Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Kompetencie

Oddelenie výstavby a životného prostredia


Súčasné personálne zloženie oddelenia výstavby a životného prostredia:
Oddelenie pozostáva z piatich referátov: 
1.  Vedúci oddelenia: Ing. Peter Jamnický

     tel.: 045/5456684, mail: peter.jamnicky@msudt.sk

2. Referát územného plánovania a stavebný úrad 
    - územného plánu rozvoja a architektúry - 1 pracovník
       tel.: 045/5456318, mail: beata.mikusova@msudt.sk
                                            - Ing. arch. Beata Mikušová 
    - stavebný úrad mesta - 3 pracovníci
       tel.: 045/5456285, mail:darina.krekanova@msudt.sk
                                            – Ing. Darina Krekáňová
                                            jana.luptakova@msudt.sk
                                            - Jana Ľuptáková
       - tel.: 045/5455400, jan.nosal@msudt.sk
                                      - Ing. Ján Nosáľ
3. Referát investičnej výstavby:
    - investičná príprav stavieb - 2 pracovníci
       tel.: 045/5456318, mail: elena.notova@msudt.sk
                                            - Elena Nôtová
       - realizácia stavieb a stavebný dozor
       tel.: 045/5456318, mail:jaroslav.stasak@msudt.sk
                                           - Jaroslav Stašák
4. Referát dopravy a miestnych komunikácií – 1 pracovník
    tel.: 045/5455400, mail:jozef.fasanga@msudt.sk
                                        - Jozef Fašanga
5. Referát životného prostredia a verejnoprosp. činn. - 2 pracovníci
    tel.: 045/5455400, mail:branislav.baran@msudt.sk
                                        - Branislav Baran
                                 mail:dasa.smalova@msudt.sk
                                  - Daša Šmálová
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Referát územného plánu, rozvoja a architektúry
a/ zabezpečuje činnosti architekta mesta
b/ podieľa sa na spracovávaní a plnení programov mesta,zameraných
na miestny, regionálny a nadregionálny rozvoj
c/ eviduje a poskytuje oprávneným osobám na nahliadnutie územno-
plánovaciu informáciu, územnoplánovaciu dokumentáciu a s nimi
súvisiace informácie a podklady
d/ pripravuje za mesto podklady na obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie a doplnkov ÚPD
e/ zabezpečuje obstaranie územnoplánovacej dokumentácie mesta
f/ pripravuje odborné a súborné stanoviská ku koncepčným materiá-
lom v oblasti územného plánu mesta
g/ v súčinnosti s obstarávateľom zabezpečuje:
- oznámenie prerokovania zadania verejnosti, účinnou formou
a spôsobom v meste obvyklým
- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok zadania o posúdenie za-
dania a zabezpečuje súčinnosť pri posudzovaní s orgánmi
štátnej správy
h/ zabezpečuje povinné pravidelné preskúmanie schváleného územné-
ho plánu, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, alebo ob-
staranie nového územného plánu a koncepciu urbanizmu mesta
i/ zabezpečuje riadne uloženie schváleného územného plánu,územno-
plánovacej dokumentácie a všetky podklady k nej, ako aj dokla-
dy o prípadných zmenách a doplnkoch, na Mestskom úrade Detva
j/ vytvára a aktualizuje koncepciu architektonického a dezignové-
ho riešenia miestotvorných prvkov
k/ pripravuje záväzné stanoviská mesta k umiestnovaniu a povoľo-
vaniu stavieb na území mesta v zmysle platnej ÚPD mesta a ak-
tualizovaných mapových podkladov katastrálneho územia mesta
l/ vydáva stanovisko k odpredaju pozemkov mesta pre uskutočňovanie
investičnej výstavby a vysporiadanie pozemkov pre súkromné aj
právnicke osoby
m/ pripravuje návrhy zmlúv súvisiace s dohodnutým druhom práce
n/ spolupracuje s orgánmi štátnej správy v zmysle platných pred-
pisov
o/ vybavuje sťažnosti a podania občanov mesta za túto činnosť 

Stavebný úrad mesta
a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút podľa
Stavebného zákona, ako aj podľa osobitných predpisov
- vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až
42 zákona)
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby
a ich zmeny (§ 50 až 70 zákona)
- povoľuje terénne úpravy a stavebné práce (§ 71 až 74 zákona)
- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia
na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie a povoľuje
zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 zákona)
- nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie
práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpra-
vách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie
stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona)
- rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 zákona)
- nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení
prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenie (§ 102 zá-
kona)
- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty práv-
nických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a ukladá sankcie (§ 105 až 107 zákona)
- vydáva súhlas k povoleniu stavby ako špeciálny stavebný úrad
(§ 120 zákona)
b) vykonáva kontrolnú činnosť:
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104
zákona)
- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek
a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných ale-
bo neobvyklých stavieb (§ 101 zákona)
c) vedie evidenciu:
- zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného
systému (§ 128 až 130 zákona)
- vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných
opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131
a 132 zákona)
d) prešetruje a vybavuje sťažnosti a petície:
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti
e) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. Zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)

V rámci povoľovania drobných stavieb a stavebných úprav/Ing. Nosáľ/:
a/ zabezpečuje povoľovacie konanie Mesta Detva k vykonaniu sta-
vebných úprav bytových domov v meste
- oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu stavebnej úpra-
vy, alebo udržiavacím prácam nemá mesto námietky, alebo mu
určí, že ohlásenú stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce
možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
b/ zabezpečuje povoľovacie konanie drobných stavieb v meste
- oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby
nemá mesto námietky, alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu
možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
c/ v rámci zverených činností zabezpečuje rozhodnutím mesta o na-
kladaní s drobným stavebným odpadom
d/ posudzuje a vydáva rozhodnutia na umiestnenie reklamných, in-
formačných a propagačných zariadení na území Mesta Detva 

Referát prípravy a realizácie investičných akcií mesta
a stavebného dozoru investora
a/ podieľa sa na vytváraní a aktualizácii koncepcie investičnej
výstavby mesta
b/ zabezpečuje prípravu investičnej výstavby, ktorej investorom
je mesto v úplnom rozsahu
c/ zabezpečuje verejné obstarávanie na investičné akcie mesta
d/ zabezpečuje realizáciu a vykonáva stavebný dozor investičnej
výstavby, ktorej investorom je mesto
e/ vydáva záväzné stanoviská k projektovej dokumentácii stavieb
f/ vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste
g/ pripravuje a zabezpečuje výstavbu miestnych komunikácií, ve-
rejného osvetlenia, verejných priestranstiev, kultúrnych,
športových a iných mestských zariadení
h/ zabezpečuje udržiavacie a rekonštrukčné práce na kultúrnych
pamiatkach, pamiatkových územiach a pamätihodnostiach mesta
i/ zabezpečuje vodoprávne konanie, vrátane prípravy rozhodnutí
a ich výkonu
j/ odovzdáva do evidencie majetku mesta, ukončené investičné
akcie mesta
k/ vybavuje sťažnosti a podania občanov mesta za túto činnosť
l/ zabezpečuje údržbu a stavebno-technickú činnosť na spravo-
vanom objekte mesta /amfiteáter/, kde vedie, aktualizuje a
archivuje pasporty v podrobnostiach určených osobitnými
predpismi, /EL nebyt.priestorov, EL systémových porúch,
EL opráv, zmien a revízií/
m/ vedie účty fondu údržby a opráv nebytových priestorov
n/ zabezpečuje opravy a revízie nebytových priestorov amfiteátra
o/ spracováva a predkladá návrhy na údržbu zverených priestorov
a budov
p/ vybavuje sťažnosti a podania občanov mesta za uvedené činnosti 

Referát dopravy a miestnych komunikácií
a) vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelo-
vých komunikácií (MK, ÚK) a v cestnej doprave, formou rozhod-
nutí mesta, ako cestného správneho orgánu

v zmysle Zákona č. 315/1996 Z.z.
b) určuje so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu (ODI)
použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na MK
c) povoľuje so súhlasom ODI vyhradené parkoviská

v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb.
d) povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony MK
e) povoľuje zriadenie vjazdov z MK na susedné nehnuteľnosti
f) povoľuje pripojenie ÚK na MK
g) rozhoduje o úprave alebo zrušení vjazdov z MK
h) povoľuje zvláštne užívanie MK (rozkopávky, reklamné, infor-
mačné a propagačné zariadenia, športové a iné podujatia,
skládky materiálov, hnanie dobytka, vláčenie kmeňov)
i) povoľuje uloženie vedení do telesa MK
j) dáva súhlas na spôsob umiestnenia, opráv a údržby vedení v MK
k) povoľuje výnimky z ochranných pásiem MK I. a II. triedy,
nariaďuje úpravu stavieb, zariadení, porastov, opatrenia
na pozemkoch (zosun skál, pôdy, odtok vody) v týchto ochran-
ných pásmach
l) ukladá nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia MK, pre-
mávky na nich, zaťaženia a ich údržby (poškodzovanie, znečis-
ťovanie)
m) rozhoduje o umiestnení a druhovom zložení cestnej zelene a jej
výrube po dohode s orgánom životného prostredia
n) ukladá pokuty právnickej alebo fyzickej osobe za porušenie
cestného zákona, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí
vydaných vo svojej pôsobnosti

v zmysle Zákona č. 168/1996 Z.z.
o) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste
p) dáva súhlas k umiestneniu autobusovej zastávky v meste
q) určuje stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich priestorov
v meste
r) na úseku pozemných komunikácií overuje a preberá práce objed-
nané mestom u oprávnených organizácií (spravidla TS Detva,
alebo iných organizácií)

Na údržbe verejných priestranstiev:
a) zabezpečuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií, parkovísk
a odstavných plôch zriadených mestom, štrkovaním, penetrovaním,
alebo asfaltovaním
b) zabezpečuje analytickú evidenciu a pasportizáciu spravovanej
oblasti majetku mesta
c/ vybavuje sťažnosti, alebo podania občanov za uvedenú oblasť
činnosti 

Referát životného prostredia a verejnoprospešných činností mesta
V spolupráci s oprávnenými organizáciami zabezpečuje a riadi práce
v oblasti:
- odpadového hospodárstva /p. Baran/
- údržby verejnej zelene a trávnikov
- údržby verejných priestranstiev mesta
- údržby mestského rozhlasu
- údržby verejného osvetlenia mesta
- ochrany ovzdušia /Šmálová/
- ochrany vôd /Ing. Nosáľ /
- deratizácie verejných priestranstiev mesta /Ing. Nosáľ /
- rybárstva /Šmálová /
a/ na zverenom úseku overuje a preberá práce objednané mestom
od oprávnených organizácií
b/ pripravuje návrhy zmlúv súvisiace s dohodnutým druhom práce
c/ spolupracuje pri zabezpečení verejného obstarávania v rámci
dohodnutého druhu práce
d/ vybavuje sťažnosti a podania občanov mesta za uvedené činnosti

Na úseku odpadového hospodárstva:
b/ zabezpečuje kompletné verejnoprospešné služby na úseku odpa-
dového hospodárstva, ako prenesený výkon štátnej správy
c/ vytvára a aktualizuje koncepciu odpadového hospodárstva vrá-
tane separovaného zberu
d/ zabezpečuje výkon VZN o nakladaní s odpadmi
e/ kontroluje vykonanie prác a ich prevzatie od dodavateľa
f/ overuje správnosť účtovania prevzatých prác na zverenom úseku
g/ zabezpečuje evidenciu a pasportizáciu spravovanej oblasti
majetku mesta
h/ pripravuje návrhy zmlúv súvisiacich s dohodnutým druhom práce
i/ vybavuje sťažnosti a podania občanov mesta za uvedenú činnosť

Na úseku zelene:
a/ - vykonáva správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustano-
venom zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, ako prenesený výkon
štátnej správy
b/ - vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomco-
vi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie,
alebo vydanie rozhodnutia o jej vyrúbaní
c/ - vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín
pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej kra-
jine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami
a plodinami
d/ - prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné
ohrozenie zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda
na majetku
e/ - ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zapla-
tenie finančnej náhrady
f/ - vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
g/ - zabezpečuje výkon správy vo veciach ochrany drevín, prírody
a krajiny, v rozsahu ustanovenom zákonom
h/ - zabezpečuje verejnoprospešné služby na údržbe tohoto úseku
i/ - zabezpečuje výrub drevín, vrátane primeranej náhrady, ich
ozdravovanie a druhové zloženie, pred výsadbou na verejných
priestranstvách na území mesta
j/ - zabezpečuje výkon správy vo veciach ochrany drevín, prírody
a krajiny, v rozsahu ustanovenom zákonom

Na úseku údržby verejných priestranstiev:
a/ - zabezpečuje čistotu verejných priestranstiev mesta
b/ - zabezpečuje údržbu a prevádzku detských ihrísk
c/ - dbá o čistenie chodníkov v meste a lavičiek pre peších

Na úseku verejného rozhlasu a osvetlenia:
a/ - zabezpečuje ich údržbu cestou odborne spôsobilých osôb
b/ - predkladá návrhy a zabezpečuje ich rekonštrukciu

Na úseku ochrany ovzdušia:
a/ - zabezpečuje a aktualizuje koncepciu ochrany ovzdušia mesta, ako
prenesený výkon štátnej správy v zmysle § 34 zákona 478/2002
o ovzduší
b/ - kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých
zdrojov,
c/ - vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý
ministerstvo uverejňuje vo vestníku,
d/ - vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich
zmien a na ich užívanie,
e/ - vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny
technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využíva-
nia a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
f/ - ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
g/ - vydáva rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom,
h/ - ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
i/ - môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého
zdroja,
j/ - môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením
prevádzky mobilných zdrojov,
k/ - určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých
zdrojov
l/ - môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov

Na úseku ochrany vôd :
a/ - zabezpečuje činnosť na úseku ochrany vôd, ako prenesený výkon
štátnej správy na obce
- zabezpečuje plnenie činností v zmysle vodného zákona
b/ - zabezpečuje činnosti na úseku ochrany proti povodniam v zmysle
zákona o povodniach, ako prenesený výkon štátnej správy na obce
- zabezpečuje plnenie činností povodňových opatrení mesta v zmys-
le zákona o povodniach

Na úseku deratizácie verejných priestranstiev:
a/ - zabezpečuje cestou odborne spôsobilej osoby jarnú a jesennú
deratizáciu verejných priestranstiev
b/ - upozorňuje správcov budov, infraštruktúry a prevádzkových jed-
notiek obchodnej siete na vykonanie deratizácie v zmysle plat-
ných predpisov

Na úseku rybárstva:
a/ - vedie evidenciu členov Slovenského rybárskeho zväzu
b/ - vydáva rybárske lístky členom Slovenského rybárskeho zväzu
v zmysle platných predpisov


V Detve, aktualizácia ku dňu 1.12.2008


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka