Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zaujímavosti

PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI

 • Chránená krajinná oblasť Poľana. Prírodnou dominantou Podpoľania je stratovulkán Poľana (1 458 m n. m.). Patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v strednej Európe. V roku 1981 sa stala chránenou krajinnou oblasťou a v roku 1990 bola zaradená medzi biosférické rezervácie UNESCO, v súčasnosti s rozlohou 20 360 ha. Stratovulkán vznikal pred 13 – 15 miliónmi rokov. Výsledkom dlhodobej vulkanickej činnosti a následnej erózie je kráter – kaldera s priemerom šesť kilometrov.
 • Časť Chránenej krajinnej oblasti Poľana – Biosférická rezervácia je aj Chránenou poľovnou oblasťou pre chov a výskum jelenej zveri, ktorá zároveň tvorí ochrannú zónu pre maloplošné chránené územia s cieľom prísnejšej ochrany vzácnych biotopov a spoločenstiev. www.chkopolana.eu/sprava-chko/
 • Kóta Hrb (1 255 m n. m.) - Poľana má, vzhľadom na územie Slovenska, centrálnu polohu. Kóta Hrb je geografickým stredom Slovenska.
 • Zadná Poľana – národná prírodná rezervácia, najväčšia rezervácia zaberá vrcholovú časť Poľany (695 ha) a priľahlé svahy so 160 – 190-ročnými smrekovými porastmi vyskytujúcimi sa na najjužnejšom okraji ich pôvodného rozšírenia v Západných Karpatoch.
 • Rohy – národná prírodná rezervácia eróziou narušeného parazitického krátera Poľany. Na jeho južných svahoch, na plytkej kamenistej pôde, rastú spoločenstvá lesostepného a stepného charakteru.
 • Vodopád Bystré – národná prírodná pamiatka bola vytvorená poklesnutím južnej časti stuhnutého lávového prúdu pri tektonickej poruche, pričom vznikla 23 m vysoká prepadová stena. Patrí medzi najväčšie vodopády v Západných Karpatoch.
 • Kopa – prírodná rezervácia nachádzajúca sa severne od Melichovej skaly. Je názornou ukážkou procesu zvetrávania skalného útvaru a jeho následného osídľovania vegetáciou.
 • Melichova skala – prírodná pamiatka. Stĺpový skalný útvar, výrazne vyčnievajúci z okolitých miernych svahov južného úpätia Poľany nad mestskou časťou Skliarovo. Je zvyškom čela lávového prúdu so zachovanými tvarmi tečúcej lávy.
 • Kalamárka – prírodná pamiatka. Steny, veže a komíny andezitovej skalnej plošiny presahujú výšku 10 m. Nachádza sa asi 5 km severne od centra Detvy. Je archeologickou lokalitou, vyhľadávaným turistickým miestom a objektom športových skalolezcov.
 • Horná Chrapková – chránený areál s podmáčanými až mokraďovými lúkami s bohatou flórou a výskytom niektorých ohrozených druhov rastlín.
 • Prírodný park pod Ježovou - obľúbené miesto prechádzok obyvateľov mesta a pekných vyhliadok na Detvu a južný svah Poľany. Krajinárskymi úpravami, t.j. sanáciou lomu a jeho vyčistením, nadobudlo toto miesto podobu symbolickej krajiny s labyrintom. Zároveň je príkladom ako zrevitalizovať a dať novú podobu kameňolomu po ukončení banskej činnosti.
 • Terasovité políčka – sú charakteristickými len pre krajinu Podpoľania.

VÝZNAMNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

 • Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi postavený v rokoch 1803 - 1805, pôvodne renesančný chrám, v 2. polovici 20. storočia obnovený, v súčasnosti patrí medzi chránené kultúrne pamiatky.
 • K najstarším pomätihodnostiam Detvy patria ľudové barokové plastiky z 18. storočia – sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána na Partizánskej ulici.
 • Unikátnosťou sú tradičné drevené detvianske vyrezávané polychrómované kríže nachádzajúce sa na cintoríne, pri kostole a pri cestách Detvy. Časť zachovaných je sprístupnená v Expozícii drevených náhrobných krížov pri Kalvárii, (časť z nich je aj pamiatkovo chránená).
 • K významným pamiatkam Detvy patrí archeologická lokalita Kalamárka – hradisko. Jej nálezy sa viažu k neskorej dobe bronzovej až po raný stredovek.

PAMIATKY ARCHITEKTÚRY

 • rodinný dom Vagačovcov - zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku postavený na začiatku 20. stor.,
 • bývalý Obecný dom postavený v roku 1908,
 • pôvodný detviansky ľudový murovaný dom na Nám. SNP s pôvodnou drevenou vyrezávanou bránou z r. 1857 – je chránenou kultúrnou pamiatkou.

PAMÄTIHODNOSTI NOVŠÍCH DEJÍN

 • pamätná tabuľa na počesť prehliadky partizánskych vojsk počas 2. svetovej vojny,
 • pomník padlých na počesť padlých v SNP počas 2. svetovej vojny a padlým počas 1. svetovej vojny,
 • pamätná tabuľa na počesť umučených občanov Detvy v 2. svetovej vojne,
 • pamätná mohyla dvoch padlých vojakov, príslušníkov československej armády – Františka Lidrala a Antonína Strnada počas 1. svetovej vojny,
 • vojnový hrob ruského vojaka Alexeja Vasilieviča Bacholdina,
 • pamätná tabuľa Antonovi Prokopovi, popravenému vojskom Maďarskej republiky rád (vedľa kostola),
 • na kostole je umiestnená pamätná tabuľa kňazovi a národnému dejateľovi Karolovi Antonovi Medveckému
 • na budove Podpolianskeho múzea je umiestnená pamätná tabuľa rodákovi a námornému kapitánovi Júliusovi Jurajovi Thurzovi.

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka