Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 3.1.2008

Pozvánka na 15. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 3.1.2008

Primátor mesta Detva
==================================================================P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení
neskorších predpisov, § 12
z v o l á v a m
pätnástne mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve na deň :
3.1.2008 t.j. vo štvrtok o 16.00 hodine
v zasadačke Mestského úradu v Detve, Tajovského 7, (na prízemí)

Program

1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej
komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
b/ Schválenie programu pätnásteho mimoriadneho zasadnutia MsZ
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

2. Odpredaj obchodných podielov spoločníkov spoločnosti Bytes, s.r.o.
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

3. Schválenie uznesení
4. Záver


Ing. Ján Šu f l i a r s k ý v.r.Deutch version
English version
Úvodná stránka