Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 3.7.2003

120

Výpis uznesení
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve, konaného
dňa 3. júla 2003

1. Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 120/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
- pracovné predsedníctvo v zložení : Ing. Ján Šufliarský, Ing. Imrich Tomko,
Ing. Imrich Gužmer
- členov návrhovej komisie : RNDr. Juraja Bódiho, Ing. Mariána Fekiača,PhD.
Štefana Lakotu
- overovateľov zápisnice : MUDr. Ľubicu Henczeovú, MUDr. Juraja Šalinga
- zapisovateľku : Annu Salvovú

2. a/ Oznámenie Ing. Pavla Mužíka o vzdaní sa poslaneckého mandátu
za volebný obvod č. 5
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 121/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Pavla Mužíka v zmysle § 25, odst. 2,
písm. c/ Zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, za volebný obvod č. 5
B. v y h l a s u j e
nastúpenie Milana Porubského, nar.24.2.1956 bytom Detva, Dolinky 10
na uvoľnený mandát poslanca v piatom volebnom obvode mesta Detva
na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva,
konaných v dňoch 6. a 7. decembra 2002
C. u k l a d á
predsedovi komisie mládeže, vzdelávania a športu predložiť návrh na dvoch
členov komisie na najbližšie zasadnutie MsZ
T : v texte
Z : v texte
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Marián Fekiač, PhD., Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef
Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, PhDr. Jana Kucbeľová, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0
3. Schválenie zámeru realizácie SUPERMARKETU v lokalite Detva
Krpele pre firmu LIDL – predajne potravín, so sídlom Bratislava,
Leškova 9/a
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 122/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer realizácie SUPERMARKETU v lokalite Detva – Krpele pre firmu LIDL
- predajne potravín, so sídlom Bratislava, Leškova 9/a, s podmienkou dodržania
pešieho prepojenia na železničnú stanicu, doriešenia 1000-ročnej vody na toku
Detvianka a úhrady nákladov mestu Detva vyvolaných zmenou územného plánu
2. obstaranie zmeny územnoplánovacej dokumentácie „SUPERMARKETU“
v lokalite Detva – Krpele
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Štefan Lakota, Imrich Lupták, MUDr. Juraj Šaling,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - Ing. Marián Fekiač, PhD., Ing. Jozef Krnáč, PhDr. Jana Kucbeľová,
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Jozef Lakota

B. p o v e r u j e
vedúcu oddelenia ÚR-S-ŽP-VPS zabezpečiť súlad predmetnej zmeny platnej ÚPD
a rozpracovanej ÚPD mesta
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Štefan Lakota, Imrich Lupták, Ing. Jozef Krnáč,
MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová,
Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - Ing. Marián Fekiač, PhD.
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Jozef Lakota, PhDr. Jana Kucbeľová

C. o d p o r ú č a
primátorovi mesta v prípade odmietnutia realizácie SUPERMARKETU firmou
REFIN, s.r.o. rokovať s firmou LIDL o výstavbe AREÁLU SLUŽIEB MOTORISTOM
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Marián Fekiač, PhD., PhDr. Jana Kucbeľová


4. Schválenie zámeru realizácie SUPERMARKETU pre firmu
REFIN, s.r.o. so sídlom Bratislava, Martinčekova 17
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 123/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer realizácie SUPERMARKETU pre firmu REFIN, s.r.o. so sídlom Bratislava,
Martinčekova 17 s podmienkou umiestnenia SUPERMARKETU v častiach mesta
pri štátnej ceste I/50
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - Ing. Marián Fekiač, PhD., PhDr. Jana Kucbeľová
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

2. obstarávanie zmeny územnoplánovacej dokumentácie „OBCHODNÉ CENTRUM“
vo vybranej lokalite
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „za „hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Marián Fekiač, PhD., PhDr. Jana Kucbeľová

B. p o v e r u j e
vedúcu oddelenia ÚR-S-ŽP-VPS predložiť návrh lokality pre firmu REFIN, s.r.o.
pre výstavbu SUPERMARKETU pri štátnej ceste I/50
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Marián Fekiač, PhD., PhDr. Jana Kucbeľová


5. Schválenie zámeru realizácie AREÁLU SLUŽIEB MOTORISTOM
vedľa firmy GIMEX pri štát. ceste I/50 pre firmu Slovakia petrol
group, a.s., so sídlom Bratislava, Karlovarská 32
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 124/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer realizácie „AREÁLU SLUŽIEB MOTORISTOM“ vedľa firmy GIMEX
pri štát. ceste I/50 pre firmu Slovakia petrol group, a.s. so sídlom Bratislava,
Karloveská 32,
2. obstaranie zmeny územnoplánovacej dokumentácie „AREÁLU SLUŽIEB MOTO-
RISTOM pri štátnej ceste I/50
B. p o v e r u j e
vedúcu oddelenia ÚR-S-ŽP-VPS zabezpečiť súlad predmetnej zmeny platnej ÚPD
a rozpracovanej ÚPD mesta
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Marián Fekiač, PhD., Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef
Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, PhDr. Jana Kucbeľová, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

6. Prehodnotenie uznesenia č. 177/03 v bode B.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 125/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. r u š í
uznesenie č. 117/03 v bode B., zo dňa 26.6.2003
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef
Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - PhDr. Jana Kucbeľová
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Stanislav Šichta, Štefan Lakota, Ing. Marián Fekiač, PhD.

B. s c h v a ľ u j e
udelenie pocty Čestný občan mesta Detvy promovanému pedagógovi
Igorovi Kovačovičovi
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Fekiač,
Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Stanislav Šichta, Štefan Lakota, Ing. Marián Fekiač, PhD., MUDr. Juraj
Šaling, MUDr. Ľubica Henczeová, PhDr. Jana Kucbeľová


7. Informácia o výstavbe výrobnej prevádzky v obci Kriváň
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 126/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu primátora mesta o výstavbe výrobnej prevádzky firmy OMFA
v obci Kriváň
B. o d p o r ú č a
primátorovi mesta rokovať s obcou Kriváň o možnom vytvorení združenia
za účelom spoločného postupu pri vybudovaní infraštruktúry pre výrobnú
prevádzku
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Marián Fekiač, PhD., Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef
Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, PhDr. Jana Kucbeľová, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


8. Predkladanie materiálov do MsZ
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 127/03
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. u k l a d á
prednostovi MsÚ prehodnotiť Zásady predkladania materiálov na rokovanie
MsR, MsZ a komisií MsZ vo vzťahu k obsahu jednotlivých častí
T : 10/2003
Z : v texte
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet 16/
Neprítomní : Ing. Štefan Kučera, Ing. Pavol Mužík
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Štefan Lakota, Imrich Lupták,
Ing. Marián Fekiač, PhD., Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef
Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, PhDr. Jana Kucbeľová, Ing. Peter Debnár,
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

Ing. Ján Šufliarský v.r.Deutch version
English version
Úvodná stránka