Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuálne info

nebezpecne_latky_2.pdf(34.3 kB)Vývoz nebezpečných látok

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie - informácia

Dňa 24.04.2013 sa v Lučenci konalo Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (ďalej len OOCR TNP). Na valnom zhromaždení  bola prerokovaná činnosť organizácie za uplynulý rok 2012 a bol predložený plán činnosti    na rok 2013.
Ťažiskovými formami cestovného ruchu v destinácii sa za rok činnosti organizácie vyprofilovali: cykloturistika a pešia turistia spojená s poznávaním turistických atraktivít regiónu, rekreačná ekoturistika, vidiecka rekreácia obohatená o tradičné jedlá – bioprodukty, poznávacia turistika orientovaná na paleontologické, geologické a archeologické lokality, hypoturistika, rekreačné využívanie termálnych prameňov, folklór a tradičné remeslá, rekreácia spojená s lyžovaním a zimnou turistikou.
Z činnosti OOCR TNP v roku 2012: boli zhotovené propagačné a informačné materiály (turistické mapy a panely, plagát podujatí, tabuľky na značenie cyklotrás a pod.), vytvorená web stránka a logo destinácie, spracovaná koncepcia rozvoja cestovného ruchu a štúdia uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám, atď..
V roku 2013 bude OOCR TNP nadväzovať na aktivity z minulého roka: značenie cca 150 km cykloturistických trás, informačné panely, spoločný plagát podujatí, prezentačný materiál, spracovanie vykonávacích projektov cykloturistických trás, prezentačný deň destinácie na podujatí „Košice-európske hlavné mesto kultúry“, školenia a workshopy pre starostov a podnikateľov, a pod..
Na stránke www.tournovhrad.sk , ktorá je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke, sú zverejnené základné dokumenty organizácie, a to Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v destinácii Novohrad a Podpoľanie a interný dokument Štúdia uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám v regióne destinácie Turistický Novohrad a Podpoľanie. Oba dokumenty sú zverejnené v ich prvotných návrhoch. Ku koncepcii zaslalo oddelenie rozvoja Mestského úradu v Detve  pripomienky, ktoré boli na Valnom zhromaždení prijaté a odsúhlasené  na zapracovanie.
Koncepcia bude, po zapracovaní pripomienok aj ostatných členov OOCR TNP, predložená obecným zastupiteľstvám členov OOCR TNP na prerokovanie a následne na schválenie.
Nakoľko sú dokumenty „živé“, je možné postupne predkladať aj pripomienky  zo strany verejnosti, a to prostredníctvom oddelenia rozvoja MsÚ v Detve na kontaktný e-mail: anna.golianova@detva.sk. Pripomienky bude OOCR TNP postupne prerokovávať  a pripomienky, ktoré budú v súlade so zámermi organizácie, budú do dokumentov zapracovávané.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie je otvorená pre ďalších záujemcov o členstvo v organizácii. Informácie o podmienkach vstupu do organizácie poskytneme na Mestskom úrade v Detve, oddelenie rozvoja, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. tel.: 045/5410477, e-mail anna.golianova@detva.sk .

V Detve, 26.04.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spúšťa nový mikropôžičkový program - informácia
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorej jedným  zo zakladajúcich členov je aj MH SR spúšťa nový mikropôžičkový program a prostredníctvom spoločnosti Fond fondov s.r.o. aj fond na podporu start-upových projektov. Cieľom oboch projektov je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov a prispieť tak    k rastu zamestnanosti ako jednej z hlavných priorít vlády SR.
Na nový mikropôžičkový program je na začiatok vyčlenený rozpočet v objeme približne  6,5 mil. eur. Program je založený na revolvingovom systéme. To znamená, že zo splácania poskytnutých mikropôžičiek sa budú poskytovať ďalšie úvery.
Fond na podporu informačných technológií (FIT) poskytne mladým nádejným slovenským podnikateľom prostriedky v celkovej výške 4,2 mil. eur.
Mikropôžičky sa budú poskytovať v minimálnej výške 2 500 eur. Maximálna výška pôžičky predstavuje sumu 50 000 eur. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov  s možnosťou odloženia splátky istiny maximálne o 6 mesiacov. Úroková sadzba sa odvíja  od základnej sadzby ECB a od marže stanovenej na základe ratingu a je fixná počas celej doby splácania úveru. V súčasnosti predstavuje rozhranie od 1,26% do 9,16%.
FIT je určený na podporu start-upov, hlavne z oblasti informačných technológií. Mladí inovátori okrem finančných prostriedkov potrebujú aj mentoring a skúseností ľudí z oboru. Fond vznikol spojením štátu ako majoritného akcionára a privátneho investora  ako minoritného akcionára. Podobné projekty sú bežné v najrozvinutejších svetových ekonomikách a ich výsledkom sú úspešné start-upy po celom svete. Mladým start-upistom budú radiť aj úspešní podnikatelia a manažéri, ktorí budú dohliadať na činnosť fondu  a zároveň budú odovzdávať svoje skúsenosti z praxe.
Podrobnosti: www.narmsp.sk/sk/mikropozicky

V Detve, 22.04.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MH SR,
www.economy.gov.sk/aktuality-narmsp-spusta-novy-mikropozickovy-program/10s140252c

 

1. výzva pre udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie - informácia.

OZ Podpoľanie vyhlásilo 1. výzvu pre udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie.
Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie  od 4.3.2013 do 20.3.2013.
Certifikačná komisia bude zasadať do 25.3.2013, kedy posúdi žiadosti a rozhodne o udelení prvých certifikátov v Podpoľaní.
Konzultácie a odpovede na Vaše otázky poskytne priamo v kancelárii OZ Podpoľanie  Ing. Elena Jankovičová, alebo na tel.čísle: 045/ 533 48 77, mobil: 0904 101 012

Viac informácii: o systéme a cieľoch značenia miestnych produktov a služieb, výzvu, certifikačné kritéria pre udelenie značky, formuláre žiadostí pre výrobky a služby nájdete na stránke Regionálny produkt Podpoľanie    /  www.produkt.podpolanou.sk

V Detve, 27.02.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: OZ Podpoľanie www.podpolanou.sk

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu – informácia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21.12.2012 Výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy: KaHR-31SP-1201.
Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania  ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu;
2. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. b. – i.);
3. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. a. – g.), pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
4. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
i. existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
ii. iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu (podľa písm. b – h), ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
5. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu (podľa písm. j. – k.).

Výzva je zverejnená na www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR),
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk
webové sídlo: www.sacr.sk
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 3. apríla 2013.
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SACR:
- osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013

V Detve, 04.01.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MH SR

 

Podpora inovačných aktivít v podnikoch – informácia o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 31.08.2012 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Kód výzvy: KaHR-13SP-1201
Uzávierka prijímania žiadostí: 29.11.2012
Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania nových inovácií   pre technológie (nie ich nákup), postupy, alebo výrobky.

Oprávnení žiadatelia:
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci tejto výzvy. Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri;
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnené aktivity:
Podporovaná časť výskumného a/alebo vývojového projektu musí v plnej miere patriť do jednej alebo viacerých z dvoch nasledujúcich kategórií:
1. Priemyselný výskum – plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Zahŕňa vytvorenie súčastí zložitých systémov, ktoré sú potrebné na priemyselný výskum, najmä na overenie základov technológie, s výnimkou prototypov, na ktoré sa vzťahuje bod 2.
2. Experimentálny vývoj – znamená získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností na účely výrobných plánov a zostáv alebo návrhov nových, zmenených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. To môže zahŕňať napríklad aj ostatné činnosti zamerané na koncepciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov
alebo služieb. Činnosti môžu zahŕňať vypracovanie návrhov, nákresov, plánov a ostatnej dokumentácie za predpokladu, že nie sú určené na komerčné použitie.

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na www.mhsr.sk.

Kontakt:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
tel: +421 / 2/ 58 248 401
fax: +421 / 2/ 53 421 019
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.sk

V Detve, 07.09.2012
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: www.mhsr.sk

 

Zber starého šatstva, obuvi a textílií

V meste Detva bolo rozmiestnených 20 ks zberných nádob na zber starého šatstva, obuvi a textílií.
Nakoľko šatstvo, obuv a textílie budú ďalej prostredníctvom charitatívnych organizácií distribuované ľuďom v núdzi, vkladajte šatstvo, obuv a textílie do zberných nádob čisté.

Umiestnenie na uliciach:
Novosady
Vimperská
A. Hlinku
Štúrova
Krpelná
Dolinky
Obrancov mieru
A. Bernoláka
Námestie mieru
Jilemnického
Jesenského
Lúčna štvrť
Partizánska

Vývoz: 1 x za 2 týždne.

V Detve, 24.07.2012
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: MsÚ v Detve

Vyhlásenie výzvy pre podporu diverzifikácie poľnohospodárskych činností - informácia

 

Krajský portál o cestovnom ruchu – informácia pre podnikateľov cestovného ruchu.

Banskobystrický samosprávny kraj, v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov v rámci Regionálneho operačného programu, implementuje projekt "Atraktivity Banskobystrického samosprávneho kraja", cieľom ktorého je zabezpečiť ucelený systém propagácie jednotlivých turistických atraktivít. Jednou z oprávnených aktivít projektu je vytvorenie krajského portálu o cestovnom ruchu. Jeho výstupom je web portál "www.branadosrdca.sk", ktorý je v súčasnosti v testovacej verzii.
Návštevníci tohto portálu majú možnosť oboznámiť sa s ponukou cestovného ruchu jednotlivých regiónov. Prezentované sú kultúrno-historické pamiatky, možnosti zimnej a letnej rekreácie, ponuka vidieka a kúpeľníctva.
Portál bude pravidelne aktualizovaný a subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu majú možnosť svojej bezplatnej prezentácie.
Na portáli bude možnosť bezplatnej prezentácie aj pre ubytovacie zariadenia. Informácie o ubytovacom zariadení, ktoré sú potrebné pre zverejnenie na portáli:
1. opis ubytovacieho zariadenia: max. 10 – 11 riadkov (930 znakov)
2. foto vo formáte (jpg, gif ...) s menom autora a jeho súhlasom so zverejnením
3. kontaktné údaje + web link na stránku ubytovacieho zariadenia.
Uvedené informácie, v prípade záujmu o bezplatnú prezentáciu na portáli www.branadosrdca.sk  zašlite na adresu zriaďovateľa krajského portálu cestovného ruchu info@branadosrdca.sk .

Bližšie informácie poskytuje:
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Oddelenie cestovného ruchu
Ing. Silvia Neviďanská a Mgr. Imrich Fekete
tel. č.: 048/43 25 115, 43 25 125
e-mail: info@branadosrdca.sk

V Detve, 2.4.2012
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: BBSK, Oddelenie cestovného ruchu

 

 

 Nový portál eGOV (Zverejňovanie dokumentov) na web stránke mesta

Mesto Detva pripravilo pre občanov a podnikateľské subjekty na svojej web stránke www.detva.sk  nový portál CG eGOV. Portál slúži na komunikáciu KLIENT – MESTO, pričom využíva priamo informácie z informačného systému samosprávy CG ISS a ukladá doň údaje zadané klientom. Klient mesta aj samospráva získa aktuálnu informáciu vždy v aktuálnom čase.
Vstup do privátnej zóny eGOV je možný len po pridelení prihlasovacieho mena a hesla klientovi.
Žiadosť o pridelenie prihlasovacieho mena a hesla pre vstup do privátnej zóny pre konkrétneho klienta je možný len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať: titul, meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu , príp. telefónne číslo.
Žiadosti o pridelenie hesla zasielajte na adresu: Mestský úrad v Detve, organizačné oddelenie, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva.
Bližšie informácie poskytuje Zdenko Mašír, organizačné oddelenie, telefón: 54 56 601, e-mail: zdenko.masir@detva.sk .

Privátna zóna umožňuje publikáciu súkromných informácií získaných priamo z CG ISS, jedná sa o informácie, ktoré sa priamo vzťahujú ku klientovi mesta a pozostáva z vnútornej časti – príprava údajov z CG ISS pre systém CG eGOv a vonkajšej časti – publikácia v internetovom prostredí. Privátna sekcia je prístupná pre klienta úradu, ktorý má k dispozícii prihlasovacie meno a heslo. Privátne informácie sú rozdelené do oblastí nasledovne:
1. Základné údaje – osoba, adresy, kontakty, vzťahy (rodinné), účty
2. Domy a byty – vzťah ku stavbám, vzťah k bytom
3. Stavebné činnosti – vzťah k stavebným objektom, vzťah k zvláštnemu užívaniu komunikácie
4. Dane – aktuálne zdaňovacie obdobie; staršie zdaňovacie obdobia; daňové objekty; daňové objekty – stavby; daňové objekty – byty; daňové objekty – pozemky; saldo na dani – aktuálne zdaňovacie obdobie; pohyby na dani; celkové saldo osoby
5. Poplatky – poplatníci, poplatky, poplatky za komunálny odpad, daň za psa, poplatky ostatné, saldo za miestne dane
6. Písomnosti – doručená pošta, odoslaná pošta
7. Ekonomika – dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, objednávky
8. Zmluvy – zoznam zmlúv, zoznam naviazaného majetku k osobe, saldo pohybov za zmluvu

Elektronická komunikácia Životné situácie umožňuje prácu (sprístupnenie) s elektronickými formulármi, zabezpečuje zber údajov z internetového prostredia do prostredia vnútorného informačného systému. Klient mesta bude posielať elektronické formuláre, ktoré budú k dispozícii na stránke mesta. Takto zaslané elektronické formuláre budú uložené priamo vo vnútornom systéme a ďalej prístupné z modulov CG ISS. Prostredníctvom CG eGov časť AVÍZA bude taktiež mesto informovať klienta, ktorý má prístup do privátnej zóny o stave vybavenia žiadosti.

Prístup k údajom v privátnej zóne je chránený!
Portál eGOV je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke.

Zdroj: MsÚ v Detve, organizačné oddelenie
Spracoval: Zdenko Mašír
V Detve: 15.2.2012
 

 


 


 

FINANČNE NENÁROČNÉ ENERGETICKÉ OPATRENIA

 

1. Umiestnenie reflexných fólií za radiátormi. Fólia odrazí späť do miestnosti až 90 % sálavého tepla.

2. Zakúpenie energeticky úsporných chladničiek a chladiacich boxov v kategórii A+, A++, ecoPlus, EcoComfort, Green, Eko (eco), ktoré dokážu ušetriť až (v domácnosti) 26 % spotreby energie do školskej jedálne. Starú chladničku alebo mraziaci box je potrebné odovzdať do zberného dvora www.tsdetva.sk na recykláciu. Zoznam zberných dvorov nájdete aj na www.envidom.sk

3. Používanie LED žiaroviek a LED lámp môže ušetriť až 75 % energie v porovnaní s klasickou žiarovkou. Tiež majú dlhšiu dobu žiarivosti, a to až 50 krát. Za jeden rok ušetríte vďaka jednej LED žiarovke toľko energie, pomocou ktorej môžete svietiť 4 roky a ušetríte vypustenie až 11 kg emisií oxidu uhličitého do ovzdušia.

4. Elektrické prístroje spotrebúvajú energiu aj v pohotovostnom režime. Zaobstarajte si rozvodky s vypínačom, vďaka ktorým ich ľahko vypnete z napätia, súčasne je možné vypnúť niekoľko prístrojov naraz.

5. Inštalácia tieniacich systémov: na severnej fasáde sú vhodné najmä vonkajšie rolety, ktoré dokážu v zime znížiť úniky tepla až o 40 %, na južnej strane fasády postačia interiérové žalúzie, ktoré regulujú množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia do tried, kabinetov, izieb, kancelárií, ....

6. Namontovanie termostatických ventilov na radiátory predstavuje jednoduchú možnosť, ako ušetriť 10 až 15 % energie. Tieto zariadenia umožnia lepšie regulovať teplotu v chodbách (medzi 10 – 15 °C), triedach, izbách, kanceláriách, ....(max 21 °C), sprchách a záchodoch (max 22 °C), zborovni (medzi 18 – 20 °C), jedálni (max 20 °C), šatni (medzi 10 – 15 °C).

7. Zatesnenie vodovodných batérií tak, aby netiekli. Dobré tesnenie ušetrí asi 170 l vody za mesiac, čo je viac ako 2 000 l vody za rok. Ešte úspornejšie riešenie je nainštalovanie úsporných sprchových a umývadlových jednopákových batérií alebo termostatických bezdotykových batérií so senzorom, prípadne aj úsporných ručných a hlavových spŕch so stop ventilom, ktoré dokážu usporiť až 30 % vody (napr. v školskej kúpeľni, jedálni, triedach a kabinetoch). Súčasne je v niektorých typoch možné obmedziť aj prietok vody. Úsporu vody pri sprchovaní zabezpečí aj nainštalovanie perlátora, ktorý primiešava do vody vzduch a tým znižuje množstvo pretekajúcej vody.

8. Nainštalovanie úsporných plavákových ventilov do WC (denne sa tým ušetrí aj 15 l vody na jednu osobu).

9. Severné plochy fasád alebo interiérov je možné nechať natrieť termokeramickým náterom ThermoShield, ktorý ušetrí 20 % a viac nákladov na energie.

10. Vytvorenie extenzívnej strešnej záhrady (tam, kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu na cca 60 cm / pri celkovej záťaži strechy cca 95 kg/m2) – intenzívna si vyžaduje podstatne viac substrátu, čo nemusí konštrukcia budovy vydržať – umožni škole: zadržiavať vodu, znížiť teplotu ovzdušia v okolí objektu školy, zabrániť prehrievaniu objektu, zvýšiť tvorbu kyslíka, znížiť náklady na vykurovanie objektu, zabrániť poškodeniu striech prostredníctvom UV žiarenia, a tým aj predĺžiť životnosť konštrukcie. Pôsobí esteticky a skrášľuje okolie.

V Detve, dňa 08.06.2011
Spracovala: Melichová, MsÚ – OR
Zdroj: SPP a.s.

 

 


 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka