Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 1.7.2004

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, konaného dňa
1.7.2004

V Ý P I S U Z N E S E N Í
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve, konaného dňa 1.júla 2004
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
b/ Schválenie programu
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 292/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
a/ - pracovné predsedníctvo v zložení : Ing. Ján Šufliarský, Ing. Imrich Tomko,
Ing. Imrich Gužmer
- členov návrhovej komisie : Ing. Marián Fekiač PhD., Ing. Stanislav Šichta,
Imrich Lupták
- overovateľov zápisnice : Jozef Slávik, Milan Porubský
- zapisovateľku : Annu Salvovú

b/ program desiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve vrátane doplňujúcich
bodov : Zámer výstavby „Polyfunkčného objektu“ na Ul. M.R. Štefánika
pre M&J Holding s.r.o. Detva
Odstúpenie Ing. Imricha Gužmera z členstva Dozornej rady TS Detva s.r.o.
a zrušených bodov : č. 7 a 12. b)
Prítomní poslanci : 10 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač,
PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


2. Kontrola plnenia zročných uznesení
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 293/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
správu spravodajcu MsZ o plnení zročných uznesení a úloh, k termínu 1.7.2004
B. s ú h l a s í
1. s predĺžením termínov plnenia uznesení nasledovne :
uznesenie MsZ č. 74/2003 predĺžený termín 10/2004
154/2003 10/2004
246/2004 07/2004
259/2004/B 07/2004
265/2004 08/2004
268/2004 – 1. časť uznes. po písmeno b) 10/2004
270/2004/E/5 10/2004
2. so zrušením uznesenia :
243/2004/B a postupovať v zmysle vyhodnotenia uznesenia
C. o d p o r ú č a
primátorovi mesta riešiť neplnenie zročných uznesení a úloh v zmysle pracovného
poriadku
Prítomní poslanci : 10 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač,
PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

3. a/ Odpredaj pozemkov pre AUTOSERVIS ALK, s.r.o. Detva
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 294/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. r u š í
uznesenie. č. 379/01 MsZ zo dňa 20.2.2001
B. s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov z majetku mesta pre firmu AUTOSERVIS ALK,
s.r.o. Detva, M.R. Štefánika 858, IČO : 31 573 908, DIČO : Sk 2020 473 477
zastúpenú konateľom spoločnosti Dušanom Balážom,
a) KN-C parc.č. 5360/2 o výmere 54 m² zastavané plochy pod budovou
súpis.č. 859,
b) KN-C parc.č. 5361/2 o výmere 327 m² zastavané plochy okolo uvedenej
budovy,
spolu 381 m² vedené na LV č. 1 v celosti v cene 450,- Sk/ m² pre „Dostavbu
Autosalónu Citroen“, ktorá bude vyplatená pri podpísaní kúpnej zmluvy
Prítomní poslanci : 10 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač,
PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

b/ Aktualizácia rozpočtu mesta Detva
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu

U z n e s e n i e č. 295/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
aktualizáciu rozpočtu mesta Detva na rok 2004
Prítomní poslanci : 10 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač,
PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

4. a/ Informácia o dohodovacom konaní so samostatnými právnymi
subjektami
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 296/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu o dohodovacom konaní
2. predbežný návrh na prerozdelenie finančnej rezervy
B. u k l a d á
1. spracovať špecifiká jednotlivých škôl a tieto zohľadniť pri prerozdelení finančnej
rezervy
2. prijať opatrenia na zníženie nákladov v školských jedálňach formou racionalizácie
C. o d p o r ú č a
riaditeľom samostatných právnych subjektov (škôl) upraviť s platnosťou od 1.9.2004
výšku stravnej jednotky za hlavné jedlo na 26,- Sk
Prítomní poslanci : 11 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Jozef Zaťko


b/ Rozpočet samostatných právnych subjektov (škôl a školských zariadení)
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 297/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
rozpočty samostatných právnych subjektov
B. p o v e r u j e
hlavného kontrolóra mesta preveriť oprávnenosť položiek nepokrytých v rozpočte
škôl T : 15.10.2004
Z : v texte
Prítomní poslanci : 11 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Jozef Zaťko

5. Dodatok k VZN č. 16/2003 o miestnych poplatkoch vyberaných v meste
Detva
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 298/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
Dodatok č.1 k VZN č. 16/2003 o miestnych poplatkoch vyberaných v meste Detva
Prítomní poslanci : 10 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač,
PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

6. VZN č. 7/2004 mesta, ktorým sa upravuje prenajímanie nájomných bytov
v meste Detva
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 299/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Detva č. 7/2004, ktorým sa upravuje prenajímanie
nájomných bytov v meste Detva a novelizáciu VZN č. 12/2003 o nakladaní s nájomnými
bytmi na Štúrovej ulici v Detve, ktoré budú využívané výlučne na účely nájomného
bývania
Prítomní poslanci : 10 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, MUDr. Juraj Fekiač,
PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi,
Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0
7. Aktuálny stav investičných akcií mesta
Bod vypustený z rokovania. Bude prerokovaný v 8/2004.

8. a/ Obstarávanie „Zmeny ÚPN-Z Detva – historická časť mesta“ v zmysle
situácie vymedzeného územia
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 300/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o stave ÚPD v uvedených lokalitách a potrebu spracovania uvedených
„Zmien ÚPN-Z Detva“ ako i potenciálnu možnosť potreby ďalších zmien v súvislosti
s každou novou investičnou výstavbou, ktorá nebude v súlade s platným ÚPN-Z Detva
B. s c h v a ľ u j e
1. Obstarávanie „Zmeny ÚPN-Z Detva“ podľa situácii vymedzených území pre nasle-
dovné lokality :
a) historická časť mesta, pravá strana Partizánskej ulice od prevádzky pani Spišia-
kovej po prevádzku Kovovýroba Ľupták, vrátane dopravného riešenia,
b) Polyfunkčný objekt na Dolinkách – vedľa tenisových kurtov
c) Nájomné domy v lokalite Dolinky
2. Potrebu navýšenia finančných prostriedkov na obstaranie Zmeny ÚPN-Z Detva
v uvedených troch lokalitách nasledovne :
- položku 716000-2 Projekt. Dokumentácia ÚPD – navýšiť o 83 tis. Sk
- položku 716000-3 Obstarávateľ ÚPD – navýšiť o 25 tis. Sk
C. u k l a d á
vedúcemu oddelenia ÚRSŽPaVPS dosledovať uzatvorenie zmlúv, dodržanie
časového harmonogramu a rozsahu riešeného územia T : 10/2004
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - MUDr. Juraj Fekiač


b/ Zámer výstavby „Polyfunkčného Objektu“ na Ul. M.R. Štefánika
pre M&J Holding s.r.o. Detva
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 301/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer výstavby „Polyfunkčného objektu“ na Ul. M.R. Štefánika pre M&J Holding
s.r.o. Detva, na pozemku KN-C parcela č. 4696/3 s funkčnou náplňou obchodných
služieb na prízemí a kancelárskych priestorov na nadzemných podlažiach
2. obstaranie „Zmeny ÚPN-Z Detva“ na túto stavbu, ktorú si zabezpečí investor
na svoje náklady v zmysle § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, a ktorá bude riešiť možnosť umiestnenia stavby na uve-
denom pozemku z hľadiska širších vzťahov, dopravného napojenia aj zakom-
ponovania do jestvujúcej zástavby z hľadiska podlažnosti
C. u k l a d á
vedúcemu oddelenia ÚRSŽPaVPS v náväznosti na realizáciu stavby riešiť
v ÚPN aj vedľajší pozemok parcela č. 4696/2 KT : 10/2004
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - MUDr. Juraj Fekiač


9. a) Schválenie prevzatia majetku BBSK v správe SOU v Detve do majetku
mesta Detva
b) Zabezpečenie dodávky tepla a TÚV pre objekty napojené na kotolňu
SOU
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 302/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. prevod nehnuteľností z majetku Banskobystrického samosprávneho kraja
v správe Stredného odborného učilišťa v Detve za náklady spojené s prevodom
predmetných nehnuteľností do majetku mesta Detva v členení :

a) Stavby a pozemky zapísané v EN Správa katastra Detva na LV č. 4164 k.ú. Detva,
ktorý je v prílohe
súp.č. 1712 na parc. 5087/1 sklad uhlia (pozemok neusporiadaný)
súp.č. 1712 na parc. 5087/2 sklad uhlia
súp.č. 1429 na parc. 5088 budova (kotolňa)
súp.č. 844 na parc. 5199 budova (internát)(pozemok neusporiadaný)
súp.č. 845 na parc. 5121 budova (internát)(pozemok neusporiadaný)
parc.č. 5085/2 o výmere 600 m² ostatné plochy
parc.č. 5085/3 o výmere 78 m² zastavané plochy
parc.č. 5086/6 o výmere 1085 m² ostatné plochy
parc.č. 5086/7 o výmere 243 m² ostatné plochy
parc.č. 5087/2 o výmere 162 m² zastavané plochy
parc.č. 5088 o výmere 579 m² zastavané plochy
parc.č. 5089 o výmere 19 m² zastavané plochy
parc.č. 5090/1 o výmere 1230 m² zastavané plochy
parc.č. 6424/2 o výmere 63 m² zastavané plochy
všetko v účtovnej hodnote 5. 403 024,50 Sk
b) Technické zariadenie predmetnej kotolne, teplovodné rozvody, výmenníkové stanice,
ktoré sú v objektoch BBSK a sú súčasťou technologickej časti vykurovacej sústavy
tak ako sú uvedené v tabuľke účtovnej evidencie nehnuteľností, rozvodov a príslu-
šenstva v účtovnej hodnote 6.008 481,50 Sk
2. Bezplatný prenájom.
a) Stavebnej časti výmenníkových staníc v objektoch učňovských dielní súp.č. 1278,
kuchyne súp.č. 847, internátu č. 3 súp.č. 846, budovy Gymnázia Detva súp.č. 849,
hlavnej budovy školy SOU Detva súp.č. 848, pavilónu skladu a telocvične súp.č. 851
Prítomní poslanci : 11 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

B. p o v e r u j e
spoločnosť Bytes s.r.o. Detva prípravou a realizáciou opatrení a účinných krokov
na zabezpečenie odstránenia súčasného havarijného stavu v tepelnom hospodárstve
SOU Detva, vrátane návrhu financovania potrebných opatrení.
Spôsob úprav, výška financovania, resp. potreba finančnej zábezpeky budú po vypra-
covaní konkrétneho projektu predmetom schválenia v MsZ a upravené zmluvnými
vzťahmi
Prítomní poslanci : 11 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


C. u k l a d á
prednostovi Mestského úradu v Detve :
1. rokovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom o technických otázkach
prevodu majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v správe SOU
do majetku mesta Detva a pripraviť zmluvu s BBSK o prevzatí predmetného
majetku do majetku mesta Detva v súvislosti s uzavretím zmlúv o prevode
T : 6.7.2004
Z : prednosta MsÚ
2. zmluvne prenajať novonadobudnutý majetok tepelného hospodárstva SOU
Detva a ostatných objektov získaných prevodom od BBSK
T : 15.7.2004
Z : prednosta MsÚ
3. spracovať návrh využitia priestorov (sklad uhlia a internát č.1 a 2) získaných
prevodom od BBSK a predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ
T : v texte
Z : prednosta MsÚ
Prítomní poslanci : 11 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Ing. Jozef Lakota , Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jozef Slávik,
MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko,
RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


10. Schválenie postupu riešenia havarijného stavu nájomných domov DM1-3
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 303/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o návrhu riešenia postupu havarijného stavu nájomných domov DM 1-3
B. s c h v a ľ u j e
zabezpečovanie postupnej demolácie bytových domov DM 1- 3 s tým, že demolácii
predchádza rozhodnutie o umiestnení súčasných nájomníkov v zmysle postupu uvedenom
v uznesení MsZ č. 304/04 A.2.,3.
C. u k l a d á
prednostovi MsÚ v Detve podať priebežnú informáciu na 11. zasadnutí MsZ o postupe
riešenia demolácie bytových domov T : v texte
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - RNDr. Juraj Bódi


11. Schválenie zámeru výstavby obchodného centra a odpredaj pozemku pre
firmu URBICOM, a.s.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 304/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer výstavby „Nákupného centra PODPOĽANIE“ pre firmu Urbicom a.s. Bratislava
2. obstaranie „Zmeny ÚPN-Z Detva“ na túto stavbu, ktorú si v zmysle § 19 Zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zabezpečí investor na svoje
náklady a ktorá bude riešiť :
- zbúranie troch jestvujúcich objektov DM,
- výstavbu nákupného centra z hľadiska širších vzťahov, vrátane návrhu dopravy,
vyvolaných a podmienených investícií,
- presun funkcie bývania do iných lokalít v rozsahu adekvátnom kapacite DM,
podľa spracovanej koncepcie bývania mesta,
3. odpredaj pozemkov KN-C parcela č. 5096, 8097, 5098, 5101, 5100/1, 5112 v súčasnom
stave, vrátane stavieb :
- súp.č. 841/37 na pozemku KN-C parc.č. 5096 - DM 1
- súp.č. 842/39 na pozemku KN-C parc.č. 5097 - DM 2
- súp.č. 843/41 na pozemku KN-C parc.č. 5098 - DM 3
s celkovou výmerou cca 14 000 m² v cene 1.000,- Sk/ m² pričom GP na odpredaj zabez-
pečí investor na základe projektu stavby, pre firmu Urbicom a.s. Bratislava
IČO 35 713 402, DIČO 35 713 402/600 formou zmluvy o budúcej zmluve, za účelom
realizácie „Nákupného centra PODPOĽANIE“ a vyvolaných búracích prác uvedených
troch objektov DM, pričom kúpna zmluva môže byť uzatvorená len po schválení
„Zmeny ÚPN-Z Detva“, a bude v nej zakotvené :
- vecné bremeno verejného vstupu na pozemky, existenciu, opravy a budovanie nových
inžinierskych sietí,
- právo prednostného predaja mestu a podmienky podľa VZN č. 17/2003
B. u k l a d á
prednostovi MsÚ :
1. spracovať koncepciu bývania a dosledovať, aby všetky legislatívne kroky zo strany mesta
boli splnené KT : 30.7.2004
Z : v texte
2. zahrnúť do koncepcie bývania využitie časti finančných prostriedkov získaných z od-
predaja pozemkov pre firmu Urbicom, a.s. Bratislava za účelom riešenia náhradného
bývania pre sociálne odkázaných obyvateľov T : MsZ v 10/2004
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


12. a/ VZN č. 8/2004 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 305/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Detva č. 8/2004 o vykonávaní dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie na území mesta Detva
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


b/ Poznatky z aplikácie VZN o odpadoch, návrhy zlepšenie, zámery
v oblasti separácie TKO – informácia
Bod vypustený z rokovania. Bude prerokovaný v 11/2004.


13. Schválenie plánu práce MsR, MsZ a Plánu práce kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2004
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 306/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
plány práce MsR, MsZ na II. polrok 2004 a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta na II. polrok 2004
B. u k l a d á
hlavnému kontrolórovi mesta predkladať jedenkrát ročne písomnú správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti a na každom zasadnutí MsZ informovať ústne o aktuálnych záveroch
kontrolnej činnosti T : v texte
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


14. R ô z n e :
a/ Žiadosť o riešenie bytového problému manželov Búdovcov
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 307/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
nasledovný postup :
1. Manželom Záhoranským zaslať výpoveď z nájmu bytu z dôvodu hrubého porušo-
vania povinností, vyplývajúcich z nájmu bytu tým, že prenechali byt inému bez
písomného súhlasu prenajímateľa v zmysle § 711 ods. 1 písm. d / Občianskeho
zákonníka.
2. Uzavrieť s Radoslavovu Búdovou a Petrom Búdom Zmuvu o budúcej zmluve
na prednostné odkúpenie 3-izbového bytu č. 12 v Detve, Dolinky 13 minimálne
za cenu určenú znaleckým posudkom po odovzdaní bytu manželmi Záhoranskými,
resp. po právoplatnom rozhodnutí súdu T : 15.7.2004
Z : prednosta MsÚ
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


b/ Odpredaj pozemkov z majetku mesta
1. Odpredaj pozemkov pre Pavla Melicha a manželku Martu
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 308/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku z majetku mesta pre Pavla Melicha a manželku Martu
bytom Detva, Kpt. Nálepku 15 a to diel 4 o výmere 93 m², ktorý sa pričlenil
ku KN-C parc.č. 1993/1 o výmere 387 m² zastavaná plocha a diel 5 o výmere
40 m², ktorý sa pričlenil ku KN-C parc.č. 1993/2 o výmere 162 m² zastavaná
plocha pričom obidva diely boli odčlenené GP č. 075/04 z PK parc. pred
ZMVM číslo 25830 vedená v PK ako pozemok – neknihovaný – cesta, do BSM
v celosti tak, že ¾ t.j. 100 m² v cene 50,- Sk/ m²
¼ t.j. 33 m² v cene 25,- Sk/ m²
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


2. Odpredaj pozemku pre Dušana Libiaka a manželku Annu
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 309/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku z majetku mesta pre Dušana Libiaka a manželku Annu
bytom Detva, Nová Ves č. 58 a to KN-C parc.č. 439 o výmere 101 m²
zastavaná plocha, ktorá je vedená na LV č. 7619 do BSM v celosti v cene
50,- Sk/ m²
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

3. Odpredaj pozemkov pre Jozefa Šufliarskeho a manželku Elenu
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 310/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku z majetku mesta pre Jozefa Šufliarskeho a manželku
Elenu bytom Detva, Štúrova 36 a to KN-C parcela č. 4586/12 o výmere
121 m² ttp, KN-C parcela č. 4768 o výmere 38 m² záhrada, KN-C parcela
č. 4767/2 o výmere 38 m² záhrada spolu 197 m² vedené na LV č. 1 do BSM
v celosti v cene 50,- Sk/ m²
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

4. Odpredaj pozemku pre Jána Ďuricu, Annu Ďuricovú,
JUDr. Janu Ďuricovú
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 311/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku z majetku mesta pre Jána Ďuricu bytom Detva, Partizánska 14
a to diel 1 o výmere 91 m² odčlenená od PK parcela č. 1714/1 a pričlenený ku
KN-C parcela č. 2839 o výmere 167 m² zastavaná plocha v zmysle GP č. 61/2003
v celosti
2. Jána Ďuricu bytom Detva, Partizánska 14 v ½ - ici
Annu Ďuricovú bytom Detva, Družstevná 34 v ¼ - ine
JUDr. Janu Ďuricovú bytom Bratislava, Latenská 41 v ¼ - ine
diel 2 o výmere 43 m² odčlenený od PK parcela č. 1714/1 a diel 5 o výmere
47 m² odčlenený od PK parcela č. 399 pričom obidva diely sú pričlenené
do KN-C parcela č. 2842/1 o výmere 567 m² v zmysle GP č. 61/2003 v cene
50,- Sk/ m²
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

5. Odpredaj pozemku pre MUDr. Juraja Dlhopolčeka
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 312/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov KN-C parc.č. 1110 a parc. č. 1520/1 max. šírky 6 metrov
za účelom vybudovania príjazdovej cesty k plánovanému neštátnemu zdravot-
níckemu zariadeniu na Nám. SNP – pre MUDr. Juraja Dlhopolčeka bytom
Banská Bystrica, Tichá 30, nar. 25.3.1965 v cene 300,- Sk/ m², pričom kupujúci :
- zabezpečí vypracovanie „Zmeny ÚPN-Z Detva“ na svoje náklady v zmysle
§ 19 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku,
aby bola uvedená stavba v súlade s uzemným plánom,
- zabezpečí na svoje náklady geometrický plán, ktorý bude vyhotovený podľa
projektu, vypracovaného podľa schválenej „Zmeny ÚPN-Z Detva“ a odsú-
hlaseného mestom, ktorý preukáže potrebnú šírku pozemku na komunikáciu,
pričom potrebný počet parkovacích miest musí byť navrhnutý vo vlastnom
areáli na parcele č. 1109,
- odpredaj môže byť realizovaný až po schválení „Zmeny ÚPN-Z Detva“ na
uvedenú stavbu neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
- zaplatí úhradu za pozemok pri podpise kúpnej zmluvy,
- bude rešpektovať všetky inžinierske siete
B. u k l a d á
vedúcemu oddelenia ÚRSŽPaVPS dosledovať, aby bol rozsah odpredávaných
pozemkov minimálny, do kúpnej zmluvy boli zapracované podmienky v zmysle
čl. I. odst. 1 VZN č. 17/2003, predkúpne právo mesta a realizácia stavby v zmysle
podmienok mesta a Krajského pamiatkového ústavu Banská Bystrica
T : MsZ v 8/2004
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0c/ Odpredaj budovy starej školy v Piešti I.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 313/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
1. odpredaj budovy starej školy v Piešti I. súp.č. 45 vedenej na LV č. 5243
firme RTR WIN, spol. s r.o. so sídlom Môťovská cesta 276, Zvolen
za sumu 1. 100 000,- Sk
2. odkúpenie pozemkov pod budovou a v areáli školy
B. u k l a d á
prednostovi MsÚ vykonať kroky za účelom odkúpenia pozemkov pod budovou
a v areáli školy T : MsZ v 8/2004
Z : v texte
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, Ing. Imrich Tomko, Jozef Zaťko, RNDr. Juraj
Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - MUDr. Ľubica Henczeová


d/ Návrh využitia lokality amfiteátra a kúpaliska a jej dobudovanie na
oddychový areál vidieckeho turizmu
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 314/04
===================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o využití lokality amfiteátra a kúpaliska a jej dobudovania na oddychový
zelený areál vidieckeho turizmu
B. u k l a d á
1. Zabezpečiť štúdiu navrhovaného areálu T : 9/2004
Z : ved. odd.ÚRSŽPaVPS
2. Obstarať vypracovanie geometrického plánu záujmového územia a vykonať iden-
tifikáciu parciel T : 9/2004
Z : ved. odd. ÚRSŽPaVPS
3. Rokovať s vlastníkmi pozemkov po identifikácii parciel a získať ich súhlas s vy-
užitím pozemkov niektorou formou – nájom, zmluva o budúcej zmluve, predaj
T : 31.12.2004
Z : ved. odd. ÚRSŽPaVPS
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


e/ Návrh na odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 315/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. u r č u j e
odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v zmysle
VZN č. 26/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 71/1998 o vy-
konávaní občianskych obradov a slávností v meste Detva podľa článku I, bod 3,
písmeno c, nasledovným členom Zboru pre občianske záležitosti :

Meno a priezvisko Funkcia

Ing. Ján Šufliarský rečník
Ing. Peter Debnár rečník
Jozef Zaťko rečník
MUDr. Juraj Fekiač rečník
MUDr. Juraj Šaling rečník
MUDr. Ľubica Henczeová rečník
Soňa Strelcová smút.rečník
Pavel Sabó smút. rečník
Július Feješ smút. rečník
Eva Golianová matrikárka
Anna Salvová matrikárka
Zuzana Lepiešová matrikárka
Anna Kucejová zpozárka
Eva Huboňová zpozárka
Ľubica Kamenská zpozárka
Anna Hudecová speváčka
Anna Klimová speváčka
Anna Drozdíková speváčka
Janka Kucejová speváčka
Mária Kucejová speváčka
Elena Hanzelová speváčka
Mária Ľuptáková speváčka
Anna Melichová speváčka
Anna Marková speváčka
Marianna Králová hudobníčka
Marcel Kurák hudobník
Mgr. Stanislav Hupian hudobník
Andrea Ľalíková hudobníčka
Mgr. Nora Jombíková hudobníčka
Mgr. Jana Benková recitátorka
Mgr. Monika Chamutiová recitátorka
Marta Káková recitátorka
Drahoslava Svinteková recitátorka
Mgr. Karin Hanesová recitátorka
Eva Peknušiaková recitátorka
Jana Zollerová recitátorka
Denisa Bradová recitátorka
Emília Drugdová výtvarníčka
PaedDr.Renáta Babicová výtvarníčka
B. s c h v a ľ u j e
vypustenie vo VZN č. 26/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva
č. 71/1998 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v meste Detva
v článku I, bod 3, písmeno d/ znenie: „na základe dohôd o vykonaní práce“
a v článku I, bod 3, písmeno h/ znenie: „na základe dohody o vykonaní práce“.
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

f/ Schválenie odkúpenia melioračného zariadenia
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 316/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
odkúpenie melioračného zariadenia vybudovaného v rámci stavby „Odvodnenie
pozemkov JRD Detva“ v lokalite V – VI na rozlohe 44,03 ha, ktoré je vo vlast-
níctve PPVD Detva v konkurze (časť meliorácií je na KN-C parc. č. 7638/1, ktorú
vlastní mesto Detva) za cenu 1.000,- Sk
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

g/ Vyhodnotenie uznesenia č. 291/04 v bode A.2.
Rokovanie bolo neverejné.


h/ Upresnenie uznesenia č. 291/04 v bode D.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 318/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
upresnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Detve č. 291/04 v bode D.
v časti odmeny pre predsedov komisií pri MsZ a členom komisií pri MsZ
- poslancov nasledovne :
predsedom komisií pri MsZ, členom komisií poslancom i neposlancom
a sekretárom budú odmeny vyplácané za účasť na zasadnutí komisie
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

i/ Žiadosť Ing. Imricha Gužmera o vzdaní sa členstva Dozornej
rady TS Detva, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 319/04
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Ing. Imricha Gužmera o vzdaní sa členstva Dozornej rady Technické
služby Detva s.r.o. od 1.7.2004
Prítomní poslanci : 12 /celkový počet poslancov 16/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Jozef Krnáč, MUDr. Juraj Šaling, PhDr. Jana Kucbeľová
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Stanislav Šichta, Ing. Jozef Lakota, Imrich Lupták, Ing. Marián Fekiač PhD.,
Jozef Slávik, MUDr. Juraj Fekiač, MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Imrich Tomko,
Jozef Zaťko, RNDr. Juraj Bódi, Milan Porubský, Ing. Peter Debnár
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


Ing. Ján Š u f l i a r s k ý v.r.
primátor mesta
Deutch version
English version
Úvodná stránka