Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Detva - všeobecná charakteristika

Základné údaje

DETVA - VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA


 

Štatút obce : mesto
Kód obce : 518263
Názov okresu : Detva
Názov kraja : Banskobystrický
PSČ : 96212
Telefónne smerové číslo : 045

Celková výmera územia obce [m2] : 68 088 032
Celkový počet obyvateľov (k 30.9. 2008) : 14 852 obyvateľov
Hustota obyvateľstva na km2 : 220
Prvá písomná zmienka o obci - meste : rok 1696
 

Spádovosť obce

Sídlo matričného úradu Detva
Sídlo pracoviska daňového úradu Detva
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Detva
Sídlo Okresného súdu Zvolen
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Detva
Sídlo pracoviska obvodného úradu Zvolen
Sídlo Územnej vojenskej správy Banská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Detva
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Detva

Údaje: ŠÚ SR

Zemepisná poloha a prírodné pomery
Katastrálne územie mesta Detva sa nachádza na rozhraní kotliny a pohoria. Vyznačuje sa pestrým reliéfom. Centrálnu časť zaberá Zvolenská kotlina s oddielmi Detvianska kotlina a Rohy. Severnú časť zaberá geomorfologický celok Poľana s Detvianskym predhorím. Do južnej časti zasahujú Ostrôžky a Javorie. Prevažná časť územia Detvy je odlesnená. Listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy sú v súvislých plochách na severozápade a juhozápade územia. Lesy zaberajú približne štvrtinu územia. Asi dve tretiny územia zaberajú trvale trávnaté plochy a orná pôdou. V zložení pôd prevažujú hnedé ilimerizované až oglejené pôdy.

Nadmorská výška stredu obce : 400 m.n.m.
Minimálna výška : 390 m.n.m.
Maximálna výška : 570 m.n.m.

Krajinný ráz a hodnoty územia
Prírodnou dominantou Detvy a regiónu je horský masív Poľana, ktorého južná časť zasahuje do katastrálneho územia Detvy. Osobitosťou územia je regionálny krajinný ráz s historicky zachovanými krajinnými štruktúrami - rozptýleným lazníckym osídlením, s terasovito usporiadanými poľami a usadlosťami ľudovej architektúry. Tieto fenomény sa zachovali najmä v okrajových v miestnych častiach Detvy. Súvisia s valaskou kolonizáciou a s pretrvaním tradičného spôsobu poľnohospodárstva na malých celkoch. K osobitostiam Detvy patrí aj jej historické centrum s čiastočne zachovanou uličnou zástavbou, s nízko podlažnými dlhými domami a dominantou kostola.
K významným hodnotám Detvy rovnako patrí aj tradičná ľudová kultúra, folklór, zvyky a tradície, ktoré sú tu uchovávané v generačnej kontinuite. Aj preto je Detva zapísaná v povedomí širokej verejnosti ako významné národopisné lokalita Slovenska.

Najvýznamnejšie chránené územia
Chránená krajinná oblasť Poľana
Prírodná pamiatka Kaľamárka
Prírodná pamiatka Melichova skala

Vodstvo
Katastrálne územie Detvy pretína v strede rieka Slatina, tečúca z východu na západ. Okrem Slatiny sa v k.ú. Detvy nachádzajú toky Detvianka, Dúbravský, Jelšový, Nemecká, Kostolný, Majerovo, Trstená, Dolinka, Brezina, Skalinec, Piešť, Budačka, Liešna.


Miestne časti
Detva má 8 miestnych častí: Detva, Detva – Sídlisko, Kostolná, Krné, Piešť I., Piešť II., Skliarovo, Zapriechody.
Miestne časti Detva a Detva - Sídlisko majú charakter kompaktnej zástavby. Najväčšou miestnou časťou je Detva - Sídlisko, kde žije približne 61% obyvateľov Detvy, druhou je Detva (historická časť) s približne 22 % obyvateľov. Miestne časti Kostolná, Skliarovo, Piešť I., Piešť II, Zapriechody majú rozptýlené osídlenie, žije tu približne 17 % obyvateľov Detvy.


Detva je sídlom okresu Detva
Nachádza sa približne v strede Slovenska, 220 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Územne susedí s obcami: Hriňová, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, Budiná, Ábelová, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Dúbravy, Očová.
Do okresu Detva okrem Detvy patrí mesto Hriňová a 13 obcí: Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta Kalinka.

Doprava a komunikácie
Hlavnú dopravnú os v smere východo – západnom tvorí cesta č. I/50 (Bratislava- Košice), výhľadovo navrhnutá do medzinárodnej siete rýchlostných komunikácií (R2). V severojužnom smere je Detva napojená cestou II/526 do oblasti Veľký Krtíš. Naprieč Detvou prechádza cesta III/06628 a napája sa na cestu II/591 Zvolenská Slatina – Banská Bystrica. Cestnú dopravnú sieť Detvy, vzhľadom na rozptýlený charakter osídlenia, dopĺňa široko rozvetvená sieť miestnych komunikácií, ktoré spájajú miestne časti s historickým centrom a Sídliskom, kde sa nachádza väčšina inštitúcií a služieb.
Južnou časťou Detvy prechádza železničná trať Zvolen - Fiľakovo. V Detve je zastávka osobných aj zrýchlených vlakov. Najbližšie nákladné stanice sú vo Vígľaši a Kriváni. Spojenie leteckou dopravou umožňuje letisko v Sliači vzdialené cca 27 km od Detvy.

Časová dostupnosť
Vzdialenosť Detvy od hlavného mesta SR je približne 220 km t.j. približne 2,5 – 3 hod. autom a 3,5 - 4 hod. dostupnosť autobusom. Vzdialenosť Detvy od krajského sídla Banská Bystrica je 47 km, čo je približne 60 - 90 minút pri použití prostriedkov autobusovej dopravy a približne 40 minút pri doprave osobným automobilom: Z okrajových častí Detvy dostupnosť vzhľadom na rozptýlený charakter osídlenia obmedzenejšia.

 

V Detve, 9. februára 2009
Zostavila: PhDr. Anna Ostrihoňová,
odd. rozvoja MsÚ v Detve

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka