Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub 4 ks drevinyVytlačiť
 

M E S T O     D E T V A

so sídlom na Mestskom úrade Detva, ulica J. G. Tajovského č. 7, 962 12   D e t v a

 

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle  § 82 ods.7  zákona č.543/2002 Z .z.

o  ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov

 

     Mesto Detva, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa §64 ods.1 písm. e) a §69 ods.1 písm. d) a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“)  oznamuje   začatie správneho konania  vo veci  vydania súhlasu podľa §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub 4 ks dreviny na pozemku  KN-C parc. č. 6141,6142, 6143 a 3946 v k. ú. Detva, pre žiadateľa BYTES, s.r.o.,  Bottova 1, 962 12  Detva

    Orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky  podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny, najneskôr do 18.4.2019. Potvrdenie záujmu je potrebné doručiť písomne na adresu:

 

Mestský úrad v Detve, J. G. Tajovského 7, 96212 Detva

 

alebo

elektronicky na e-mailovú adresu    eva.bohumelova@detva.sk

 

 

Dátum vyvesenia: 11.4.2019

Dátum zvesenia: 18.4.2019

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Bohumeľová, v. r.

 

 

Zdroj: Mestský úrad Detva, odd. výstavby a životného prostredia

V Detve: 11.4.2019


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka