Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Právomoci a kompetencie

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE

Postavenie mesta Detva


1. Mesto Detva je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

2. Mesto Detva je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta.

3. Mesto Detva môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol mestu prenechaný do užívania v súlade s platnými predpismi.

4. Mesto Detva môže nakladať aj s majetkom vo vlastníctve iných subjektov, fyzických a právnických osôb, pokiaľ bolo zmocnené právnym predpisom alebo zmluvou.

5. Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

6. Mesto má právo na svoje symboly.

7. Mestu Detva pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka