Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kompetencie

Oddelenie ekonomické

Pôsobnosť a členenie oddelenia
1. Oddelenie ekonomické sa člení na:
a) referát miezd a finančných operácií,
b) referát všeobecného účtovníctva,
c) referát účtovníctva predškolských zariadení,
d) referát daní a poplatkov,
e) referát pokladne

Pôsobnosť vedúceho oddelenia
1. Vedúci ekonomického oddelenia plní najmä tieto úlohy:
a) spracúva podklady a zostavuje rozpočet mesta,
b) pripravuje rozbory o hospodárení mesta s návrhmi na opatrenia,
c) kontroluje
- dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny,
- správu daní a poplatkov,
d) spracúva organizačné normy v oblasti informačnej sústavy (napr. smernice, zásady, nariadenia),
e) zodpovedá za
- riadenie finančnej politiky mesta,
- organizáciu obehu účtovných dokladov,
- spracúvanie záverečného účtu mesta,
- vyhotovenie záverečnej správy o inventarizácii majetku,
- ekonomickú primeranosť mestom uzatváraných zmluvných vzťahov,
f) pripravuje podklady k prijímaniu úverov pre mesto a sleduje vývoj dlhovej služby,
g) zodpovedá za vyúčtovanie štátnych a eurodotácií,
h) pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti, prípadne jeho
dodatkov pre mestské zastupiteľstvo,
ch) pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch, prípadne jeho
dodatkov pre mestské zastupiteľstvo.
i) usmerňuje hospodárenie škôl a ostatných zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto.
2. Vedúci ekonomického oddelenia riadi a zodpovedá za plnenie úloh oddelenia a plní úlohy
uvedené v čl. 7 a čl.11.

Referát miezd a finančných operácií
1. Referát miezd a finančných operácií plní najmä:
a) zabezpečuje agendu dodávateľsko - odberateľských vzťahov, so zameraním na fakturáciu -prijaté a vystavené faktúry, ich evidencia v rámci existujúceho informačného systému zabezpečovanie úhrad dodávateľských faktúr, sledovanie úhrad odberateľských faktúr,
b) komplexné zabezpečuje styk s bankami,
c) eviduje štátnych dotácií,
d) vyúčtováva štátne dotácie a iné dotácie,
e) sleduje a vykazuje stav záväzkov a pohľadávok,
f) sleduje stavy a obraty bankových účtov,
g) spracováva a pripravuje podklady a agendu pri zakladaní nových účtov,
h) spracováva / každodenné / prehľady platobných finančných tokov,
i) zhotovuje štatistické výkazy z oblasti spracovávanej agendy,
j) koordinuje a usmerňuje platby samostatným právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
k) zabezpečuje styk s organizáciami mesta /platobný/ - avíza.
__________________________________________________
a) spracúva mzdy, náhrady miezd pre zamestnancov mesta, MsZ, komisie, pracovníkov na základe dohôd a autorských zmlúv a dohôd,
b) likviduje žiadosti o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
c) vypracováva a zasiela potvrdenia zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenské dávky, ošetrovné, materské -agenda so Sociálnou poisťovňou,
d) likviduje zrážky zo mzdy, uskutočňuje zmeny osobných údajov,
e) vypracováva podklady k refundácií miezd pre ÚPSVaR,
f) spracováva odvody a mesačné výkazy preddavkov na zdravotné poistenie do jednotlivých poisťovní, odosielanie písomnou a elektronickou formou,
g) spracováva mesačné výkazy poistného a dávky NP do Sociálnej poisťovne, odvádza odvody za zamestnávateľa a pracovníkov,
h) vedie mzdové listy zamestnancov mesta,
i) odvádza dane zo mzdy zamestnancov, vedie daňové vyhlásenia,
j) eviduje a vypláca daňové bónusy zamestnancov, spracováva štvrťročné a ročné daňové výkazy, vykonáva ročné
daňové výkazy, ročné zúčtovania preddavkov dane z príjmov,
k) spracováva štvrťročné a ročné štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti,
l) vypracováva evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
m) zabezpečuje odvody do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnávateľa a zamestnancov,
n) vypracováva podklady pre tvorbu a odvody príspevkov do sociálnych fondov, zabezpečuje zrealizovanie týchto odvodov,
o) informuje zamestnancov o náležitostiach platu,
p) vydáva potvrdenia hrubého a čistého príjmu pracovníkov pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti, sociálnu dávku, pre poskytnutie pôžičiek bánk, stavebných sporiteľní.

Referát všeobecného účtovníctva
1. Referát všeobecného účtovníctva najmä:
a) pripravuje odborné podklady a materiály za svoj referát na rokovanie MsR a MsZ, poradné orgány MsZ/komisie/,
b) eviduje výpisy účtov mesta podľa jednotlivých bankových inštitúcií,
c) zúčtováva bankové výpisy v príjmovej a výdavkovej časti účtovníctva,
d) eviduje podklady pre vykonanie príjmových a výdavkových operácií,
e) vykonáva účtovné operácie v rámci existujúceho informačného systému,
f) spracováva analytickú evidenciu príjmov,
g) pravidelne štvrťročne vyhotovuje výkazy všetkých druhov súvisiacich s účtovnou agendou za mesto pre daňový úrad
bankové inštitúcie, štatistický úrad,
h) koordinuje a usmerňuje spracovanie účtovnej agendy a výkazníctva organizáciám/právnym subjektom/, ktorých zriaďovateľom je mesto,
i) sleduje a zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich u uzatvorených úverových zmlúv,
j) koordinuje práce s oddelením majetkovým pri ročnej inventarizácii majetku mesta,
k) overuje a potvrdzuje správnosti vyhotovenia a zúčtovania cestovných príkazov,
l) kontroluje formálne náležitosti všetkých druhov účtovných dokladov a styk s bankou,
m) vyhodnocuje a preučtováva výsledky inventarizácie,
n) eviduje zúčtovateľné doklady a ich nasmerovanie k ďalšiemu spracovaniu,
o) kontroluje vyúčtovanie preddavkov na drobné výdavky.

Referát účtovníctva predškolských zariadení
1. Referát účtovníctva predškolských zariadení
a) eviduje výpisy účtov mesta podľa jednotlivých bankových inštitúcií,
b) zúčtováva bankové výpisy v príjmovej a výdavkovej časti účtovníctva,
c) eviduje podklady pre vykonanie príjmových a výdavkových operácií,
d) vykonáva účtovné operácie v rámci existujúceho informačného systému,
e) spracováva analytickú evidenciu príjmov,
f) pravidelne vyhotovuje mesačné výkazy o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mesta,
p) vyhotovuje výkazy za mesto pre bankové inštitúcie, daňový úrad štatistiku a pod.,
g) koordinuje spracovanie výkazníctva za mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto,
h) sleduje a zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich u uzatvorených úverových zmlúv,
i) koordinuje práce súvisiace s ročnou inventarizáciou majetku mesta,
j) vedie účtovníctvo predškolských zriadení,,
k) kontroluje a odsúhlasuje účtovanie pokladne mesta a všetkých jeho organizácií,
l) kontroluje správnosť cestovných príkazov zamestnancov mesta a jeho organizácií,
m) metodicky usmerňuje hospodárky a vedúcich stravovní predškolských zariadení,
n) rozúčtováva peňažné denníky organizácií mesta podľa kapitol, funkčnej ekonomickej klasifikácie,
o) aktualizuje rôzne smernice týkajúce sa účtovníctva a rozpočtu mesta,
p) zúčtováva predpisy za prevádzkové náklady materských škôlok a kontroluje ich úhrady
q) eviduje a rozdeľuje došlú poštu na ekonomickom oddelení,
r) vedie písomnú agendu oddelenia a rozmnožovanie materiálov.

Referát daní a poplatkov
1. Referát daní a poplatkov
A/ Daň z nehnuteľnosti:
a) zabezpečuje evidenciu daňovníkov podľa platných právnych predpisov,
b) zabezpečuje evidenciu daňových priznaní , zmien vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam,
c) zabezpečuje evidenciu a vyrubuje dane v termíne,
d) vykonáva evidenciu a ukladá správne delikty/ sankčný úrok, pokutu/ v zmysle zákona o správe daní a poplatkov,
e) vedie evidenciu a vydáva rozhodnutia v daňovom konaní,
f) vedie evidenciu a poskytovanie daňových úľav,
g) vymáha nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti,
h) vypracováva podklady VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie,
i) vydáva potvrdenie o daňovníkovi pre účely sociálne, poskytovanie dotácií a iné
j) spracováva zoznam daňových dlžníkov,
k) poskytuje údaje o daňovníkoch iným správcom dane a súdnym orgánom,
l) vyhľadáva nové daňové subjekty,
m) overuj daňové podklady potrebné pre správne a úplné zistenie dane,
n) vykonáva daňovú kontrolu,
o) vykonáva evidenciu daní, daňových nedoplatkov a preplatkov,
p) zabezpečuje a sleduje úhrady dane podľa daňovníkov v rámci existujúceho informačného systému,
q) spracováva podklady na daňové exekučné konania na vymáhanie daňových nedoplatkov pre právnika,
r) spolupracuje s exekútorskými úradmi,
s) prihlasuje daňové pohľadávky do iných exekučných vymáhaní,
t) prihlasuje daňové pohľadávky správcom konkurznej podstaty, krajským súdom,
u) vyhotovuje ročné štatistické výkazy o dani z nehnuteľnosti ,
v) zabezpečuje archivovanie daňovej agendy podľa príslušných predpisov,
w) zabezpečuje evidenciu a vyhotovovanie dochádzky za ekonomické oddelenie.
____________________________

B/ Poplatky za KO, DSO a iné dane:
a) vedie evidenciu poplatníkov a daňovníkov podľa druhov miestnych daní podľa osobitných predpisov -poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /KO a DSO/, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie automaty, daň za užívanie verejného priestranstva,
b) vedie evidenciu podaných priznaní a hlásení miestneho poplatku a jednotlivých druhov daní,
c) vedie evidenciu a vyhotovuje platobné výmery podľa platných právnych predpisov,
d) vedie evidenciu a vydáva rozhodnutia v daňovom konaní,
e) vedie evidenciu a poskytuje úľavy na miestnom poplatku za KO a DSO a ostatných daní v zmysle platných právnych predpisov,
f) vedie evidenciu a ukladá správne delikty /sankčný úrok, pokutu/ v zmysle zákona o správe daní a poplatkov,
g) vymáha nedoplatky,
h) sleduje, eviduje a účtuje úhrady poplatkov za jednotlivých poplatníkov a úhrady ostatných daní v rámci existujúceho informačného systému,
i) spracováva zoznam dlžníkov,
j) poskytuje údaje o poplatníkoch a daňovníkoch ostatným správcom daní a súdnym orgánom,
k) vyhľadáva nové subjekty spadajúce do agendy poplatkov za KO a DSO a ostatných daní,
l) overuje podklady potrebné pre správne a úplné zistenie poplatkov a dní,
m) spolupracuje s exekútorskými úradmi,
n) prihlasuje poplatkové a daňové pohľadávky správcom konkurznej podstaty a do iných exekučných vymáhaní,
o) vyhotovuje ročné výkazy o poplatkoch
p) zabezpečuje archivovanie súboru poplatníkov a daňovníkov podľa druhov miestnych daní,
q) vydáva potvrdenia pre sociálne a iné účely,
r) uskutočňuje miestne zisťovanie a kontroly,
s) vypracováva podklady VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

Referát pokladne
1. Referát pokladne
a) vykonáva pokladničné operácie:
- prijíma hotovosti / dane, poplatky a ostatné pohľadávky MsÚ v hotovosti/ do pokladne,
- eviduje vyplatené zálohy a ich včasné a správne vyúčtovanie/vydávanie,vyplácanie/,
hotovostí na bežné výdavky pre potreby MsÚ a ostatných zložiek mesta, t.j.
Podpolianske múzeum, Mestská knižnica K. A. Medveckého, Kultúrne centrum A.
Sládkoviča, predškolské zariadenia,
- vypláca mzdy v hotovosti zamestnancom mesta, odmeny poslancom MsZ, členom
komisií,
b) zabezpečuje distribúciu výplatných pások zamestnancom,
c) odvádza peňažné hotovosti do peňažných ústavov na jednotlivé účty,
d) vedie a denne uzatvára pokladničnú knihu/príjmy, výdavky/ podľa platných predpisov,
e) eviduje a archivuje príjmové a výdavkové doklady účtované cez pokladňu,
f) zúčtováva uskutočnené pokladničné operácie priamo do informačného systému,
g) prijíma, eviduje, vydáva a likviduje ceniny a prísne zúčtovateľné tlačivá,
h) eviduje zálohy na pracovné cesty a vyúčtováva ich.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka