Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 3.1.2008

Výpis uznesení z 15. mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.1.2008

V ý p i s u z ne s e n í
z 15. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve,
konaného dňa 3. januára 2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
b/ Schválenie programu pätnásteho mimoriadneho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 189/08
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
a/ - pracovné predsedníctvo : Ing. Ján Šufliarský, Jozef Zaťko,
Ing. Imrich Gužmer
- členov návrhovej komisie : Ing. Mariána Fekiača PhD., Ing. Petra
Debnára, Imricha Luptáka
- overovateľov zápisnice : MUDr. Annu Pivoluskovú, Vladimíra Chlebu
- zapisovateľku : Annu Salvovú
b/ program pätnásteho mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve

Prítomní poslanci : 14 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Ing. Michal Budáč, Jozef Zaťko, Norbert Kováč
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Róbert Ľupták , Imrich Lupták, Štefan Lakota,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková,
Ing. Jozef Krnáč, Ing. Ladislav Bódi, Vladimír Chlebo,
Jozef Chamula, Ing. Peter Debnár , RNDr. Juraj Bódi, Miroslav Suja,
MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


2. Odpredaj obchodných podielov spoločníkov spoločnosti Bytes, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 190/08
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s ú h l a s í
1. s odkúpením obchodných podielov firmy Bytes s.r.o. Detva od jej spoločníkov
Jána Nosáľa, Ing. Mariána Fekiača, Jany Tršovej, Anny Dubajovej a Jána Matúšku
v úhrnnej výške 20 miliónov Sk podľa predložených ponúk k 7.1.2008 (t.j. 4 milióny
Sk za 1/6 podiel na základnom imaní spoločnosti)
2. s financovaním odkúpenia podielov uvedených v bode A.1. v štruktúre 8 miliónov Sk
z investičného fondu mesta a 12 miliónov Sk formou pôžičky od firmy Cmc, spoloč-
nosť s r.o. Zvolen
3. s podmienakmi firmy Cmc spoločnosť, s r.o. Zvolen podľa ponuky zo dňa 3.1.2008,
o spôsobe vysporiadania finančnej pôžičky
B. s c h v a ľ u j e
úver od VÚB. a.s. vo výške 12 miliónov Sk na splatenie pôžičky od firmy Cmc, spoloč-
nosť s r.o. Zvolen
C. p o v e r u j e
primátora mesta rokovať so spoločníkmi firmy Bytes s.r.o. Detva, uvedených v bode
A.1. a spoločnosťou Cmc, s r.o. Zvolen o postupe odkúpenia obchodných podielov
od spoločníkov uvedených v bode A.1.

Prítomní poslanci : 16 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomný : Jozef Zaťko
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Michal Budáč, Róbert Ľupták , Imrich Lupták, Štefan Lakota,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková,
Ing. Jozef Krnáč, Ing. Ladislav Bódi, Vladimír Chlebo,
Jozef Chamula, Ing. Peter Debnár , RNDr. Juraj Bódi, Miroslav Suja,
Norbert Kováč, MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


Ing. Ján Š u f l i a r s k ý v.r.Deutch version
English version
Úvodná stránka