Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Orgány mesta

ORGÁNY MESTA A ICH VZÁJOMNÉ PÔSOBENIE

Orgánmi mesta sú:

1. mestské zastupiteľstvo

2. primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo v Detve

Zákonodarný orgán mestskej samosprávy. Je to mestský parlament – zastupiteľský zbor obyvateľov Detvy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru.
V zmysle  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení má 17 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci volení z jednotlivých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti. Poslancom mestského zastupiteľstva nemôže byť primátor.
Mestské zastupiteľstvo rokuje najmenej raz za tri mesiace, spravidla vždy v posledný štvrtok v mesiaci. Zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v Obradnej a zasadacej miestnosti mesta  Detva. Na rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek obyvateľ Detvy so svojím podnetom, návrhom alebo sťažnosťou.
Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t.j. aspoň 9. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Trojpätinová väčšina hlasov prítomných poslancov je potrebná na prijatie všeobecne záväzného nariadenia.
Prípravu, obsah a priebeh rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Detve zverejnený na www.detva.sk.
Z celého radu otázok, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo, patria medzi najdôležitejšie: prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta, určovanie zásad hospodárenia s majetkom mesta, VZN č./2006 o hospodárení s majetkom mesta,  to znamená akékoľvek predaje, kúpy,                 alebo prenájmy mestského majetku na dobu dlhšiu ako 10 rokov, schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu  mesta, schvaľovanie územného plánu a udeľovanie čestného občianstva a Ceny mesta.

Primátor

Je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý priamo:
1. riadi zástupcu primátora, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície, riaditeľov základných škôl zriadených mestom, riaditeľov materských škôl zriadených mestom, riaditeľa základnej umeleckej školy, riaditeľa centra voľného času, riaditeľa domova dôchodcov                a veliteľa dobrovoľného hasičského zboru,
2. schvaľuje vnútorné dokumenty, platové náležitosti zamestnancov, systemizáciu pracovných miest zamestnancov a iné organizačno – riadiace akty,
3. rozhoduje o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva, o personálnych a platových náležitostiach riaditeľov organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zamestnancov  mestského úradu, o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta, o zahraničných  pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov a o zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojen a vojnového stavu,
4. vydáva riadiace akty,
5. vykonáva obecnú správu, hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov a ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,
6. uzatvára pracovné zmluvy so zamestnancami mesta, zmluvy s právnickými a fyzickými osobami a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
7. zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
8. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
9. vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
10. navrhuje mestskému zastupiteľstvu zástupcu primátora mesta a jeho odmenu.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka