Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Žiadosť o informácie

Formulár žiadosti 211/2000 na vyplnenie

FormulárŽiadosť211z2000.docx(21.6 kB)FormulárŽiadosť211z2000.docx
FormulárŽiadosť211z2000.odt(7.4 kB)FormulárŽiadosť211z2000.odt

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií mestom Detva a ich následné poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

  • poštou, na adresu:
    Mesto Detva
    J. G. Tajovského 7
    962 12 Detva
  • elektronickou poštou na e-mailovej adrese: sekretariat@detva.sk alebo podatelna@detva.sk  s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav“.
  • osobne počas úradných hodín na podateľni/ sekretariáte Mestského úradu v Detve

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto Detva vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmich dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, mesto žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto ako povinná osoba vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.

Spôsob úhrady prípadných vzniknutých nákladov za poskytnutie informácií je v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k  informáciám v znení neskorších úprav.          

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia primátorovi mesta Detva na adresu: primator@detva.sk alebo na podateľni v priestoroch Mestského úradu v Detve.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka