenia žiadosti.

Prístup k údajom v privátnej zóne je chránený!
Portál eGOV je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke.

Zdroj: MsÚ v Detve, organizačné oddelenie
Spracoval: Zdenko Mašír
V Detve: 15.2.2012
  


 


FINANČNE NENÁROČNÉ ENERGETICKÉ OPATRENIA

1. Umiestnenie reflexných fólií za radiátormi. Fólia odrazí späť do miestnosti až 90 % sálavého tepla.

2. Zakúpenie energeticky úsporných chladničiek a chladiacich boxov v kategórii A+, A++, ecoPlus, EcoComfort, Green, Eko (eco), ktoré dokážu ušetriť až (v domácnosti) 26 % spotreby energie do školskej jedálne. Starú chladničku alebo mraziaci box je potrebné odovzdať do zberného dvora www.tsdetva.sk na recykláciu. Zoznam zberných dvorov nájdete aj na www.envidom.sk

3. Používanie LED žiaroviek a LED lámp môže ušetriť až 75 % energie v porovnaní s klasickou žiarovkou. Tiež majú dlhšiu dobu žiarivosti, a to až 50 krát. Za jeden rok ušetríte vďaka jednej LED žiarovke toľko energie, pomocou ktorej môžete svietiť 4 roky a ušetríte vypustenie až 11 kg emisií oxidu uhličitého do ovzdušia.

4. Elektrické prístroje spotrebúvajú energiu aj v pohotovostnom režime. Zaobstarajte si rozvodky s vypínačom, vďaka ktorým ich ľahko vypnete z napätia, súčasne je možné vypnúť niekoľko prístrojov naraz.

5. Inštalácia tieniacich systémov: na severnej fasáde sú vhodné najmä vonkajšie rolety, ktoré dokážu v zime znížiť úniky tepla až o 40 %, na južnej strane fasády postačia interiérové žalúzie, ktoré regulujú množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia do tried, kabinetov, izieb, kancelárií, ....

6. Namontovanie termostatických ventilov na radiátory predstavuje jednoduchú možnosť, ako ušetriť 10 až 15 % energie. Tieto zariadenia umožnia lepšie regulovať teplotu v chodbách (medzi 10 – 15 °C), triedach, izbách, kanceláriách, ....(max 21 °C), sprchách a záchodoch (max 22 °C), zborovni (medzi 18 – 20 °C), jedálni (max 20 °C), šatni (medzi 10 – 15 °C).

7. Zatesnenie vodovodných batérií tak, aby netiekli. Dobré tesnenie ušetrí asi 170 l vody za mesiac, čo je viac ako 2 000 l vody za rok. Ešte úspornejšie riešenie je nainštalovanie úsporných sprchových a umývadlových jednopákových batérií alebo termostatických bezdotykových batérií so senzorom, prípadne aj úsporných ručných a hlavových spŕch so stop ventilom, ktoré dokážu usporiť až 30 % vody (napr. v školskej kúpeľni, jedálni, triedach a kabinetoch). Súčasne je v niektorých typoch možné obmedziť aj prietok vody. Úsporu vody pri sprchovaní zabezpečí aj nainštalovanie perlátora, ktorý primiešava do vody vzduch a tým znižuje množstvo pretekajúcej vody.

8. Nainštalovanie úsporných plavákových ventilov do WC (denne sa tým ušetrí aj 15 l vody na jednu osobu).

9. Severné plochy fasád alebo interiérov je možné nechať natrieť termokeramickým náterom ThermoShield, ktorý ušetrí 20 % a viac nákladov na energie.

10. Vytvorenie extenzívnej strešnej záhrady (tam, kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu na cca 60 cm / pri celkovej záťaži strechy cca 95 kg/m2) – intenzívna si vyžaduje podstatne viac substrátu, čo nemusí konštrukcia budovy vydržať – umožni škole: zadržiavať vodu, znížiť teplotu ovzdušia v okolí objektu školy, zabrániť prehrievaniu objektu, zvýšiť tvorbu kyslíka, znížiť náklady na vykurovanie objektu, zabrániť poškodeniu striech prostredníctvom UV žiarenia, a tým aj predĺžiť životnosť konštrukcie. Pôsobí esteticky a skrášľuje okolie.

V Detve, dňa 08.06.2011
Spracovala: Melichová, MsÚ – OR
Zdroj: SPP a.s.

 

  

Iniciatíva Agentúry SARIO
Agentúra SARIO oslovila Mesto Detva s ponukou služieb samotnej agentúry, ale predovšetkým Sekcie Priamych Zahraničných Investícií. Rozšírenie ponuky spolupráce je smerované k intenzívnejšiemu využitiu služieb agentúry, k tvorbe a udržaniu pracovných miest.

Sekcia priamych Zahraničných Investícií ponúka komplexné poradenské služby a aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí v SR vrátane :
- konzultácie v oblasti individuálnej štátnej pomoci a spracovanie žiadostí o štátnu pomoc,
- konzultácie o legislatívnych, daňových, colných a obchodných podmienkach,
- konzultácie k založeniu nového a expanzii existujúcich podnikov, konzultácie pri získaní príspevku na novovytvorené pracovné miesta,
- organizovanie a sprostredkovanie stretnutí s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, samosprávy,
- regionálne a sektorové analýzy,
- štúdie podnikateľského prostredia,
- vyhľadávanie vhodných podnikateľských subdodávateľov,
- asistencia pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými ,
- poskytovanie After Care služieb pre etablovaných investorov.

V priebehu roka 2008 Agentúra SARIO vytvorila Odbor Aftercare, ktorý ponúka bezplatné, doplnkové služby etablovaným investorom a to predovšetkým v oblasti :
- podpora expanzií, reinvestícií, rozvoj vedy a výskumu,
- poradenstvo ohľadom čerpania investičných stimulov a spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ,
- vyhľadávanie dodávateľov v danom regióne,
- podpora v oblasti ľudských zdrojov,
- rozvoj spolupráce investorov so strednými, vyššími odbornými a vysokými školami,
- sprostredkovanie stretnutí s miestnou samosprávou, štátnou správou a verejnými inštitúciami,
- organizovanie odborných seminárov, pracovných stretnutí s vrcholnými predstaviteľmi štátnej správy, spoločenských akcií,
- podpora v oblasti získavania pracovných povolení, víz, trvalých pobytov pre zahraničných občanov,
- predkladanie návrhov od investorov na zmeny slovenskej legislatívy Vláde SR a kultivácia slovenského podnikateľského prostredia,
- poskytovanie pravidelných informácií o politickom, hospodárskom a finančnom dianí na Slovensku v anglickom jazyku.

Pre potreby spolupráce uvádzame kontakt :
Agentúra SARIO
Martinčekova 17
821 01Bratislava
Tel. č. : 02/58 260 100
e-mail : peter.ostrica@sario.sk

V Detve, 24.2.2009
Spracovala : Ing. Anna Golianová, MsÚ Detva – oddelenie rozvoja
Zdroj : Sekcia PZI, SARIO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka