Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 7.2.2007

Pozvánka na mimoriadne zsadnutie MsZ


P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení
neskorších predpisov, § 12

z v o l á v a m

mimoriadne ( druhé) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve na deň :
7. februára 2007 t.j. v stredu o 16.00 hodine
v zasadačke MsÚ v Detve – na prízemí, Tajovského 7


Program :

1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného
predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice, zapisovateľky
b/ Schválenie programu mimoriadneho (druhého) zasadnutia MsZ
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

2. Vypísanie verejnej obchodnej súťaže BBSK na odpredaj
Polikliniky Detva
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

3. Schválenie uznesenia
4. ZáverIng. Ján Š u f l i a r s k ý v.r.Deutch version
English version
Úvodná stránka