Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 27.5.2010

Výpis uznesení z 50. mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa27.5.2010

V ý p i s    u z n e s e n í
z 50. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve,
konaného dňa 27. mája 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 669/10
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
- pracovné predsedníctvo : Ing. Ján Šufliarský, Ing. Rastislav Gonda
- členov návrhovej komisie : Ing. Jozefa Krnáča PhD., MUDr. Ľubicu Henczeovú,
Vladimíra Chlebu
- overovateľov zápisnice : MUDr. Annu Pivoluskovú, Jozefa Chamulu
- zapisovateľku : Annu Salvovú
Prítomní poslanci : 13 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Ing. Michal Budáč, Štefan Lakota, Ing. Ladislav Bódi, Norbert Kováč
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Róbert Ľupták, Imrich Lupták, MUDr. Ľubica Henczeová,
Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková, Ing. Jozef Krnáč PhD.,
Janka Ružičková , Vladimír Chlebo, Jozef Chamula, Ing. Peter
Debnár, Ing. Roman Vrťo, Miroslav Suja, MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

b/ Schválenie programu päťdesiateho mimoriadneho
zasadnutia MsZ v Detve
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 670/10
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
s c h v a ľ u j e
program päťdesiateho mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Detve nasledovne :
1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice, zapisovateľky
b/ Schválenie programu 50. mimoriadneho zasadnutia MsZ
2. Odkúpenie internátu č. 3
3. Informácia o spravovaní Polikliniky v roku 2009
4. Informácia z rokovania riaditeľov škôl o rozdelení 5% rezervy – na návrh poslanca Ing. Vrťu
5. Interpelácie – na návrh poslanca Ing. Krnáča PhD.
6. Záver
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Štefan Lakota, Ing. Ladislav Bódi, Norbert Kováč
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Michal Budáč, Róbert Ľupták, Imrich Lupták, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková, Ing. Jozef Krnáč PhD.,
Janka Ružičková , Vladimír Chlebo, Jozef Chamula, Ing. Peter Debnár,
Ing. Roman Vrťo, Miroslav Suja, MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0

2. Odkúpenie internátu č. 3
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 671/10
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. v y s l o v u j e
nespokojnosť s postupom MsÚ v Detve pri procese odkúpenia internátu č. 3
na Štúrovej ulici
B. s c h v a ľ u j e
zámer na odkúpenie internátu č. 3
C. u k l a d á
a/ prednostovi MsÚ zapracovať do najbližšej aktualizácie rozpočtu mesta
investičný úver vo výške 216.388,- €, ktorý bude účelovo viazaný na kúpu
internátu č. 3 T : najbližšie zasadnutie MsZ
Z : v texte
b/ vedúcemu ekonomického oddelenia vykonať prieskum za účelom získania
najvýhodnejších podmienok investičného úveru vo výške 216.388,- €
T : najbližšie zasadnutie MsZ
Z : v texte
c/ prednostovi MsÚ spracovať materiál, ktorý bude obsahovať návrh kúpno-
predajnej zmluvy ohľadne odkúpenia internátu č. 3 a spôsob ďalšieho využitia
internátu č. 3 T : najbližšie zasadnutie MsZ
Z : v texte
Prítomní poslanci : 16 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomný : Norbert Kováč
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Róbert Ľupták, Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková, Ing. Jozef Krnáč PhD.,
Janka Ružičková , Vladimír Chlebo, Jozef Chamula, Ing. Roman Vrťo,
Miroslav Suja, MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - Ing. Michal Budáč, Imrich Lupták, Štefan Lakota, MUDr. Ľubica Henczeová,
Ing. Ladislav Bódi, Ing. Peter Debnár


3. Informácia o spravovaní Polikliniky v roku 2009
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 672/10
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o spravovaní Polikliniky v roku 2009 predloženú hlavným kontrolórom
B. v y j a d r u j e
nespokojnosť so súčasným stavom spravovania budovy Polikliniky
C. u k l a d á
1. prednostovi MsÚ pripraviť návrh na riešenie situácie ohľadne spravovania
budovy Polikliniky T : na prvom zasadnutí MsZ
v II. polroku 2010
Z : v texte
2. prednostovi MsÚ pripraviť analýzu možných ekonomických dopadov na správu
budovy Polikliniky pri predpokladanom odchode lekára
T : na prvom zasadnutí MsZ
v II. polroku 2010
Z : v texte
D. ž i a d a
primátora mesta o podpísanie dohody o vzájomnom započítaní nájmu oproti
zostávajúcim nákladom za opravu budovy Poliklinmiky s vedením VUC BBSK
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Janka Ružičková, Ing. Ladislav Bódi, Norbert Kováč
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Michal Budáč, Róbert Ľupták, Imrich Lupták, Štefan Lakota, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková, Ing. Jozef Krnáč PhD.,
Vladimír Chlebo, Jozef Chamula, Ing. Peter Debnár, Ing. Roman Vrťo,
Miroslav Suja, MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


4. Informácia z rokovania riaditeľov škôl o rozdelení 5% rezervy
z prenesených kompetencií
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 673/10
==================
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. s c h v a ľ u j e
a/ rozpočty na rok 2010
1. Základnej škole, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
2. Základnej škole, Ul. Štúrova 12, 962 12 Detva
3. Základnej škole, Ul. Obracov mieru 884, 962 12 Detva
4. Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu, Ul. A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
5. Centru voľného času - Trend, Ul. Obrancov mieru 7, 962 12 Detva
6. Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu, Štúrova 12, 962 12 Detva
7. Domovu dôchodcov, Štúrova 838/33, 962 12 Detva
8. Materskej škole, Ul. Obrancov mieru 876/5, 962 12 Detva
9. Materskej škole, M.R. Štefánika 908/40, 962 12 Detva
10. Kultúrnemu centru Adreja Sládkoviča v Detve
b/ rozdelenie 5% rezervy z prenesených kompetecií nasledovne :
Základnej škole, Kukučínova ul. 35 000,- €
Základnej škole, Ul. Štúrova 7 000,- €
Základnej škole Ul. Obrancov mieru 35 000,- €
Základnej škole J.J.Thurzu, Ul. A. Bernoláka 7 000,- €
B. u k l a d á
prednostovi MsÚ zapracovať finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu na Ul. A. Bernoláka do naj-
bližšej aktualizácie rozpočtu mesta T : v texte
Z : v texte
Prítomní poslanci : 14 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Janka Ružičková, Ing. Ladislav Bódi, Norbert Kováč
Hlasovanie : „ za“ hlasovali - Ing. Michal Budáč, Róbert Ľupták, Imrich Lupták, Štefan Lakota, MUDr. Ľubica
Henczeová, Ing. Marián Fekiač PhD., Jana Boráková, Ing. Jozef Krnáč PhD.,
Vladimír Chlebo, Jozef Chamula, Ing. Peter Debnár, Ing. Roman Vrťo,
Miroslav Suja, MUDr. Anna Pivolusková
„ proti“ hlasovali - 0
„ zdržali sa“ hlasovania - 0


 

Ing. Ján Š u f l i a r sk ý v.r.
primátor mesta Detva

 

 Deutch version
English version
Úvodná stránka