Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Aktivity

Terénna sociálna práca v Detve - projekt

Projekt Terénnej sociálnej práce bol vyhlásený vo februári 2008 Fondom sociálneho rozvoja výzvou OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/0. Projekt Terénnej sociálnej práce je súčasťou Prioritnej osi č.2: Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č.2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Dňa 14.7.2008 bol schválený mestu Detva nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 45.585,87 € /1.373 320,-Sk/ pri spoluúčasti mesta 2.399,26 € /72.280,-Sk/. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu max.85%, z prostriedkov štátneho rozpočtu max.10% a minimálnym spolufinancovaním mesta 5%.Trvanie projektu Terénnej sociálnej práce je od 1.4.2008 do 31.3.2010. Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Terénna sociálna práca je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce, vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity v obci.
Terénna sociálna práca (ďalej len TSP) ako súčasť Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí úzko spolupracuje s oddeleniami Mestského úradu pri riešení, či sprostredkovaní pomoci klientom. TSP poskytuje svoje služby v teréne (na ulici), priamo v domácnosti klienta, v kancelárii, na Mestskom úrade či na pôde iných inštitúcií. Kancelária Terénnej sociálnej práce v Detve sídli na ulici Obrancov mieru č.3 v budove bývalej ZUŠ. Pracovníkov TSP nájdete v priestoroch kancelárie v čase pracovnej doby od 7.30 -15 30 hod.


Kontakt na TSP:
tel.č. 0911 208 161
e-mail : ksp.dt@netspace.sk
Mgr. Vladimír Oláh


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka