Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kompetencie

Oddelenie organizačné

Pôsobnosť a členenie oddelenia

(1) Oddelenie plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje
-prípravu a organizačné zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
-odstúpenie pripomienok a požiadaviek poslancov k príslušným adresátom a ich následné spracúvanie,
-zostavovanie a aktualizáciu zoznamu voličov mesta,
-mzdové a personálne činnosti zamestnancov mesta, školských zariadení,
-činnosť podateľne a správy registratúry mestského úradu,
-evidenciu obyvateľstva, domov a bytov,
-činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh,
-osvedčovanie listín,

b) vypracúva:
-vnútorné organizačné normy,
-uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady vrátane vyhotovenia príslušných zápisníc,
-rozpočet mzdových prostriedkov,
-pracovno-právne a mzdové doklady zamestnancov mesta,
-doklady o pridelení súpisných alebo orientačných čísel domov, budov, stavieb,
-podklady pre plán, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
c)vedie :
-kompletnú agendu osobných spisov zamestnancov mesta,
-evidenciu o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste,
-evidenciu domov, budov a stavieb podľa ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel,
-evidenciu materiálov z rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
-knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí.
d) vykonáva agendu v súvislosti so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
e) vykonáva starostlivosť o archívne dokumenty v registratúrnom stredisku Mestského úradu Detva.

(1) Oddelenie organizačné sa člení na:

a) referát zvláštnych úloh /CO, obrana, BOZPa PO/,
b) referát informatiky
c) referát ľudských zdrojov,
d) organizačný referát
e) referát evidencie obyvateľstva a budov,
f) matričný úrad a referát osvedčovania ,
g) referát podateľne, správy registratúry a archívu
h) referát vnútornej prevádzky


Čl. 18
Pôsobnosť vedúceho oddelenia
(1) Vedúci organizačného oddelenia plní najmä tieto úlohy:
a) vypracúva
-vnútorné organizačné a pracovno-právne normy,
-všeobecne záväzné nariadenia v príslušnej oblasti,
-návrh rozpočtu na správu mestského úradu a jeho zmeny,
-pravidlá pre hospodárenie so sociálnym fondom a pravidlá pre odmeňovanie,
b) organizačne zabezpečuje :
-voľby do Národnej rady SR, prezidentské voľby, voľby do miestnej samosprávy a voľby do vyšších územných samosprávnych celkov,
- hlasovanie o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta a celého štátu (referendá),
-sčítanie obyvateľov, domov a bytov v meste,
c) posudzuje zaraďovanie zamestnancov mesta do platových tried a systemizáciu pracovných miest zamestnancov mesta,
d) schvaľuje:
-štatistické výkazy a hlásenia za zamestnávateľa v pracovno-právnej oblasti,
-odborné stanoviská a odpovede zasielané za oddelenie ,
- úhradu na základe došlých faktúr na správu mestského úradu a dohliada po overení na ich preplácanie v príslušných časových termínoch.,

(2) Vedúci oddelenia organizačného zodpovedá za plnenie úloh oddelenia a plní úlohy uvedené v čl. 7 a čl. 11.


Čl. 19
Referát zvláštnych úloh

(1) vypracúva, aktualizuje plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na území mesta a pripravuje informácie pre obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
(2) koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,
(3) odborne pripravuje záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta,
(4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadeným mestom a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu mesta, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia,
(5) podľa potreby navrhuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,
(1) zabezpečuje úlohy informačného systému civilnej ochrany na území mesta a navrhuje poskytnutie nevyhnutnej a okamžitej pomoci v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu mesta a osobám
nachádzajúcim sa na území mesta,
(7) plánuje a odborne zabezpečuje evakuáciu osôb a navrhuje vytvorenie základných podmienok na poskytnutie núdzového ubytovania a stravovania postihnutých a evakuovaných osôb z iných obcí,
(8) navrhuje a koordinuje jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva mesta a zabezpečuje ich akcieschopnosť,
(9) zabezpečuje prípravu jednotiek civilnej ochrany mesta a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním zabezpečuje prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
(10) navrhuje vyhlásenie a odvolávanie mimoriadnej situácie a riadi prijatý režim života obyvateľstva na území mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje primátora mesta,
(11) koordinuje hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,
(12) komplexne pripravuje požiadavky na náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu
(13) plní ďalšie zvláštne úlohy stanovené funkcionármi mesta,
(14) zabezpečuje dobrovoľný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
(15) zabezpečuje odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru,
(16) vypracováva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
(17) navrhuje zriaďuje ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
(18) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť a zabezpečuje funkciu preventivára požiarnej ochrany mesta s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
(19) zabezpečuje dokumentáciu mesta na ochranu pred požiarmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo.
(20) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
(21) vypracováva rozhodnutia s návrhmi opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
(22) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
(23) dohliada na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov podľa platnej legislatívy.

Čl.20
Referát informatiky


(1) Vypracúva a napĺňa stratégiu získavania, spracúvania, využívania, archivácie, prezentácie a poskytovania informácií prostredníctvom výpočtovej techniky v organizačných útvaroch a organizačných zariadeniach mesta
a) získava digitálne dáta z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia ...),
b) vykonáva a zabezpečuje
 budovanie a fungovanie všetkých zložiek informačného systému mesta (hardvér, softvér, siete, dáta ...) ako i
ostatného softwéru (kancelársky sw a ostatné dáta v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky
a pod.),
 servis a prevádzku hardwéru a softwéru pre organizačné útvary a organizačné zariadenia mesta
 digitalizáciu dát, konverziu dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a analýzu dát,
 antivírové opatrenia,
 výmenu spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike,
 nákup nového hardvéru, softvéru a ostatných informačných technológií,
správu koncových uzlov internetu a počítačovej siete,
 elektronickú komunikáciu MsÚ s okolím,
 školenia a poradenstvo pre všetky organizačné útvary a organizačné zariadenia mesta ,
c) spracováva prezentácie mesta v spolupráci s organizačnými útvarmi mesta,
d) poskytuje dáta v rôznej forme (digitálne, analógové) rôznym klientom na základe platných právnych a interných predpisov,
e) vykonáva publikačné a grafické práce pre potreby mestského úradu.
f) navrhuje rozmiestňovanie a premiestňovanie výpočtovej techniky na mestskom úrade,
g) vykonáva
- školenia a servisné služby pre užívateľov informačného systému mesta,
- rokovania s dodávateľmi,
- organizuje a uskutočňuje individuálne a kolektívne hardvérové a softvérové školenia pre zamestnancov mesta,
- pripravuje podklady pre verejné súťaže na dodávku technického a programového vybavenia pre mesto.

Čl. 21
Referát ľudských zdrojov

(1) Referát ľudských zdrojov v oblasti personálnej práce plní najmä tieto úlohy:
a)pripravuje a spracúva
-návrh rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
-prehľady alebo rozbory mesačného čerpania mzdových prostriedkov a plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek,
-návrhy pre kolektívne vyjednávanie s odborovou organizáciou,
-výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
-podklady pre výpočet premenlivých zložiek platov a štatistických výkazov,
-pracovno-právne dokumenty zamestnancov mesta
b)vykonáva a vedie
-komplexnú agendu v oblasti pracovno-právnych záležitostí zamestnancov mesta
-hlásenia za zamestnávateľa spojené s výkonom nemocenského, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení,
-komplexnú odbornú agendu v oblasti sociálneho fondu,
-evidenciu dochádzky a kontroluje nárok a čerpanie dovolenky zamestnancov mesta
-evidenciu uchádzačov o zamestnanie a písomnú agendu s nimi,
c)zodpovedá za
-stanovenie platových náležitostí zamestnancov mesta
-dodržiavanie právnych zásad a noriem v oblasti hospodárenia s fondom pracovného času a prekážok v práci
zamestnancov mesta,
d) vedie komplexnú agendu vzdelávania zamestnancov.

Čl. 22
Organizačný referát
(1) Organizačný referát plní najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a organizačne zabezpečuje
-zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
-hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /referendum/,
-v spolupráci s výbormi mestských častí verejné zhromaždenia občanov,
-voľby prezidenta SR, voľby do európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy mesta , referendá,
b) zverejňovanie úradných oznamov podľa zákona,
c) administratívne vedie
-pracovnú evidenciu orgánov samosprávy mesta /mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií /ďalej len “volené orgány mesta”/,
-evidenciu vyhlásených všeobecne záväzných nariadení mesta a zabezpečuje ich vyhlásenie, zverejnenie a doručenie poslancom, vedeniu mesta, vedúcim zamestnancom mestského úradu,
-evidenciu návrhov, pripomienok /interpelácií/ podaných na mestskom zastupiteľstve alebo mestskej rade a odstupuje ich na vybavenie príslušným adresátom,
-evidenciu účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rade, výborov mestských častí , komisií a účasť členov na rokovaniach,
d) pripravuje
-sumarizáciu materiálov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
-podklady na vyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva, členom a sekretárom komisií,
e) vyhotovuje
-zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
f) vypracúva a vedie evidenciu uznesení volených orgánov mesta,
g) vedie evidenciu zápisníc z porád predsedov mestských častí a odstupuje ich adresátom,
h) metodicky koordinuje zmluvných partnerov mesta v oblasti obrany, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ch/ vedie protokol utajovaných skutočností.,

Čl. 23
Referát vnútornej prevádzky
(1) Referát vnútornej prevádzky plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva v budove mestského úradu a priľahlých priestoroch (zasadačky, garáže, sklady, centrálny archív,) najmä :
-správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestského úradu a priľahlých objektov,
-inventarizáciu tohto majetku,
-zabezpečuje čistotu a hygienu v budove mestského úradu a jeho okolí, prevádzkuje sklad materiálu, kancelárskych
a čistiacich potrieb pre mestský úrad,
b) zodpovedá
-za účelné vynakladanie rozpočtovaných finančných prostriedkov,
c) zabezpečuje bezproblémový chod budovy mestského úradu,
d) pripravuje návrh rozpočtu za zverenú oblasť a sleduje jeho plnenie,
e) riadi a koordinuje dopravnú službu mestského úradu
f) zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov mestského úradu, poslancov,
g) zabezpečuje prevádzku rekreačných zariadení.


Čl.24
Matričný úrad a referát osvedčovania

(1) Matričný úrad a referát osvedčovania plní najmä tieto úlohy:
a) vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
b) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
c) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
d) vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
e) vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
f) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva vrátane prípravy obradu,
g) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti,
h) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
i) pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky,
j) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a ich zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
k) pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
l) zabezpečuje občianske obrady – sobáše, uvítanie detí do života, výročia jubilantov v priestoroch sobášnej siene,
m) vykonáva overovanie podpisov a listín.

Čl.25
Referát evidencie obyvateľstva a budov

Referát evidencie obyvateľstva a budov plní najmä tieto úlohy:
a)vykonáva a vedie
-evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mesta,
-priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov mesta /zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci mesta, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/,
-evidenciu ulíc a budov v meste /obytné domy, rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky/,
b)vydáva
-doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,
-potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
-voličské preukazy,
-súpisné a orientačné čísla na budovy,
c) zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov,
d)spracúva podklady a pripravuje rozhodnutia o určení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností,
e) zasielanie oznámení o pridelení, zmenách, zrušení čísel budov pre Centrálny register občanov v Banskej Bystrici .

Čl.26
Referát podateľne, správy registratúry a archívu

(1) Referát podateľne, správy registratúry a archívu:

a) zodpovedá za vedenie spisovej agendy mesta v zmysle registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

b) prijíma a eviduje spisy doručené na mestský úrad, sleduje obeh a termíny vybavenia písomností,

c) zabezpečuje dennú expedíciu pošty v plnom rozsahu,

d) zabezpečuje zverejňovanie oznamov na úradnej tabuli mesta , eviduje ich zverejnenie a vyznačuje právoplatnosť

e) zabezpečuje spisovú agendu MsÚ,

f) zabezpečuje uloženie spisov, archiváciu, vyhľadávanie, vyradenie spisov
-preberanie,
-označovanie,
-zapožičiavanie.

****Autor : Ing.  Mária Jaďuďová, ved.org.oddelenia MsÚ 
     Zdroj : Organizačný poriadok MsÚ v Detve


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka