Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 21.12.2010

Výpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia MsZ zo dňa 21.12.2010

 V Ý P I S   U Z N E S E N Í
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve,
zo dňa 21. decembra 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Mestské zastupiteľstvo v Detve na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo :
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Detva
2. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií
a voľbu členov predsedov komisií
3. Návrh na zriadenie mestskej rady a na voľbu jej členov
4. Voľbu členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
5. Určenie sobášiacich

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Detva
Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k bodu
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva
2. oznámenie Ing. Jána Šufliarského o vzdaní sa poslaneckého mandátu za volebný
obvod č. 2
3. na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2
nastúpil prvý náhradník Štefan Lakota
4. vystúpenie novozvoleného primátora mesta
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarský, bytom Detva, Skliarovo 245
zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve zložili zákonom predpísaný sľub
na poslanca mestského zastupiteľstva :
1. RNDr. Juraj BÓDI
2. Ing. Michal BUDÁČ
3. MUDr. Ľubica HENCZEOVÁ
4. Jaroslav KÓŇA
5. Ing. Jozef KRNÁČ PhD.
6. Ing. Vladimír KUČERA
7. Jozef KULIŠIAK
8. Mgr. Jana KUZÁROVÁ
9. Mgr. Darina LABÁKOVÁ
10. Štefan LAKOTA

11. Ján ĽALÍK
12. Imrich MURÍN
13. Ján PAROBEK
14. Milan PORUBSKÝ
15. Ján ŠIANDOR
16. Ing. Ondrej VRŤO
17. Ing. Roman VRŤO

2 Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, zaradenie poslancov
do komisii a voľba predsedov komisií
Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 2/2010
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. z r i a ď u j e
Komisie mestského zastupiteľstva v Detve v počte 7 členov (4 poslanci a 3 neposlanci) :
komisiu finančnú, správy majetku a podnikateľskú
komisiu sociálno-bytovú a zdravotnú
komisiu výstavby, územného plánu a životného prostredia
komisiu kultúry a ZPOZ-u
komisiu mládeže, vzdelávania a športu
B. v o l í
1. predsedu komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej :
Ing. Vladimíra K u č e r u
predsedu komisie sociálno-bytovej a zdravotnej :
MUDr. Ľubicu H e n c z e o v ú
predsedu komisie výstavby, územného plánu a životného prostredia :
Jána Š i a n d o r a
predsedu komisie kultúry a ZPOZ-u :
Mgr. Darinu L a b á k o v ú
predsedu komisie mládeže, vzdelávania a športu :
Mgr. Janu K u z á r o v ú

2. členov komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej :
a) poslancov : Ing. Vladimír Kučera
Ján Šiandor
Štefan Lakota

Milan Porubský
b) neposlancov : Ing. Mária Budáčová
Ing. Pavol Gábor
Ing. Martin Ostrihoň

členov komisie sociálno-bytovej a zdravotnej :
a) poslancov : MUDr. Ľubica Henczeová
Jozef Kulišiak
b) neposlancov : MUDr. Anna Pivolusková
Štefan Závodný
František Jurovych

členov komisie výstavby, územného plánu a životného prostredia:
a) poslancov : Ján Šiandor
Ing. Ondrej Vrťo
Ján Parobek
Ján Ľalík
b) neposlancov : Tibor Košút
Ján Cvik
Ing. Martin Cibuľka

členov komisie komisiu kultúry a ZPOZ-u :
a) poslancov : Mgr. Darina Labáková
Ing. Michal Budáč
Imrich Murín
b) neposlancov : Jozef Pavlov
Vladimír Polívka
Ing. Jozef Murín

členov komisie mládeže, vzdelávania a športu
a) poslancov : Mgr. Jana Kuzárová
RNDr. Juraj Bódi
Ján Ľalík
Ján Parobek
b) neposlancov : Ing. Peter Debnár
Mgr. Margita Gajdošová
Mgr. Miloš Bambura
 


3. Zriadenie Mestskej rady v Detve a voľba jej členov
Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 3/2010
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. z r i a ď u j e
Mestskú radu v Detve v počte 5 členov
B. v o l í
za členov mestskej rady :
Štefana Lakotu
MUDr. Ľubicu Henczeovú
Milana Porubského
Jána Šiandora
Ing. Ondreja Vrťu
.
4. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Detva
Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 4/2010
Mestské zastupiteľstvo v Detve
v o l í
členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Detva
v zložení : Ján Parobek - predseda
Ing. Michal Budáč
Ing. Jozef Krnáč PhD.
Ing. Vladimír Kučera
Ing. Roman Vrťo

5. Poverenie sobášiacich
Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k bodu
U z n e s e n i e č. 5/2010
Mestské zastupiteľstvo v Detve
p o v e r u j e
výkonom sobášiaceho nasledovných poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve :
RNDr. Juraja Bódiho
Ing. Michala Budáča
Mgr. Janu Kuzárovú
Mgr. Darinu Labákovú

 

Ing. Ján Š u f l i a r s k ý v.r.
primátor mesta Detva
 Deutch version
English version
Úvodná stránka