Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 1.7.2010

Pozvánka na 51. zasadnutie MsZ, dňa 1.7.2010

PRIMÁTOR MESTA DETVA


P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení
neskorších predpisov, § 12

z v o l á v a m
51. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve na deň :
1. júla 2010 t.j. vo štvrtok o 13.00 hodine
v obradnej a zasadacej miestnosti mesta Detva, Tajovského 7

Program
1. a/ Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
b/ Schválenie programu 51. riadneho zasadnutia MsZ
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

2. a/ Kontrola plnenia zročných uznesení
Predkladá : MUDr. Henczeová, poslankyňa MsZ
- písomný materiál

b/ Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Predkladá : Ing. Gonda, hlavný kontrolór
- písomný materiál

c/ Informácia o činnosti MsR a MsÚ
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

3. Schválenie finančných prostriedkov na projektovú prípravu stavieb
a investičnú výstavbu v roku 2010
Predkladá : Ing. Jamnický, vedúci OVaŽP
- písomný materiál

4. Aktuálny stav v zabezpečovaní investičných akcií mesta v roku 2010
Predkladá : Ing. Jamnický, vedúci OVaŽP
- písomný materiál

5. Plán údržby na rok 2010
Predkladá : Ing. Mravec, vedúci OSM
- písomný materiál

6. a/ Aktualizácia rozpočtu mesta
Predkladá : Ing. Chalupský, vedúci EO
- písomný materiál

- 2 -

b/ Programový rozpočet mesta Detva na rok 2010
- písomný materiál ste už obdržali na 49. zasadnutie MsZ

c/ Aktualizácia rozpočtu Domova dôchodcov
Predkladá : Mgr. Kamenský, riaditeľ DD
- písomný materiál

7. VZN mesta č. 2/2010 o rozpočtových pravidlách
Predkladá : Ing. Chalupský, vedúci EO
- písomný materiál

8. VZN mesta č. 3/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty
Predkladá : Ing. Jamnický, vedúci OVaŽP
- písomný materiál

9. VZN mesta č. 4/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 1/2004
Trhový poriadok mesta Detva
Predkladá : Ing. Mravec, vedúci OSM
- písomný materiál

10. VZN č. 5/2010 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Detva
Predkladá : Ing. Mravec, vedúci OSM
- písomný materiál

11. Stanovenie ceny nájmu bytov v novom bytovom dome na Dolinkách
Predkladá : Ing. Mravec, vedúci OSM
- písomný materiál

12. Prevod budovy OU zo štátu na mesto Detva
Predkladá : Ing. Mravec, vedúci
- písomný materiál

13. R ô z n e :
a/ Odpredaj, výkup a výmena pozemkov
Predkladá : Ing. Mravec, vedúci OSM
- písomný materiál

b/ Návrh plánov práce MsR, MsZ a Plán kontrolnej činnosti HK
na II. polrok 2010
Predkladá : Mgr. Lalík, prednosta MsÚ - Ing. Gonda, hlavný kontrolór
- písomný materiál

14. Interpelácie
15. Diskusia
16. Záver


Ing. Ján Š u f l i a r s k ý
 Deutch version
English version
Úvodná stránka