Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 3.1.2003

1

U Z N E S E N I E č. 1/03
z prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve
zo dňa 3. januára 2003
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Mestské zastupiteľstvo v Detve

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva
2. oznámenie Ing. Jána Šufliarského o vzdaní sa poslaneckého
mandátu za volebný obvod č. 2
3. vystúpenie novozvoleného primátora mesta

B. k o n š t a t u j e, ž e
1. a/ za primátora mesta Detva bol zvolený Ing. Ján Šufliarský,
bytom Detva, Skliarovo 245, r.č. 641004/6478
b/ novozvolený primátor mesta Ing. Ján Šufliarský zložil
zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2. a/ za poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve boli
zvolení :
Juraj Bódi, RNDr.
Peter Debnár, Ing.
Juraj Fekiač, MUDr.
Marián Fekiač, Ing., PhD.
Ľubica Henczeová, MUDr.
Jozef Krnáč, Ing.
Jana Kucbeľová, PhDr.
Štefan Kučera, Ing.
Jozef Lakota, Ing.
Štefan Lakota
Pavol Mužík, Ing.
Juraj Šaling, MUDr.
Stanislav Šichta, Ing.
Ján Šufliarský, Ing.
Imrich Tomko, Ing.
Jozef Zaťko
b/ zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
- 2 -


c/ poslanec Ing. Štefan Kučera nezložil zákonom predpí-
saný sľub poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodu
nemoci

3. a/ na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
za volebný obvod č. 2 nastúpil prvý náhradník Imrich
Lupták
b/ prvý náhradník zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva

C. z r i a ď u j e
1. mestskú radu v počte päť členov
2. komisie, a to :
- komisiu finančnú, správy majetku a podnikateľskú
- komisiu sociálno-bytovú a zdravotnú
- komisiu výstavby, územného plánu a životného
prostredia
- komisiu kultúry a ZPOZ-u
- komisiu mládeže, vzdelávania a športu

D. v o l í
1. zástupcu primátora mesta Ing. Imricha Tomku

2. členov mestskej rady : Štefana Lakotu
Ing. Stanislava Šichtu
Ing. Štefana Kučeru
Ing. Petra Debnára

3. - predsedu komisie finančnej, správy majetku a podnika-
teľskej pána Ing. Imricha Tomku

- predsedu komisie sociálno-bytovej a zdravotnej
pani MUDr. Ľubicu Henczeovú


- 3 -

- predsedu komisie výstavby, územného plánu a životného
prostredia pána Jozefa Zaťku

- predsedu komisie kultúry a ZPOZ-u
pani PhDr. Janu Kucbeľovú

- predsedu komisie mládeže, vzdelávania a športu
pána Ing. Petra Debnára

E. p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiaceho nasledovných poslancov
mestského zastupiteľstva :
pána Jozefa Zaťku
pána Ing. Imricha Tomku
pána Ing. Petra Debnára
pána MUDr. Juraja Šalinga
pána MUDr. Juraja Fekiača
pána Ing. Pavla Mužíka

F. s c h v a ľ u j e
termín 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň
20. februára 2003 s programom :
1. Schválenie rozpočtu mesta Detva pre rok 2003
2. Voľba členov komisií MsZ v Detve
3. Zriadenie výborov mestských častí
4. Plán práce MsR a MsZ na I. polrok 2003
5. Aktualizácia rokovacích poriadkov MsR, MsZ
a komisií MsZ

G. u k l a d á
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva návrhy na členov komisií mestského zastupiteľstva
Deutch version
English version
Úvodná stránka