Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácie pre poľnohospodárov a vlastníkov lesov

Predaj z dvora – informácia
Informácie pre lokálnych/malých producentov potravín a spotrebiteľov so záujmom o domáce, gazdovské, tradičné výrobky predávané z dvora nájdete napríklad na stránke www.predajzdvora.sk .
Tvorcovia web stránky sú presvedčení, že predaj z dvora a priamy kontakt spotrebiteľa s výrobcom – farmárom je základom trvalo udržateľného poľnohospodárstva nielen  na Slovensku. Na stránke nájdete: zákony, pravidlá, aktuality, mapu fariem a ďalšie informácie.
V Detve, 14.03.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve
Zdroj: www.predajzdvora.sk

1. výzva pre udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie - informácia.

OZ Podpoľanie vyhlásilo 1. výzvu pre udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie.
Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 4.3.2013 do 20.3.2013.
Certifikačná komisia bude zasadať do 25.3.2013, kedy posúdi žiadosti a rozhodne o udelení prvých certifikátov v Podpoľaní.
Konzultácie a odpovede na Vaše otázky poskytne priamo v kancelárii OZ Podpoľanie  Ing. Elena Jankovičová, alebo na tel.čísle: 045/ 533 48 77, mobil: 0904 101 012

Viac informácii: o systéme a cieľoch značenia miestnych produktov a služieb, výzvu, certifikačné kritéria pre udelenie značky, formuláre žiadostí pre výrobky a služby nájdete  na stránke Regionálny produkt Podpoľanie   /  www.produkt.podpolanou.sk

V Detve, 27.02.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: OZ Podpoľanie www.podpolanou.sk

 

 

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry číslo 71 zo dňa 29.01.2013 (Zmena počas trvania výziev) – informácia

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že mení text výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle ustanovenia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (bod 3.1 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok) a to v časti „Ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku“, v štvrtej odrážke nasledovne:
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení,  podpísaná  štatutárnym zástupcom  žiadateľa alebo  osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa spolu so všetkými povinnými  prílohami v zalepenej obálke/balíku s uvedením čísla výzvy,  názvu žiadateľa a názvu opatrenia umiestneným v ľavom hornom rohu obálky. V pravom dolnom rohu obálky bude napísané „ Neotvárať“.
Termín prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok ostáva nezmenený.

Aktuálne otvorené výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013:
2012/PRV/22 – Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva;  termín do:  3.5.2013
2012/PRV/23 – Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov;  termín do:  19.4.2012
2012/PRV/24 – Opatrenie 3.2A Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; termín do:  17.5.2013
2012/PRV/25 – Opatrenie 3.2B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu; termín do:  5.4.2013
2012/PRV/26 – Opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb; termín do:  22.3.2013

Aktuálne otvorené výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Rybného hospodárstva:
2012/OPRH/01 – Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov;  termín: od vyhlásenia výzvy 23.10.2012 do zazmluvnenia celkových finančných prostriedkov alokovaných     pre túto výzvu
2013/OPRH/01 – Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície   do  spracovania a uvádzania na trh; termín do:  14.6.2013

V Detve, 04.02.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra, www.apa.sk

 

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa zrušuje:
• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby             na veľké dobytčie jednotky v platnom znení,
• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb     v rastlinnej výrobe.
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z. oznamuje žiadateľom, že v roku 2013 nebude prijímať žiadosti o:
• podporu na veľké dobytčie jednotky (VDJ),
• doplnkovú platbu na plochu (DPP),
• platbu na chmeľ.

Detve, 31.01.2013
Spracovala: Anna Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra, www.apa.sk

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – informácia pre poľnohospodárskych prvovýrobcov a vlastníkov lesov

Číslo výzvy: 2012/PRV/26

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb, v termíne od 11.03.2013 do 22.03.2013.

Oprávnení žiadatelia:
FO a PO pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: max. 1 500 EUR.

Oprávnené aktivity v rámci projektu:
Účelom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť výdavky vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach hospodárenia.

Celé znenie výzvy a potrebné prílohy nájdete na web stránke: 
www.apa.sk/index.php?navID=422
 

V Detve, 17.decembra 2012
Spracovala: Katarína Melichová, MsÚ v Detve
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Výzva na predkladanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – informácia  pre obhospodarovateľov lesov

Číslo výzvy: 2012/PRV/23

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov v termíne od 08.04.2013 do 19.04.2013.

Oprávnenými žiadateľmi sú FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
o súkromných vlastníkov a ich združení;
o obcí a ich združení;
o cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 2 600 EUR a max. 400 000 EUR.

Oprávnené aktivity v rámci projektu:
Investície sú v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, ktoré presahuje
10 ha. Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:
• obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia;
• obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov);
• výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napr. sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov) vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
• obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

Celé znenie výzvy a potrebné prílohy nájdete na web stránke: 
www.apa.sk/index.php?navID=419


V Detve, 17.decembra 2012
Spracovala: Katarína Melichová, MsÚ v Detve
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 – informácia pre spracovávateľov lesných produktov

Číslo výzvy: 2012/PRV/22

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, v termíne od 22.04.2013 do 03.05.2013.

Výzva je určená len pre spracovávateľov lesných produktov.
Oprávnenými  žiadateľmi v prípade spracovania lesných produktov sú:
a) fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
- súkromných vlastníkov a ich združení,
- obcí a ich združení,
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.
b) fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva za predpokladu poskytovania týchto služieb len subjektom uvedeným v bode a).

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 2 600 EUR a max. 400 000 EUR.
Oprávnenými aktivitami v rámci projektu sú:
o výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových ciest;
o obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva, t.j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva,
o spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín, zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.)
o na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie),
o strojov a zariadení na výrobu biomasy (podporované sektory: lesné hospodárstvo).

Celé znenie výzvy a potrebné prílohy nájdete na web stránke: 
www.apa.sk/index.php?start&navID=418


V Detve, 17.decembra 2012
Spracovala: Katarína Melichová, MsÚ v Detve
Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka