Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kompetencie

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí

 

 

Základné pracovné činnosti, ktoré vykonáva
Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí
 
 
Referát sociálnych vecí, mestských informačných médií a občianskych združení
 
a) zabezpečuje
·        pracovné činnosti v oblastiach starostlivosti o starých a chorých a starostlivosti o rodinu a deti
·        agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na sociálne a zdravotnícke účely
·        informovanie verejnosti za mesto Detva v médiách - v tlači, na internetovej stránke mesta, v mestskom rozhlase a prostredníctvom vysielania mestského rozhlasu

b) vykonáva
·        šetrenie v rodinách (u jednotlivcov), ktorým poskytuje dávky sociálnej pomoci,
·        osobitného príjemcu pre neprispôsobivých občanov

c) zodpovedá
·        za čerpanie poskytnutých sociálnych dávok
·        odbornú činnosť poskytovaných sociálnych služieb
 
d) navrhuje
·        jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb, poradenskú činnosť, pomoc pri ubytovaní
 
e) spisuje žiadosti o vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky
 
g) vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov pre neprispôsobivé rodiny

 f) vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie sociálnej pomoci pre občanov mesta, referát sociálnych
      vecí a mestských informačných médií a občianskych združení
 
 
Referát kultúry, športu, ZPOZ-u a kultúrnych pamiatok
 
V oblasti kultúry :
 
·      
• eviduje verejné kultúrne podujatia v meste a spolupracuje so Slovenským ochranným zväzom autorským,
• eviduje oznámenia o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach,
• vydáva súhlas na hosťovanie cirkusov a technicko-zábavných zariadení,
• vedie evidenciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností mesta, vojnových hrobov a zabezpečuje ich obnovu,
• vedie agendu zboru pre občianske záležitosti, organizačne zabezpečuje občianske obrady a slávnosti, pietne akty pri Pomníku padlých,
• vedie agendu mestskej kroniky a spolupracuje s mestským kronikárom pri spracovávaní
podkladov do mestskej kroniky,
• vedie agendu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 1/2005 a VZN č. 7/2007
• zostavuje Kalendár podujatí mesta, podieľa sa na príprave a organizovaní najvýznamnejších kultúrnych podujatí mesta,
• spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickymi a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti kultúry, telesnej kultúry a v oblasti sociálnej,
• zabezpečuje kontakty so zástupcami partnerských miest, pripravuje protokolárny program pri oficiálnych návštevách mesta
 
 
Referát opatrovateľskej služby
 
·        vykonáva prostredníctvom opatrovateliek v domácnostiach pomoc pri zabezpečovaní
o       nevyhnutných životných úkonov
o       nevyhnutných prác v domácnosti
o       kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom
·        posudzuje sociálnu situáciu v domácnostiach, odkázaných na opatrovateľskú službu a navrhuje primeranú pomoc
·        pripravuje návrhy na rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby a jej úhrade
·        vykonáva šetrenie v domácnostiach klientov,  ktorým bude poskytovaná opatrovateľská činnosť
·        vedie evidenciu opatrovaných a opatrovateľov a spracúva personálnu a mzdovú agendu pre opatrovateľov
·        vypočítava mesačné úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a sleduje ich plnenie
  • vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy  v oblasti opatrovateľskej služby
  • spracúva dotácie v zmysle Výnosu MP SV a R SR č. 29775/2007-II/I z 5.12.2007
 
 
Komunitní pracovníci
 
Kontakty :
Kancelária Terénnej sociálnej práce sídli na ulici Obrancov mieru č.3, 962 12 Detva
                  (lekáreň, ambulancia MUDr. K.Arnold )
 
pondelok :     7.30 – 16.00 h
utorok :          7:30 – 16.00 h
streda:           7.30 – 16.30 h
štvrtok:           7.30 – 16.00 h
piatok   :        7.30 – 15.30 h
 
Poštová adresa :  Mestský úrad Detva , Tajovského 7, 962 12 Detva , Terénna sociálna práca
telefonický kontakt : 045/ 5325 194, 0911 208 161
 
 
Terénni sociálni pracovníci vykonávajú nasledovné činnosti :
·        mapujú lokalitu obce, v ktorej vykonávajú  sociálnu prácu – zber demografických údajov, analýza potrieb
·        vyhľadávajú občanov,  ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc
·        pracujú s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí
·        pomáhajú klientovi pri hľadaní spôsobov riešenia jeho sociálnej situácie a pri riešení jeho problémov
·        sprevádzajú klienta a uplatňujú jeho opodstatnené práva v rôznych inštitúciách v prípade potreby
·        sprostredkujú a realizujú aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, na predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického,  fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku a nárastu sociálno-patologických javov v komunite
·        sprostredkujú a realizujú aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia  vzdelávania  zamestnanosti, bývania  občianskych práv a  povinností a pod.
·        sprostredkujú a realizujú aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie negatívnych stereotypov majority vo vzťahu ku komunite a naopak
·        spolupracujú s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektmi, konzultácie s odborníkmi a sprostredkujú výmeny informácií medzi klientom a inštitúciami v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov - obecný úrad,  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie
 
 

Spoločný školský úrad

 
Spoločný školský úrad plní najmä tieto úlohy:
 
·        vydáva organizačné  pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny pre príslušný školský rok
·        poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam
·        pripravuje podklady k zmenám v sieti, v zriaďovacích listinách škôl a školských zariadení
·        zabezpečuje informovanosť riaditeľov škôl a školských zariadení o pripravovaných zmenách v oblasti výchovy a vzdelávania, o vydaných zákonoch, vyhláškach, metodických pokynoch,  smerniciach 
·        sleduje harmonogram spracovania školských štatistických výkazov školami a školskými  zariadeniami
·        vypracúva podklady k  rozdeľovaniu finančných prostriedkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti originálnych kompetencií
·        predkladá žiadosti na financovanie havarijných situácií základných škôl z havarijného fondu Ministerstva školstva SR
·        koordinuje a usmerňuje činnosť riaditeliek materských škôl pri zabezpečovaní prevádzky   materských škôl a školských stravovní
·        pripravuje podklady k výberovým konaniam na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení
·        organizačne zabezpečuje ich vyhlásenie a spoluprácu s radami škôl a školských zariadení  pri výbere uchádzačov na funkcie riaditeľov
·        pripravuje návrhy a podklady pre odmeňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení
·        pripravuje podklady, správy z oblasti výchovy a vzdelávania pre rokovanie MsZ, MsR, komisií
·        pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení  z oblasti výchovy a vzdelávania
·        pripravuje podklady do koncepčných materiálov, PHSR
·        pripravuje stanoviská k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
·        vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
·        vypracováva analýzu potrieb a rozpracováva koncepciu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
·        odborne sa podieľa na komplexnej starostlivosti o nadané a talentované deti a mládež v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
·        vedie evidenciu detí a žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
·        vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach základných škôl, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom
·        zabezpečuje spoluprácu vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti školského úradu
·        spolupracuje s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru detí a mládeže a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení,
·        spolupracuje pri vytváraní koncepcie športu v meste
·        spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry
·        spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu
·        spolupracuje pri vytváraní podmienok na rozvoj športu pre všetkých
 
 

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka