Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kompetencie

Oddelenie správy majetku

Pôsobnosť vedúceho oddelenia
1. Vedúci oddelenia správy majetku plní najmä tieto úlohy:
a) spracúva a posudzuje zmluvy za mesto,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva pozemkov,
c) vymáha pohľadávky a záväzky mesta voči právnickým a fyzickým osobám,
d) rieši reštitučné nároky oprávnených osôb,
e) kontroluje plnenia mandátnych a nájomných zmlúv,
f) spolupracuje so správcovskými spoločnosťami, prerokováva s nimi rozbory hospodárenia,
g) spolupracuje s obchodnými organizáciami a organizáciami poskytujúcimi služby
h) spolupracuje so športovými klubmi, využívajúcimi majetok mesta,
i) spravuje mestský majetok, pričom zabezpečuje:
-efektívne využívanie majetku,
-kontrolu údržby a zhodnocovania jeho technického stavu,
-plánuje finančné zdroje ako podiel mesta na plánovaných opravách.

Referát zmlúv, evidencie majetku a pozemkový
a) pripravuje odborné podklady a materiály pre rokovanie MsR a MsZ, poradné orgány za oddelenie správy majetku
b) centrálne eviduje mestský hnuteľný a nehnuteľný majetok v rámci existujúceho informačného systému,
c) sleduje pohyb majetku, zaradenie a vyradenie majetku z evidencie,
d) zabezpečuje inventarizáciu majetku a spracovanie správy o inventarizácii majetku
e) pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku a preberanie majetku ,
f) pre výkupov pozemkov zabezpečuje:
-spracovanie geometrických plánov,
-identifikáciu parciel a ich vlastníkov,
-vypracovanie znaleckých posudkov pre stanovenie ceny pozemkov,
-rokovania s vlastníkmi ,
-uzatváranie zmlúv o budúcich zmluvách.
g) organizuje a zabezpečuje výberové konania pri odpredaji majetku ,
h) pripravuje podklady pre spracovanie kúpno-predajných zmlúv pri kúpe a odpredaji majetku,
i) vypracováva podklady pre nájomné zmluvy a kontroluje ich plnenie,
j) vydáva súhlas :
-k prenájmu verejných priestranstiev mesta, správy tržníc,
-na ambulantný predaj tovarov,
k) organizačne zabezpečuje príležitostné trhy a jarmoky poriadané mestom,
l) eviduje nájomné zmluvy:
-na nebytové priestory,,
-na športové zariadenia,
-na pozemky,
m) vydáva súhlas na uzatvorenie nájomných zmlúv na priestory v majetku mesta, ktoré sú spravované iným zmluvným správcom,
n) pripravuje rozhodnutia na udelenie súhlasu na zriadenie prevádzky, povolenie času predaja, resp. poskytovania služieb,
o) vydáva stanoviská k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
p) vedie evidenciu súkromne - hospodáriacich roľníkov,
q) spracúva prehľady, výkazy a štatistiky ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu,
r) rieši sťažnosti občanov voči podnikateľským subjektom z oblasti obchodu a služieb,
s) poskytuje súčinnosť pri kontrolách poriadaných živnostenským odborom obvodného úradu,
t) poskytuje súčinnosť mestskej polícii pri ochrane majetku mesta.

Referát správy majetku
a) vykonáva kontrolu a zabezpečuje údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
b) zabezpečuje revízie elektroinštalácie a rozvodov, bleskozvodov, tlakových nádob vyhradených technických zariadení,
c) vedie evidenciu pasportov a revíznych kníh, kariet majetku,
d) vypracúva technické podklady pre nájomné zmluvy a ich doplnky na nebytové priestory, stavby a zariadenia,
e) sleduje a kontroluje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby,
f) spracúva podklady k vymáhaniu pohľadávok a nedoplatkov na úseku správy majetku,
g) plánuje a zabezpečuje stredné a generálne opravy, rekonštrukcie,
h) spravuje verejné vodovody v majetku mesta, pritom zabezpečuje:
- kontrolu a odpis stavu vodomerov odberateľov vody,
- spracovanie podkladov pre výpočet poplatku za odber vody,
- spracovanie podkladov pre SHÚ /plán odberu a hlásenie o odbere podzemnej vody/,
- poskytuje súčinnosti pri vykonávaní fyzickej inventúry majetku,
- spracováva podklady pre ročné štatistické výkazníctvo v oblasti správy , prevádzky
a údržbe vodovodov
- a kanalizácií vo vlastníctve mesta.
i) Pripravuje a vydáva súhlas s umiestnením prevádzkarne,
j) Pripravuje a vydáva súhlas s prevádzkovou dobou a súhlas so zmenou prevádzkovej doby na základe žiadostí prevádzkovateľov,
k) Vydáva stanoviská k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
l) Vedie evidenciu firiem, podnikateľov a prevádzok na území mesta
m) Priebežne aktualizuje zoznam firiem, podnikateľov a prevádzok
n) Eviduje hlásenia o uzatvorení prevádzok obchodu a služieb
o) Pripravuje a vydáva Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov v zmysle zákona č. 219/91 Zb.
p) Vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov
q) Pripravuje a vydáva výpisy z evidencie SHR na základe žiadostí samostatne hospodáriacich roľníkov,
r) Spracováva prehľady, výkazy, štatistiky ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu,
s) Spolupracuje pri riešení sťažností občanov voči podnikateľským subjektom z oblasti obchodu a služieb,
t) Poskytuje súčinnosť pri kontrolách poriadaných živnostenským odborom obvodného úradu,
u) Poskytuje súčinnosť mestskej polícii pri ochrane majetku mesta
v) Spravuje bytovú agendu týkajúcu sa bytov vo vlastníctve mesta, v rámci nej:
- vedie evidenciu trvalo nájomných domov a bytov,
- vedie evidenciu bytov nižšieho štandardu,
- preveruje splnenie podmienok žiadateľov o nájomné byty v zmysle platných
predpisov,
- pripravuje stanoviská k podaným žiadostiam o pridelenie bytov,
- vedie evidenciu žiadostí v zozname uchádzačov o nájomné byty,
- priebežne aktualizuje zoznam uchádzačov o pridelenie nájomných bytov,
- vykonáva prieskum záujmu o výstavbu nových nájomných bytov,
- na základe zoznamu uchádzačov o nájomné byty zostavuje poradie v zmysle VZN
- prideľuje byty - vydáva súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy v zmysle VZN mesta a v súlade s platnými predpismi MVaRR SR,
- uzatvára zmluvy o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu s budúcimi nájomcami,
- zabezpečuje vrátenie finančnej zábezpeky nájomcom, ktorí ukončili nájomný pomer po preverení ich záväzkov voči mestu /škody na byte, nedoplatok na nájme/,
- vybavuje žiadosti o výmenu bytov - prešetrenie oprávnenost podaných žiadostí v zmysle VZN,
- pripravuje vydanie súhlasu s uzatvorením dohody o spoločnom nájme bytu,
- poskytuje odborné informácie žiadateľom o byty,
- spolupracuje so správcovskými firmami BYTES, s.r.o. a IDM, s.r.o. Detva
- zabezpečuje podklady, preveruje skutočnosti, poskytuje informácie správcom bytov týkajúcich sa podávania návrhov na súd pri zrušení nájomného vzťahu, vypratania bytov, resp. exekučných konaní,
- kontroluje plnenie uzatvorených dohôd o splácaní dlhov a vyjadruje sa k zmene výšky splátok
- posudzuje námietky voči výpovedi z nájmu bytu, resp. ukončenia nájmu bytu,
- na základe podnetov občanov a zistených skutočností podáva návrh správcovi bytov na ukončenie nájmu a vypratanie bytu,
- vyjadruje sa k prihlasovaniu občanov na trvalý, resp. prechodný pobyt do mestských bytov, resp. ubytovni
- na základe údajov správcovskej firmy eviduje neplatičov nájomného a služieb spojených s nájmom bytu,
- aktualizuje zoznam uchádzačov podľa LV alebo prevodov členských práv u družstevných bytov,
w) pripravuje materiály pre rokovanie Komisie sociálno-bytovej a zdravotnej pri MsZ, zvoláva zasadnutia komisie a vedie celú agendu súvisiacu s komisiou,
x) pripravuje podklady k správam do orgánov mesta Detva, pripravuje materiály pre rokovanie MsR a MsZ,
y) podieľa sa na príprave novelizácie a tvorbe nových návrhov VZN mesta Detva súvisiace s bytovou agendou,
z) pripravuje podklady, resp. vyhotovenie výkazov za oblasť nájomných bytov,
aa) pripravuje podklady potrebné pre informácie žiadateľov v súvislosti s odovzdávaním nových bytových domov do užívania
bb) vybavuje poštu a písomnosti súvisiace s príslušnou bytovou agendou

Referát v oblasti ŠFRB:
a) poskytuje odborné informácie o záležitostiach, súvisiacich s prevodom a predajom bytov do osobného vlastníctva,
b) vedie evidenciu a vybavuje prehlásenia budúcich vlastníkov bytov o konkrétnych podmienkach prevodu a predaja bytov do osobného vlastníctva,
c) kontroluje doklady potvrdzujúce nájomný vzťah, potvrdenia od správcu o nedoplatkoch na nájomnom za užívanie bytu a služby s ním spojené, účasť v spolupráci BYTES s r.o. na príprave podkladov pre vyhotovenie technickej dokumentácie k prevodu vlastníctva bytov,
d) pravidelne sa zúčastňuje na energetických dispečingoch, zvolaných správcom -BYTES s.r.o.,
e) vypočítava predajné ceny bytov v jednotlivých domoch na základe platného zákona o prevode bytov a VZN mesta,
f) pripravuje zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov,
g) pripravuje kúpne zmluvy /trhový predaj bytov/ v zmysle Občianskeho zákonníka,
h) pripravuje návrhy na vklad do katastra nehnuteľností, vypracúva zoznamy budúcich vlastníkov pre potreby katastrálneho úradu,
i) zabezpečuje prevod vlastníckych práv k bytom, ktoré boli odpredané /komunikácia a spolupráca so správou katastra/,
j) kontroluje úhrady poskytnutých zliav v zmysle platných predpisov, pri prevode bytov do osobného vlastníctva,
k) kontroluje dodržiavanie splátkových kalendárov pri úhrade ceny bytu na splátky,
l) pripravuje a zasiela upozornenia na nezaplatenie pohľadávok, výzvy pred začatím exekučného konania,
m) vypracováva potvrdenia o veku stavby bytového domu na základe požiadavky občanov, ktorí odkúpili byt do osobného vlastníctva, na iné právne úkony,
n) vyhotovuje kópie dokumentácie k bytom na požiadanie vlastníkov bytov k ďalšiemu prevodu, k úverom z banky,
o) spracováva podklady k uplatňovaniu záložného práva na odpredané byty a pohľadávky za odpredané byty,
p) poskytuje súčinnosť pri príprave novelizácie a tvorbe VZN mesta, súvisiacich so spravovanou agendou, pripravuje podklady k správa do orgánov mesta, na rokovanie MsR a MsZ,
q) pripravuje podklady k trhovému predaju bytov pre ohodnotenie znaleckým posudkom: LV, snímky z máp, technická dokumentácia bytov,
r) zúčastňuje sa obhliadok bytov, určených na trhový predaj /podklady pre komisiu / v spolupráci so správcom BYTES s.r.o.
s) pripravuje materiály pre rokovanie komisie sociálno-bytovej a zdravotnej pri MsZ, podľa pokynov predsedu,
t) pripravuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytov za trhovú cenu,
u) pripravuje oznámenia o vypísaní verejných súťaží do regionálnych novín, na úradnú tabuľu mesta, mestský rozhlas, internetovú stránku mesta,
v) vyhotovuje oznámenia o vyhodnotení súťaže,
w) pripravuje pokyny na vrátenie dražobnej zábezpeky neúspešným záujemcom verejnej súťaže ,
x) vybavuje písomnosti súvisiace s príslušnou agendou, vyhotovuje zápisy z porád oddelenia,
y) eviduje zmluvy a zabezpečuje formovanie spisov podľa jednotlivých bytových domov,
z) zabezpečuje informovanie občanov z 15-ich obcí okresu Detva o možnostiach poskytnutia podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade s platnou legislatívou
aa) preveruje splnenie podmienok pre získanie podpory, pripravuje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠRFB pre žiadateľov – fyzické osoby, právnické osoby v plnom rozsahu a predkladá ich fondu
bb) overuje všetky prílohy od žiadateľov o podporu, ktoré sú súčasťou žiadostí, vyhotovuje z nich kópie pripravuje k žiadostiam o poskytnutí podpory požadované formuláre a tabuľky na preukázanie plnenia podmienok pre poskytnutie podpory, vedie evidenciu žiadateľov o podporu
cc) počas platnosti úverovej zmluvy zo ŠFRB vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných
podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou podľa
zákona č. 607/2003 Z.z. v platnom znení u žiadateľa podľa § 7 písm. a/ na účel podľa § 5
ods. 1 písm. a, c, a d/ a u žiadateľa podľa § 7 písm. b/ na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a,
c, a d/.
dd) vykonáva pred potvrdením faktúr kontrolu rozostavanosti stavby a súladu
fakturovaných prác a výstavby stavby so skutočnosťou a pripojením fotografického
zdokumentovania, zvoláva kontrolné dni na stavbe, vyhotovuje zápisy z nich
dd) informuje o možnostiach získania dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR v zmysle Výnosu V-1/2006 v platnom znení
ee) na základe požiadavky MV a RR a KSÚ B. Bystrica vypracúva prieskum navrhovaných
stavieb a technickej vybavenosti pre mestá a obce v pôsobnosti okresu Detva /dotácia,
úver/
gg) vypracúva štatistické výkazy pre oblasť ŠFRB a vlastníctva bytov
hh) usmerňuje stavebníkov po kolaudácii /pripravuje sprievodné listy, podklady k záložným
zmluvám, vypracúva záložné zmluvy, požiadavky na zmenu zmluvných podmienok/
ii) komplexne zabezpečuje plnenie zmlúv medzi mestom a ŠFRB /záložné zmluvy pre ŠFRB,
záložné zmluvy pre MV RR SR na dotáciu, kde bol poskytnutý aj úver/
jj) v prípade podania žiadosti mesta o úver pripravuje žiadosti v plnom rozsahu spolu
s podkladmi /prepočet úveru a dotácie, splátkový kalendár, čestné prehlásenia, príprava
uznesení MsZ, podklady k notárskym zápisniciam /exekučný titul/, podklady
k vyhotoveniu znaleckých posudkov – LV, snímky z mapy atď.
Ostatné:
kk) na základe žiadostí predajcov a zmlúv o prenájme priestorov pripravuje povolenia na
jednorazový predaj v Kultúrnom centre A. Sládkoviča a MsKS v Detve, vydáva
povolenia na prevádzkovanie reštauračných služieb počas konania spoločenských
podujatí v meste Detva
ll) v súlade s platným VZN mesta Detva organizačne zabezpečuje príležitostné trhy v meste
mm) na základe žiadostí o predaj informuje záujemcov písomne, ústne, telefonicky
o podmienkach predaja na FSP, tradičných jarmokoch a príležitostných trhoch v meste
Detva
nn) zabezpečuje prevzatie pošty na odd. správy majetku, príp. jej rozdelenie v systéme ISS


Referát správy majetku a Hnedého priemyselného parku
a) Zoznámiť sa a zabezpečovať plnenie úloh Mesta Detva vyplývajúcich zo „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ uzavretej medzi SARIOm - poskytovateľom a Mestom Detva – prijímateľom zo dňa 18.05.2006 vrátane dodatkov. Zvláštnu pozornosť venovať:
- plneniu indikátorov
- podávaniu určených hlásení na SARIO a VÚC
b) Zoznámiť sa a zabezpečovať plnenie úloh Mesta Detva ako investora, vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 50/2006/0/4 zo dňa 06.07.2006. Jedná sa najmä o články:
IX. Zmluvné pokuty , X. Záručná doba a zodpovednosť za vady
c) Zoznámiť sa a zabezpečovať úlohy, ktoré mestu Detva vyplývajú z nájomnej zmluvy medzi Detva Assets Management a.s. ako prenajímateľom a Mestom Detva ako nájomcom uzavretej dňa 18.08.2005 a následných príloh a dodatkov.
d) Zoznámiť sa a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uzatvorených podnájomných zmlúv medzi mestom Detva a PPS Group a.s., PPS Vehicles s.r.o., PPS Final s.r.o., Stares Plus s.r.o., Jaroslav Baliak – zváračská škola.
e) Zoznámiť sa a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z uzatvorených investičných zmlúv medzi Mestom Detva a PPS Group a.s., PPS Vehicles s.r.o., PPS Final s.r.o.
f) Vykonávať kontrolu údržby prenajatého majetku Hnedého parku a vykonávania predpísaných revízií elektroinštalácie, rozvodov, bleskozvodov, tlakových nádob a vyhradených technických zariadení.
g) Zoznámiť sa a obhospodarovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
h) Zoznámiť sa a obhospodarovať dokumentáciu dotýkajúcu sa prípravy projektu, procesu verejného obstarávania, realizácie a odovzdania stavby vrátane kolaudačného rozhodnutia, preberacích protokolov až po konečné finančné vysporiadanie a ukončenie realizácie projektu.
i) Riešiť resp. predkladať návrhy na riešenie vzniknutých problémov, ktoré sa pri prevádzkovaní hnedého priemyselného parku vyskytnú.
j) Vykonáva kontrolu a zabezpečuje údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku PLK v
nájme od BBSK.
k) Zabezpečuje revízie elektroinštalácie a rozvodov, bleskozvodov, tlakových nádob
vyhradených technických zariadení objektov v nájme.
l) Vypracúva technické podklady pre nájomné zmluvy a ich doplnky na nebytové
priestory, stavby a zariadenia v priamej správe mesta, v priestoroch PLK a LDCH.
m) Sleduje, kontroluje, prípadne konzultuje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých
priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby.
n) Umožňuje záujemcom o prenájom nebytových priestorov v priamej správe mesta
obhliadku voľných nebytových priestorov.
o) Vypracúva protokoly o odovzdaní nebytových priestorov pre schválených nájomcov.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka