Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Detva - miesto pre Vaše podnikanie

DETVA - MIESTO PRE VAŠE PODNIKANIE
kraj: Banskobystrický
okres: Detva


D E T V A

leží v srdci Slovenska, približne 220 km východne od hlavného mesta SR Bratislavy a asi 45 km od krajského sídla Banská Bystrica. Vyznačuje sa vzácnymi hodnotami prírody, kultúry a krajiny. Detva je centrom Podpoľania, jedného z najsvojráznejších regiónov Slovenska, pomenovaného podľa prírodnej dominanty územia, stratovulkánu Poľana (1 458 m.n.m.). Od roku 1996 je aj centrom okresu Detva. Má rozlohu 6 809 ha a približne 15 tisíc obyvateľov.

Geografická poloha Detvy v strede Slovenska umožňuje relatívne dobré dopravné napojenie na okolité regióny cestnou aj železničnou dopravou. Dopravnú os územia tvorí cesta I/50 (Bratislava – Zvolen - Lučenec - Košice), ktorá sa v blízkej budúcnosti skvalitní vybudovaním rýchlostnej komunikácie R2. Na železničnú dopravu je Detva napojená traťou prechádzajúcou naprieč územím, v južnej časti mesta. Železničné nákladné stanice sa nachádzajú v susedných obciach Vígľaš a Kriváň. Letisko v Sliači, vzdialené od Detvy 27 km, umožňuje spojenie leteckou dopravou.
Mesto disponuje relatívne dobre vybudovanou technickou a občianskou infraštruktúrou, no v mnohých štandardoch ešte stále nedosahuje úroveň vybavenosti vyspelejších okresných sídel. Výhodou oproti väčším mestám je najmä nižšia cena nehnuteľností a lacnejšia pracovná sila. V rámci stratégie rozvoja Slovenskej republiky má Detva dobré rozvojové postavenie – je zaradená medzi inovačné póly rastu.

V 50-tych rokoch minulého storočia boli v Detve položené základy tradícií strojárstva, vybudovaním veľkého strojárskeho podniku Podpolianskych strojární, š.p (skr. PPS). Až do 90-tych rokov 20.st. zamestnávali približne 6 tisíc ľudí, prevažne z Detvy a širšieho okolia. Výrobky detvianskych strojárov boli vyvážené okrem Austrálie do všetkých kontinentov sveta. V súčasnosti strojárske firmy umiestnené v tomto areáli už nedosahujú taký význam a produkciu ako predtým, stále však patria k rozhodujúcim zamestnávateľom v regióne. Priemyselný areál PPS Detva zaberá približne 44 ha a poskytuje podmienky pre využitie v širšom spektre priemyselných odvetví, najmä v strojárstve.
Podpora podnikania a zamestnanosti, vytváranie zón pre podnikanie, patria k prioritám rozvoja Detvy. Mesto Detva s podporou štrukturálnych fondov EÚ (2004-2006) zabezpečilo rekonštrukciu časti výrobných objektov areálu PPS a pripravilo tak priemyselný park pre využitie a vytvorenie 538 pracovných miest, väčšinou v strojárskych profesiách.
Budovanie zón na podnikanie v Detve, ale aj v susedných obciach v Kriváni a vo Vígľaši, má za cieľ vytvoriť priestor pre uplatnenie domácich a zahraničných firiem, s možnosťou vytvorenia nových pracovných príležitostí. Mesto Detva vlastní tiež pozemky o rozlohe vyše 12 ha, určené pre pripravo-vaný priemyselný park Detva – Trstená. Pre tento zámer má vyhotovenú projektovú dokumentáciu na dobudovanie inžinierskych sietí. V južnej časti mesta sa nachádzajú a postupne tu pribúdajú objekty obchodu, služieb a výroby. Táto lokalita je z hľadiska dopravnej polohy a napojenia na infraštruktúru najlukratívnejšia, je však kapacitne obmedzená a limitovaná plánovanou komunikáciou R2 a tiež obmedzeniami vyplývajúcimi z ochranných pásiem a chránených biotopov okolo rieky Slatiny.

Detva a Podpoľanie disponujú príťažlivou krajinou, prírodným bohatstvom a jedinečným kultúrnym dedičstvom, t.j. potenciálom vhodným najmä pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu sú tu očakávaní a vítaní. Budúcnosť turistického ruchu patrí podpolianskym lazom, ktoré sú skutočnými oázami ticha a pokoja. Poskytujú kontakt s prírodou a stretnutia s tradíciami. Historické centrum Detvy je vhodné najmä pre etnoturistiku, nakoľko Detva je významným strediskom tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Prejavy atraktívneho folklóru žijú a udržiavajú sa v generačnej kontinuite, z pokolenia na pokolenie. Ľudovej hudbe, spevu, tancu sa venujú stovky miestnych aktivistov združených vo folklórnych kolektívoch. Detva je od roku 1966 organizátorom a miestom konania vrcholného folklórneho podujatia - Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré patria medzi medzinárodne uznávané festivaly.
Víziou Detvy, v oblasti cestovného ruchu a kultúry, je stať sa centrom tradičnej ľudovej kultúry a folklóru a to v širšom, nadregionálnom význame. Detva má na to všetky predpoklady. Areál prírodného amfiteátra s jedinečnou drevenou scénou a prvkami ľudovej architektúry, jeho plánované dobudovanie pre viacúčelové využitie, ale aj rozvoj tradičných ľudových remesiel a aktivity zamerané na prezentáciu hodnôt krajiny a kultúrneho dedičstva, by mali prispieť k naplneniu tejto vízie. Bez podpory podnikateľských subjektov a vonkajšej pomoci, to však nebude možné.
Detva je známa aj bohatými športovými tradíciami. Má futbalový a zimný štadión, športovú a gymnastickú halu a ďalšie športoviská, ktoré mesto udržiava v prevádzkyschopnom stave. Územie regiónu je pretkané sieťou turistických a cykloturistických trás, sú tu tiež podmienky pre poľovníctvo, jazdectvo, skalolezectvo a iné aktivity.

Treba povedať, že potenciál Detvy a jej okolia nie je dostatočne využívaný. Je tu vhodná príležitosť nielen pre návštevu a spoznanie tohto kraja, ale aj investovanie do podnikania ale aj bývania v tomto ekologicky čistom a peknom mestečku v srdci Slovenska.


Kontakt:
Mestský úrad v Detve
Ul. G. J. Tajovského 7
962 12 Detva
Tel: +421455455202
fax: +421455456216


V Detve 3. marca. 2009
Zostavila: PhDr. Anna Ostrihoňová
odd. rozvoja MsÚ v Detve

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka