Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

MESTO DETVA NESÚHLASÍ S ŤAŽBOU ZLATA ! Vytlačiť
 

Vyjadrenie mesta k postupu a jeho stanovisko k pripravovanej ťažbe zlata.
 

Na základe šírenia rôznych nepravdivých alebo neúplných informácií medzi obyvateľmi a obviňovaní mesta a jeho predstaviteľov, že schválili ťažbu zlata, dovoľte mi vysvetliť vám jeho doterajší postup a stanovisko k pripravovanej ťažbe.
Mesto Detva do dnešného dňa nedostalo od spoločnosti EMED SLOVAKIA, s.r.o. a ani od žiadnej inej spoločnosti žiadosť o povolenie ťažby zlata, preto ani nevydalo k povoleniu ťažby žiadne stanovisko. Mesto vydalo v januári 2011 stanovisko len k určeniu dobývacieho priestoru nie k povoleniu ťažby zlata, čo je veľký rozdiel. V čase, keď architektka mesta s Oddelením výstavby mestského úradu toto stanovisko pripravovali, tento priestor nemal plánované funkčné využitie, preto mali viacero konzultácií s rôznymi odbornými inštitúciami a orgánmi a na základe vtedy mestu predložených a dostupných dokladov, platných právnych noriem a Zákonov 50/1976 Z.z., 369/1990 Z.z. a 44/1988 Z.z., vydalo kladné stanovisko s podmienkami, ktorého platnosť obmedzilo na jeden rok od jeho vydania a dnes je neplatné. Toto neplatné stanovisko je účelne rozmnožované a rozdávané obyvateľom, aby sa vyvolával u obyvateľov zmätok, panika a napätie. V čase prípravy stanoviska a ešte aj niekoľko mesiacov neskôr nemal úplne jasno v tomto procese nikto a ani zástupcovia petičnej iniciatívy, ktorí v texte petície, ktorý sa podpisuje nikde nespomínajú, že sú proti určeniu dobývacieho priestoru, ale sú len proti povoleniu ťažby zlata a proti ťažbe je od začiatku aj mesto, ktoré nikdy s ťažbou zlata nesúhlasilo. Pri procese povoľovania ťažby, čo by bol až prípadný ďalší krok, má v zmysle Banského zákona mesto „právo veta“, teda ak mesto nepovolí ťažbu na svojom území, žiaden iný orgán nemôže toto rozhodnutie zmeniť a ťažba sa nesmie realizovať. Mesto dôrazne sleduje, aby sa toto zákonné právo samosprávam prijatím nového Banského zákona nezrušilo a cez Združenie miest a obcí Slovenska zamieta takéto návrhy.
Mesto však aj naďalej pokračovalo v tomto procese vyjadrovania sa k dobývaciemu priestoru a po ďalších odborných konzultáciách aj napriek dodnes nejasnému a nejednoznačnému výkladu banského zákona 44/1988 Zb. v znení neskorších zákonov 219/2007 Z.z. a 104/2010 Z.z O ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorý ukladá vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v procese povoľovania ťažby, o ktorú do dnešného dňa nikto mesto nepožiadal, mesto zmenilo stanovisko a vydalo doplnok, v ktorom požiadalo Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pred vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie s dôsledným uplatnením §22 odst.2 Zákona, pred vydaním rozhodnutia o dobývacom priestore.

Potom Mestské zastupiteľstvo v Detve prijalo k tejto problematike uznesenie č. 97/11 v tomto znení :
Mestské zastupiteľstvo v Detve
A. berie na vedomie
a) informáciu o zámere ťažby zlata spoločnosťou EMED Slovakia
b) informáciu o priebehu petičnej akcie proti povoleniu ťažby zlata v regióne Podpoľania
B. nesúhlasí
s ťažbou zlata s použitím technológie kyanidového lúhovania alebo akoukoľvek inou chemickou technológiou v katastri mesta Detva
C. podporuje
stanovisko primátora Ing. Jána Šufliarského s požiadavkou doplnenia záväzného stanoviska k návrhu na určenie „Dobývacieho priestoru Detva“ vedenom na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici o podmienku, aby pred vydaním rozhodnutia o dobývacom priestore bol vykonaný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie tzv. EIA

Ďalšie vyjadrenie ku konaniu, že mesto nesúhlasí s ťažbou zlata s použitím technológie kyjanidového luhovania alebo inou chemickou technológiou zaslalo mesto dňa 02.03.2012 v stanovenej lehote Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici.

Tento legislatívny proces je zložitý a dlhodobý, ktorý trvá niekoľko rokov. Väčšina obyvateľov mu nerozumie a ovláda ho len málo ľudí, ktorí si ho museli z platnej legislatívy dôkladne naštudovať, preto mu mesto bude venovať veľkú pozornosť pod kontrolou verejnosti, aby sa v ňom predišlo chybám a aby ste Vy obyvatelia boli s jeho výsledkom spokojní.

Vážim si všetkých občanov, ktorí tento proces sledujú a objektívne a pravdivo sa k nemu vyjadrujú. Je však smutné, že namiesto zjednotenia sa niektorí ľudia, zástupcovia politických strán, organizácií a „aktivisti“, účelne zneužívajú zámer ťažby zlata na účelové politikárčenie a svoje osobné alebo politické zámery a šírením klamstiev, zavádzajúcich alebo neúplných informácií, zámerne vytvárajú napätie a zavádzajú občanov, ktorí nemajú o tomto zákonnom procese a legislatívnych postupoch dostatok vedomostí a informácií.

Všetci máte možnosť sledovať moje vystupovanie v komunikačných a informačných médiách, kde som sa jednoznačne vyjadroval, že mesto nesúhlasí s ťažbou zlata technológiu kyjanidového luhovania lebo inou chemickou technológiou a že mesto nebude nikdy súhlasiť s ťažbou, ktorá by mala negatívny vplyv na životné prostredie alebo na zdravie obyvateľov.

Zdroj : Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
 

V Detve : 13.04.2012


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka